Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2461. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 3302.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94), 3. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95 – odločba US RS št. U-I-285/94-105), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
2. člen pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 69/94 in 33/95) se spremeni tako, da glasi:
“Za republiško štipendijo lahko zaprosijo dijaki srednjega izobraževanja in študenti dodiplomskega izobraževanja, ki se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ob naslednjih pogojih:
– da se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– da so državljani v Republiki Sloveniji,
– da so državljani Republike Slovenije ali imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjujejo materialne pogoje iz 56. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: zakon),
– da ob vpisu v prvi letnik srednjega izobraževanja niso starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.
Mejna starost prosilcev, ki prvič zaprosijo za republiško štipendijo v višjih letnikih, je glede na letnik ustrezno višja.”
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Do republiške štipendije ni upravičen dijak ali študent:
– če mu je v času izobraževanja zagotovljena brezplačna oskrba,
– če sklene delovno razmerje, pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika ali
– če je kot iskalec zaposlitve prijavljen pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.
Kot brezplačna oskrba se šteje, če dijak ali študent pokriva do 20% stroškov oskrbe.”
3. člen
Tretji odstavek 16. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 28. člena se številka “20” nadomesti s številko “10”.
5. člen
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da glasi:
“Štipendist, ki prejema Zoisovo štipendijo, izgubi štipendijo, če v drugem in naslednjih letnikih ne doseže iz značilnih predmetov za izobraževalni oziroma študijski program najmanj povprečne ocene dobro (dijak) oziroma najmanj povprečne ocene sedem (študent).”
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Če štipendist iz prejšnjega odstavka ne doseže najmanj povprečne ocene prav dobro (dijak) oziroma najmanj ocene osem (študent) ali se ne izkaže z javno priznanim izjemnim rezultatom, se mu štipendija ne izplačuje. Izvajanje tega določila podrobneje ureja akt iz 16. člena tega pravilnika.”
Sedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da glasi:
“Štipendija se dijaku oziroma študentu prične ponovno izplačevati, ko doseže uspeh v skladu s prejšnjim odstavkom.”
6. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:
“Štipendist mora vrniti prejete štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom izobraževalne organizacije,
– iz neutemeljenih razlogov odkloni kadrovsko šti- pendijo,
– spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
– je izključen iz izobraževalne organizacije,
– navaja neresnične podatke.”
Drugi odstavek se črta. Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, ki se spremeni tako, da glasi:
“Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne dokonča v roku zaradi objektivnih razlogov (bolezen, invalidnost, težke socialne razmere), se lahko na podlagi mnenja strokovne skupine delavcev poklicnega usmerjanja delno ali v celoti oprosti vračila štipendije.”
7. člen
36. člen se spremeni tako, da glasi:
“O načinu in rokih vračila se sklene izvensodna poravnava. Če štipendist oziroma njegovi zakoniti zastopnik na sklenitev izvensodne poravnave ne pristane, se dolžni znesek izterja preko pristojnega sodišča.”
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za šolsko leto 1996/97.
Št. 017-01-013/96
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Tone Rop l. r.

AAA Zlata odličnost