Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2503. Uredba o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril, stran 3386.

Na podlagi 22. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril
1. člen
Za preskus tipa merila plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 5.000 SIT na delovno uro, s tem da za posamezni preskus tipa merila stroški ne smejo presegati zneska 2,000.000 SIT.
Pristojbina za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila znaša 100.000 SIT. Pristojbina za priznanje odobritve tipa merila in pripadajočih listin, izdanih v tujini, znaša 250.000 SIT.
Za overitve etalonov plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 4.000 SIT na delovno uro.
Za overitve meril, ki niso navedena v tarifi stroškov za overitve meril, ki je sestavni del te uredbe, plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 4.000 SIT na delovno uro.
Stroški se računajo za vsake začete pol ure dela.
Strošek za overitev ne zajema čiščenja in priprave merila v laboratoriju Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urada) oziroma pravne osebe iz 9. člena zakona o meroslovju (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe).
2. člen
V primeru, da se overitev merila v skladu z ustrezno pogodbo, ki jo je sklenil vložnik zahteve z Uradom, opravi v prostorih in z napravami, ki so last vložnika zahteve za overitev, se stroški, določeni s to uredbo, zmanjšajo za 15 %.
Stroški iz prvega odstavka tega člena se zmanjšajo še za največ 35%, če se overitev opravlja s predpisanimi statističnimi metodami, ali če ima vložnik zahteve za overitev merila uvedene elemente sistema kakovosti v skladu s standardom SIST EN 45001.
Elemente sistema kakovosti v skladu s standardom SIST EN 45001 in zmanjšanje stroškov se določi v pogodbi iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Za prve overitve meril steklene gostinske posode, katerih proces izdelave ali preskušanja je avtomatiziran, plača proizvajalec za vsako izdelano in overjeno merilo strošek v višini 50 odstotkov stroška, določenega s to uredbo.
Stroški, določeni v prejšnjem odstavku, izključujejo zmanjšanje stroškov iz 2. člena te uredbe.
4. člen
Vložnik zahteve je dolžan pokriti tudi stroške za dnevnice in potne stroške delavcev urada oziroma pravne osebe, če se preskus tipa merila ali overitev merila opravi v kraju zunaj sedeža urada oziroma pravne osebe.
V primeru, da ob prihodu delavca, ki je prišel na zahtevo, merilo ni bilo pripravljeno za overitev, oziroma niso bili zagotovljeni drugi potrebni pogoji za overitev merila, se za čas čakanja zaračunajo stroški kot za delovno uro.
5. člen
Stroški, določeni s tarifo stroškov za overitve meril, se plačujejo ob vložitvi zahteve za overitev meril.
Druge stroške, pristojbine, dnevnice in potne stroške plača vložnik v roku petnajstih dni po prejemu poziva za plačilo.
Stroški in pristojbine se plačujejo na vplačilni račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v Ljubljani in razporejajo na žiro račun državnega proračuna, oziroma se plačujejo neposredno pravni osebi.
Dnevnice in potni stroški se razporejajo na žiro račun Urada oziroma se plačujejo neposredno pravni osebi.
6. člen
Če vložnik zahteve za overitev merila zahteva, da urad oziroma pravna oseba izda potrdilo o skladnosti s predpisi tudi v primeru, če je bilo merilo označeno z oznako, plača stroške za potrdilo v znesku 4.000 SIT.
7. člen
Za overitve meril, ki jih opravljajo pravne osebe, ki imajo še veljavno pooblastilo na podlagi tretjega odstavka 60. člena v zvezi s 57. členom zakona o merskih enotah in merilih (Uradni list SFRJ, št. 9/84, 59/86, 20/89 in 9/90), plačujejo vložniki zahtev za overitve meril stroške na način in v zneskih, ki so določeni s to uredbo.
8. člen
Pristojbine in stroški se za zahteve, ki so bile vložene pred začetkom veljavnosti te uredbe, plačujejo na podlagi odloka o višini in načinu plačevanja pristojbin za kritje stroškov za tipski preskus meril in pregled etalonov, vzorcev referenčnih materialov in meril (Uradni list SFRJ, št. 17/91).
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, se preneha uporabljati odlok o višini in načinu plačevanja pristojbin za kritje stroškov za tipski preskus meril in pregled etalonov, vzorcev referenčnih materialov in meril (Uradni list SFRJ, št. 17/91).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 393-01/95-2/4-8
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Janko Deželak l. r.
               TARIFA

          STROŠKOV ZA OVERITVE MERIL

            I. Dolžinska merila

Tar. št. 1                       SIT/kos

1. taksimetri                     2.000

2. dolžinska merila splošnega namena

 A) enodelna lesena merila               300

 B) enodelna kovinska merila              400

 C) zložljiva merila                  200

 D) merilni trakovi

 a) do 5 m                      100

 b) od 5 do 30 m                   500

 c) od 30 do 50 m                   1.000

 d) nad 50 m                     2.000

E) debelinska merila
(za merjenje debeline debel in okroglega lesa)    500

3. kilometrski števci, merilniki
hitrosti in kronotahografi               3.600


           II. Ploščinska merila

 Tar. št. 2                      SIT/kos

1. naprave za merjenje ploščine            12.000


       III. Prostorninska in pretočna merila

 Tar. št. 3                      SIT/kos

1. vodoravni cilindrični rezervoarji (računska metoda)

 A) do 5 m3 prostornine                12.000

 B) nad 5 m3 za vsak nadaljnji začeti m3        150

2. pokončni valjasti rezervoarji (računska metoda)

 A) do 50 m3 prostornine                16.000

 B) nad 50 m3 za vsakih nadaljnjih začetih 10 m3    100

3. steklena gostinska posoda (kozarci,
steklenice, bokali)                  1

4. okviri za merjenje drv               500

5. laboratorijska merila - graduirani merilni valji  120

6. laboratorijska merila - steklene birete za tekočine 120

7. laboratorijska merila - mikropipete         120

8. medicinske injekcijske brizgalke          10

9. laboratorijska merila - steklena
merila - steklena merila za prostornino od
5 cm3 do 500 cm3 (ml)za merjenje vode in
parfumerijskih izdelkov                120

10. laboratorijska merila - pipete z eno
merilno črto                      60

11. laboratorijska merila - steklene merilne buče
z eno merilno črto                   60

12. sodi, kadi, kangle in baloni za vsakih
začetih 100 l                     600

13. mlekomeri                     400

14. pretočna merila za prostornino plina

 A) plinomeri z mehom, z rotacijskimi bati in
tekočinski do 16 m3/h                 420

 B) plinomeri z mehom, z rotacijskimi bati in
tekočinski nad 16 m3/h                 840

 C) plinomeri s turbino                3.600

 D) korektorji prostornine plina            1.800

15. priprave za merjenje tekočih goriv

 A) pretočni merilci za goriva do 200 l/min      6.000

 B) pretočni merilci za goriva nad 200 l/min      9.000

 C) naprave za mešanico goriv             9.000

 D) naprave za merjenje tekočega plina         8.000

16. vodomeri

 A) do 10 m3/h pri maksimalnem pretoku         200

 B) nad 10 m3/h do 100 m3/h
pri maksimalnem pretoku                500

 C) vodomeri prek 100 m3/h
pri maksimalnem pretoku                3.000

17. avtocisterne, vagoni cisterne in cisterne za vsak
začeti m3                       1.000

             IV. Merila mase

Tar. št. 4                       SIT/kos

1. avtomatske tehtnice

 A) do 50 kg                      10.000

 B) od 50 do 500 kg                  20.000

 C) nad 500 kg                     25.000

 D) tehtnice na transportnem traku           28.000

2. neavtomatske tehtnice točnostnih razredov
I, II, III in IIII

 A) precizne tehtnice                 4.200

 B) analitske tehtnice                 8.400

 C) tehtnice za preizkus uteži             16.800

 D) tehtnice razredov III in IIII s stalnim
ravnotežnim položajem

 a) do 20 kg                     1.400

 b) od 20 do 500 kg                  2.000

 c) od 500 do 5000 kg                 4.200

 d) od 5000 do 20.000 kg               10.000

 e) nad 20.000 kg                   19.000

 E) neavtomatske tehtnice točnosti III in IIII
s spremenljivim ravnotežnim položajem

 a) do 20 kg                     2.800

 b) od 20 do 500 kg                  4.000

 c) od 500 do 5000 kg                 8.400

 d) od 5000 do 20.000 kg               19.000

 e) nad 20.000 kg                   28.500

 F) elektromehanske tehtnice z merilnim
pretvornikom točnosti III in IIII

 a) do 20 kg                     3.300

 b) od 20 do 500 kg                  4.200

 c) od 500 do 5000 kg                 9.000

 d) od 5000 do 20.000 kg               20.000

 e) od 20.000 do 50.000 kg              40.000

 f) nad 50.000 kg                   60.000

3. etalonske uteži z nazivno maso od 50 kg do
5000 kg po kosu

 A) 50 kg                       240

 B) nad 50 kg do 5000 kg                800

Za etalonske uteži razreda M1 v lasti urada, ki jih uporabljajo
serviserji ali imetniki meril, se plačujejo stroški na kilogram
in na dan v znesku 10 SIT.


   V. Merila za gostoto (volumenska masa) in koncentracijo

Tar. št. 5                       SIT/kos

1. butirometri                     120

2. urinometri                     240

3. vlagomeri za žitna zrna in seme oljnic       3.600

4. areometri s stalno maso               240

5. laktodenzimetri                   240

6. ebulioskopi po Malliganu              1.800

7. ebulioskopi po Salleronu              1.800


         VI. Merila za čas in frekvenco

Tar. št. 6                       SIT/kos

1. elektronski sekundomeri               900

2. dajalniki tarifnih impulzov in stikalne ure, ki se 
uporabljajo v telefonskem in telegrafskem prometu za
postavljanje tarife

 A) v laboratoriju                   900

 B) na mestu vgradnje                 1.800

3. mehanski sekundomeri                1.800

4. stikalne ure                    300


         VII. Merila za hitrost vozil

Tar. št. 7                       SIT/kos

1. dopplerski radarji                 2.500


         VIII. Merila za silo in trdoto

Tar. št. 8                       SIT/kos

1. aparati za merjenje trdote po Vickersu       3.000

2. aparati za merjenje trdote po Brinellu       3.000

3. naprave z valji za preveritev zaviralne
sile po obodu koles pri vozilih na motorni
pogon in priklopnih vozil               4.000


            IX. Merila za tlak

Tar. št. 9                       SIT/kos

1. manometri za merjenje krvnega tlaka         300

2. manometri za merjenje tlaka v pnevmatikah      300

3. manometri, vakuummetri in manovakuummetri

 A) manometri in vakuummetri razredov 5, 4, 2,5,
2 in 1,6                        300

 B) manometri in vakuummetri razredov 1, 0,6,
in 0,5 (precizni)                   1.200

 C) manovakuummetri razredov 1, 0,6, in 0,5
(precizni)                       2.400


        X. Merila za električno energijo

Tar. št. 10                      SIT/kos

1. indukcijski števci točnostnega razreda 2,5     180

2. indukcijski števci delovne energije točnostnega
razreda 2 in jalove energije točnostnega razreda 3

 A) števec za eno tarifo                230

 B) števec s tarifno ali dodatno napravo        300

3. indukcijski transformatorski števci delovne
energije točnostnega razreda 2, 1 in 0.5 ter
indukcijski števci jalove energije razreda 3

 A) števec za eno tarifo                900

 B) števec s tarifno ali dodatno napravo        1.200

4. statični števci delovne energije točnostnih
razredov 0,2 S in 0,5 S

 A) števec za eno tarifo                5.400

 B) števec s tarifno ali dodatno napravo        5.000

Za statične števce, ki so namenjeni za merjenje električne
energije v obe smeri, se stroški povečajo za 100 %.

Za statične števce, ki so namenjeni za merjenje delovne in
jalove električne energije, se stroški povečajo za 100 %.


         XI. Merila za količino toplote

Tar. št. 11                      SIT/kos

1. merilniki toplotne energije (kalorimetri)      1.000

 A) računska enota kalorimetra s temperaturnim
dodatkom                        700


    XII. Merila za električni tok, napetost, upornost
         in druge električne veličine

Tar. št. 12                      SIT/kos

1. instrumenti za merjenje ozemljitvene upornosti,
katerih temelji delovanje na kompenzacijski metodi

 A) merila upornosti ozemljitve            2.000

 B) merila zaščite električnih izolacij        3.600

2. digitalni voltmetri za enosmerne napetosti     800

3. instrumenti za merjenje upornosti zanke       1.800

4. merila za izolacijsko upornost           1.800

5. električni kazalni instrumenti z neposrednim
delovanjem in njihov pribor              600


         XIII. Merilni transformatorji

Tar. št. 13                      SIT/kos

1. napetostni merilni transformatorji za
električne števce

 A) transformatorji do Si 38              1.200

 B) transformatorji nad Si 38             1.800

 C) kapacitivni transformatorji            2.400

Za vsak dodatni merilni obseg se stroški povečajo za 50%. Za
pregled na mestu vgradnje se stroški povečajo za 100%.

2. tokovni merilni transformatorji za električne števce

 A) transformatorji do Si 3,6             900

 B) transformatorji nad Si 3,6             1.200

Za vsak dodatni merilni obseg se stroški povečajo za 50 %. Za
pregled na mestu vgradnje se stroški povečajo za 100 %.


          XIV. Merila za temperaturo

Tar. št. 14                      SIT/kos

1. valilni termometri                 600

2. medicinski (humani) termometri           300

3. veterinarski termometri               300


       XV. Merila za fotometrijske veličine

Tar. št. 15                      SIT/kos

1. fotoelektrični luxmetri - merilniki
osvetljenosti                     1.200


       XVI. Merila za nadzor nad delovanjem
            igralnih avtomatov

Tar. št. 16                      SIT/kos

1. elektronska kontrolna naprava            3.000


AAA Zlata odličnost