Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2479. Odlok o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid, stran 3345.

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86, 1/91), 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) ter 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 27. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid
1. člen
S tem odlokom se določa režim uporabe površin in red pri parkiranju motornih vozil na površinah posameznih območij Občine Kobarid, ki so javna dobra, last občine, v zakupu ali zasebni lasti, kolikor v to privoli lastnik površine.
Režim uporabe in reda velja za posamezno območje, ki je določeno s sklepom občinskega sveta.
2. člen
Za parkirne površine po tem odloku se štejejo označene površine, ki so stalno ali začasno namenjene dovozu, ustavljanju, obračanju in parkiranju izven vozišč javnih cest, ne glede na stopnjo njihove urejenosti.
3. člen
Parkirne površine na posameznih območjih so ustrezno označene.
4. člen
Parkiranje vozil izven parkirnih površin v posameznem območju je prepovedano. Izjeme določa Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) 3. člen.
5. člen
Uporabniki plačujejo ob uporabi parkirnih površin, dostopnih poti in komunalnih storitev povezanih z njimi parkirnino.
Višino parkirnine določi občinski svet s sklepom.
6. člen
Občina ali s strani občine za to pooblaščeni upravljalec parkirnih površin izdaja parkirne listke ali nalepke, ki so oblikovno enotne za celotno občino, z naslednjo vsebino:
– namen plačila,
– območje veljavnosti,
– oštevilčenje in datum izdaje,
– vrsta vozila z registrsko oznako, za katerega je izdan,
– čas veljavnosti,
– cena,
– žig občine.
Parkirni listki in nalepke so neprenosljivi.
7. člen
Občina Kobarid bo pridobila upravljalca parkirnih površin za posamezna območja po postopku, ki ga predpisuje zakon.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo komunalni redar, policija in inšpekcije, vsak v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, z denarno kaznijo 5.000 SIT pa posameznik, ki:
– uporablja parkirne površine v nasprotju z 2. členom tega odloka ali uporablja površine izven parkirnih površin določenih v 1. členu tega odloka,
– neupravičeno izroči neprenosen parkirni listek ali nalepko za uporabo parkirnih površin iz 5. člena tega odloka na drugo osebo ali motorno vozilo.
10. člen
Denarno kazen izterja komunalni redar ali druga pooblaščena oseba.
11. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-1/95
Kobarid, dne 27. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost