Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2449. Zakon o ureditvi določenih vprašanj, v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja, in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper-Divača (ZGPHKD)
2450. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP-A)
2451. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)
2501. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A)

Drugi akti

2448. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Rb 96)
2452. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2453. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2502. Uredba o lokacijskem načrtu za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever (Devina) na avtomobilski cesti A 10 Hoče-Arja vas
2503. Uredba o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril
2504. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa v letu 1996
2505. Uredba o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških
2506. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka,...

Sklepi

2507. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1996/97
2508. Sklep o drugi izdaji obveznic Slovenskega odškodninskega sklada

MINISTRSTVA

2454. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Brežice za leto 1996
2455. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Miren-Kostanjevica
2456. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Nova Gorica
2457. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gornja Radgona
2458. Odredba o spremembi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2459. Pravilnik o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču
2460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
2461. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
2462. Odločba o imenovanju kontrolnih organizacij za opravljanje kontrole pri ocenjevanju kakovosti prašičjih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji
2463. Navodilo o vodenju evidence nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture
2509. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bolgarije,...
2510. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

2464. Odločba o ugotovitvi, da del določbe 11. člena, ki pogojuje izročitev vozila s poprejšnjim plačilom stroškov in določba 14. člena pravilnika o odvozu in hrambi nepravilno parkiranih vozil nista v neskladju z zakonom in ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2465. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
2511. Poročilo o gibanju plač za maj 1996

OBČINE

Bohinj

2466. Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur občinske uprave Občine Bohinj

Brežice

2467. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki
2468. Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah
2469. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem Brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina
2470. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Piš-1/94 (v Pišecah)
2471. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Pe-1/90 (pod Pečicami)

Divača

2472. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Divača

Gornja Radgona

2473. Odlok o krajevnih skupnostih

Grosuplje

2474. Sklep o določitvi cen programov in plačil staršev v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje
2475. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pomoč družini na domu v Občini Grosuplje

Jesenice

2476. Poročilo o izidu prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, v nedeljo dne 9. junija 1996

Kamnik

2477. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik
2478. Pravilnik o nadomestilu za uporabo javnih površin

Kobarid

2479. Odlok o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid

Kranj

2480. Spremembe poslovnika Mestne občine Kranj

Lendava

2483. Poročilo volilne komisije KS Petišovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Petišovci dne 7. 7. 1996
2484. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Petišovci
2485. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče

Litija

2481. Dokončni uradni izid glasovanja na volitvah v svete mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija dne 9. junija 1996
2482. Dokončni uradni izid glasovanja na volitvah v svet krajevne skupnosti v Občini Litija dne 23. junija 1996

Ljubljana

2512. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1996

Ljutomer

2486. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer dne 7. 7. 1996

Logatec

2487. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje leta 1996

Loška dolina

2488. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina
2489. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
2490. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tone Šraj Aljoša Nova vas

Majšperk

2491. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale
2492. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov - osnovnih šol
2493. Sklep o delitvi premoženja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik
2494. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Majšperk

Mežica

2495. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Mežica
2496. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mežica

Rogatec

2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

Zreče

2498. Odlok o priznanjih v Občini Zreče
2499. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
2500. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti