Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2495. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Mežica, stran 3374.

Na podlagi 8. in 9. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95 in 4/96) je Občinski svet občine Mežica na 18. seji dne 29. 5. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Mežica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodelitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in za subvencioniranje obrestne mere za posojilo, pridobljeno pri poslovni banki, se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Praviloma se sredstva za dodeljevanje posojil kombinirajo z bančnimi sredstvi in sredstvi za razvoj malega gospodarstva, ki jih razpisuje Sklad RS za razvoj malega gospodarstva in iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za kreditiranje razvoja malega gospodarstva lahko pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije.
4. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom in gospodarskim družbam v zasebni lasti (v nadaljevanju: družbam), ki bodo tako pridobljena sredstva vložila v razvoj in razširitev poslovanja v Občini Mežica, in sicer v:
1. kratkoročna posojila do enega leta za ohranjanje delovnih mest;
2. dolgoročna posojila do pet let za:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme;
– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– subvencioniranje realne obrestne mere za posojila, najeta pri poslovnih bankah;
– vlaganje v sofinanciranje poslovne infrastrukture (obrtne cone);
Posojilojemalcu lahko odbor po odobritvi kredita na njegovo pismeno prošnjo odobri moratorij na vračilo kredita, in sicer do 1 leta.
5. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahtevajo banke, v čimvečji meri izpolnjuje še naslednje pogoje:
– opravljajo ali bodo opravljali dejavnost, ki v občini ni razvita oziroma ni dovolj razvita;
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Mežica;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in s tem ustvarjajo možnost za nove zaposlitve v občini Mežica;
– da je proizvodnja usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen proizvodni proces;
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so izvozno usmerjene ali nadomeščajo uvoz;
– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom in turistom.
6. člen
Kratkoročna posojila za ohranjanje in pridobivanje novih delovnih mest lahko pridobijo prosilci v primeru, če bodo sredstva namenili za nova zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest. Prednost imajo prosilci, ki povečujejo zaposlenost z delavci, ki imajo stalno bivališče v občini Mežica in ki niso odpuščali delavcev v zadnjih šestih mesecih.
Posojilojemalec se zavezuje, da v času vračanja posojila ne bo zmanjševal števila zaposlenih, sicer se mu prekine kreditna pogodba.
7. člen
V primeru, da občina razpiše sredstva iz občinskega proračuna za subvencioniranje realnih obrestnih mer za najeta posojila pri poslovnih bankah, imajo prednost prosilci skladno s 4. členom pravilnika, s tem da je:
– maksimalna višina posojila, do katere se subvencionira obrestna mera, je 50% predračunske vrednosti, ki ne sme presegati 50.000 DEM;
– obrestna mera pri najetem posojilu ne sme presegati TOM, odstotek obresti, ki jih vsako leto določi sklad RS za razvoj malega gospodarstva;
– doba trajanja posojila ne sme biti daljša od petih let;
– posojilo je moralo biti odobreno največ leto dni pred objavo razpisa.
8. člen
Posojilo razpiše občinski svet. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski občine Mežica. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanega posojila, razpisni pogoji, rok za prijavo na razpis in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
Dobo vračanja posojila in višino obrestne mere ob vsakem razpisu določi občinski svet na predlog odbora za gospodarski razvoj občine, na podlagi dogovora z banko in v odvisnosti od možnosti in namenov porabe posojil.
9. člen
Prijava na razpis posojil po 3. členu pravilnika mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt;
– dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe, dokazilo o postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču;
– samostojni podjetniki posamezniki predložijo davčno napoved za preteklo leto in polletno poročilo o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta;
– družbe predložijo bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in podatke o poslovanju za polletje, če je razpis objavljen v drugi polovici leta ter BON 2;
– samostojni podjetniki posamezniki predložijo potrdilo o plačanih prispevkih in davkih;
– kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za nakup poslovnih prostorov in opreme;
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov;
– zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu premoženja za potrebe zavarovanja posojil, ki ne sme biti starejši od trideset dni;
– druge podatke, ki jih zahteva banka ali jih v razpisu izrecno zahteva občinski svet.
10. člen
Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
11. člen
Prošnje za odobritev posojil obravnava odbor za gospodarski razvoj občine.
Sklep o dodelitvi posojila mora odbor za gospodarski razvoj občine sprejeti najkasneje v tridestih dneh po preteku razpisa. Sklep o dodelitvi posojila se prosilcu posreduje takoj po sprejetju na občinskem svetu in je dokončen, ko izda tudi banka pozitivno mnenje.
Strokovno finančni del, vključno z zavarovanjem vračila posojila, opravlja banka.
12. člen
Pogodbo med občino Mežica in banko, ki je vključena v sistem kreditiranja v smislu tega pravilnika, sklene župan.
13. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe operativno preverja občinska uprava, ki o nepravilnostih sproti seznanja odbor za gospodarski razvoj občine.
V primeru, če posojilojemalec ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, vrne posojilo ali neodplačani del posojila z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku trideset dni od dneva ugotovitve neizpolnitve obveznosti.
V primeru smrti ali pri odvzemu opravilne sposobnosti je mogoče obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe prenesti na zakonca ali ožjega družinskega člana oziroma partnerja obratovalnice, ali na dediča oziroma na pravnega naslednika.
14. člen
Posojilojemalci, ki pridobijo sredstva za namen samozaposlitve, nimajo več ponovne možnosti pridobitve sredstev za namen samozaposlitve. Za isti projekt po pridobitvi sredstev za namen razširitve poslovanja lahko posojilojemalec pridobi sredstva le enkrat oziroma ne prej, preden ne odplača prejšnjega posojila.
15. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 301-2/96
Mežica, dne 30. maja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost