Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2477. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik, stran 3343.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I), 25 člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 17. seji dne 3. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik
1. člen
V 14. členu odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik, (Uradni list RS, št. 47/95) se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
– na levi strani ulice Šutna v smeri sever–jug od hišne št. Šutna 27 do hišne št. 33,
– na levi strani Glavnega trga v smeri sever–jug med kavarno Veronika in pobočjem Malega gradu.
2. člen
Doda se novi 14.a člen, ki se glasi:
Za parkiranje osebnih motornih vozil s posebno dovolilnico, ki jo izda Občina Kamnik, se določijo naslednje površine:
– na desni strani pred vhodom v Kolodvorsko ulico iz smeri Samčevega predora,
– rezervirane parkirne površine določi občinski svet s pravilnikom.
3. člen
V 17. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
Na parkirnih površinah iz 14.a člena lahko parkirajo samo vozila, ki imajo posebno dovolilnico. Ta dovolilnica se glasi na registrsko označbo vozila, nameščena pa mora biti v vidnem spodnjem desnem kotu vetrobranskega stekla.
Dosedanji prvi odstavek 17. člena postane drugi odstavek in dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 23. členu se besedi “na predlog” nadomestita z besedilom “po predhodnem soglasju”.
Vejica za besedo “površin” se nadomesti z besedo “in”.
5. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Vozilo iz drugega odstavka tega člena ni dovoljeno pustiti v naravnem okolju (gozd, travnik, divje odlagališče odpadkov, obrežja vodotokov, vodotoki…)”.
6. člen
V 34. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti ter fizična oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena”.
7. člen
V 35. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
“če vozilo ustavi ali parkira na rezerviranem prostoru v
nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega odloka”.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02101-85/85
Kamnik, dne 3. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost