Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2500. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Zreče, stran 3381.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 20. in 67. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 4. julija 1996 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev krajevne turistične takse v Občini Zreče, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Gostje plačajo za začasno bivanje na območju Občine Zreče turistično takso. Turistično takso sestavljata krajevna in prenočitvena taksa.
Krajevna turistična taksa je prihodek občinskega proračuna, prenočitvena taksa je prihodek države.
3. člen
Turistično takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje, pri čemer se krajevna in prenočitvena taksa obračunata v enotnem skupnem znesku za vsak dan bivanja.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom,
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
4. udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo šole v okviru rednih programov,
5. študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v mednarodno organizacijo mladinskih domov IYHA,
6. osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo v nastanitvenem objektu več kot 30 dni,
7. osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila taks in dajatev,
9. organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, katerih nočitev plača organizator, in ki imajo pomen za turistično promocijo Slovenije. Mnenje o tem, ali ima prireditev pomen za turistično promocijo Slovenije, daje republiški upravni organ, pristojen za turizem.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– gostje v domovih za učence in študente.
II. VIŠINA KRAJEVNE TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Krajevna turistična taksa se v skladu z zakonom o turistični taksi določa v točkah. Višina krajevne turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Zreče.
6. člen
Upoštevajoč kriterije iz predhodnega člena se za območje Občine Zreče določi krajevna turistična taksa v višini 11 točk in prenočitvena 2 točki.
Višina krajevne turistične takse se določi tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični taksi, Vlada Republike Slovenije.
Za goste, ki prihajajo v nastanitvene objekte na podlagi pogodb sklenjenih s poslovnimi partnerji pa se nova vrednost točke uveljavi ob sklepanju novih pogodb.
III. UPORABA SREDSTEV KRAJEVNE TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Sredstva krajevne turistične takse se namenijo za sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno, za komunalne potrebe, ki nastanejo zaradi turistične dejavnosti in za promotivne dejavnosti v turističnem kraju, pri čemer se praviloma sorazmerni del krajevne turistične takse uporabi za te namene v kraju, kjer je bila ta taksa zbrana.
8. člen
Predlog razporeditve sredstev krajevne turistične takse, za namene iz prejšnjega člena, pripravi župan Občine Zreče, v dogovoru z nosilcem turističnega razvoja z območja občine, v skladu z zakonom in letnim proračunom občine.
IV. NAČIN PLAČEVANJA KRAJEVNE TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje, so dolžne pobirati krajevno turistično takso, voditi evidenco o plačani krajevni turistični taksi, v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev gostov in znesek plačane takse.
Če je gost oproščen plačila krajevne turistične takse, mora biti naveden razlog oprostitve plačila iz 5. člena tega odloka.
10. člen
Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno turistično takso do 20. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje številka: 50700-840-144-32062.
11. člen
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane turistične takse do 20. v mesecu za pretekli mesec, je dolžan plačati obresti po obrestni meri, ki jih za kratkoročne kredite določa Banka Celje, zaračuna pa finančna služba občinskega urada.
12. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje, (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) so dolžne predložiti mesečni in letni obračun in poročilo o plačani turistični taksi pristojni davčni službi in občinski upravi Občine Zreče, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način po posredovala podatke, in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
13. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor v 11. členu določa zakon o turistični taksi, opravlja nadzor v skladu s svojimi pooblastili tudi občinski urad Občine Zreče.
Pooblaščena uradna oseba občinskega urada nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pooblaščeni uradni osebi omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
V. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če se za vsak posamezni primer ne pobere krajevne takse in če pobranih sredstev krajevne takse ne nakaže na posebni račun (10. člen),
2. če pooblaščeni pravni osebi do 20. dne v mesecu, za pretekli mesec, ne poda poročila na predpisanem obrazcu ali poda pomanjkljivo poročilo o plačani krajevni taksi (prvi, drugi in tretji odstavek 12. člena).
3. če pooblaščeni pravni osebi pravočasno ne posreduje podatkov za sestavo poročila (četrti odstavek 12. člena).
4. če ne vodi ali če nepravilno vodi evidenco o plačani krajevni turistični taksi (9. člen )
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Zreče veljati odlok o krajevni taksi (Uradni list RS, št. 9/91).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-14/96
Zreče, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost