Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2475. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pomoč družini na domu v Občini Grosuplje, stran 3340.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 17. seji dne 10. 7. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pomoč družini na domu v Občini Grosuplje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pomoč družini na domu v Občini Grosuplje.
2. člen
Sredstva za pomoč družini na domu v Občini Grosuplje se zagotovijo v okviru letnih proračunskih sredstev.
3. člen
Sredstva za pomoč družini na domu so namenjena za:
– denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico in kurjavo in
– denarne pomoči za delno kritje gospodinjske pomoči.
4. člen
Do denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico in kurjavo so upravičeni:
1. posamezniki, ki cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu ne presegajo za več kot 50%,
2. družine, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu za več kot 30%.
Izjemno je mogoče dodeliti denarno pomoč za šolske potrebščine, ozimnico in kurjavo v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče, druge nesreče, požara ali smrti hranitelja družine.
Okoliščine, ki omogočajo izjemno reševanje, se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno delo Grosuplje, ki prosilca obravnava.
5. člen
Do denarne pomoči za delno kritje gospodinjske pomoči so upravičeni posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95).
Prosilci morajo za pridobitev denarne pomoči za delno kritje gospodinjske pomoči poleg pogojev iz 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. Splošni pogoji:
1.1. Uporabniku ni mogoče organizirati pomoči prek javnih del, ker bi bila tovrstna pomoč zaradi oddaljenosti in s tem povezanih stroškov neracionalna ali ker uporabnik zaradi svojega psihofizičnega stanja potrebuje pomoč več kot dve uri dnevno.
1.2. Ugotovljena je potreba po pomoči in postrežbi s strani invalidske komisije (posameznika ali enega od staršev, če gre za družino), razen v primeru oseb, starejših od 65 let, ali če je potreba po pomoči in postrežbi utemeljena s potrdilom lečečega zdravnika.
2. Posebni pogoji
2.1. Posameznik je upravičen do denarne pomoči, če njegovi dohodki in prejemki v zadnjem trimesečju pred vložitvijo zahtevka niso presegli cenzusa za denarni dodatek po 26. členu zakona o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: cenzus) za več kot 100%.
2.2. Družina je upravičena do denarne pomoči, če skupni dohodki vseh družinskih članov v zadnjem trimesečju pred vložitvijo zahtevka niso presegli cenzusa za več kot 75%.
6. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pri čemer niso izvzeti prejemki za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini, otroški dodatek in štipendije.
7. člen
Denarna pomoč za šolske potrebščine, ozimnico in kurjavo se odmeri glede na materialne potrebe prosilca, vendar ne more preseči zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po zakonu o socialnem varstvu, če gre za posameznika oziroma eninpolkratnega zneska edinega vira preživljanja, če gre za družino.
8. člen
Denarna pomoč za delno kritje gospodinjske pomoči se odmeri kot razlika med dohodki, ugotovljenimi na način iz 6. člena tega pravilnika in zneskom, določenim po merilih iz 2. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, vendar ne more preseči zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po zakonu o socialnem varstvu.
Denarna pomoč za delno kritje gospodinjske pomoči se dodeli za dobo šestih mesecev in se lahko dodeli še za največ šest mesecev v primeru nespremenjenih socialnih razmer.
9. člen
Upravičenci vlagajo zahtevke za dodelitev denarne pomoči na Centru za socialno delo Grosuplje. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Center za socialno delo odloči o zahtevku s sklepom. V postopku se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
10. člen
Denarno pomoč nakazuje upravičencem Občina Grosuplje mesečno najkasneje do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 552-1003/95
Grosuplje, dne 10. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost