Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2484. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Petišovci, stran 3349.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov Krajevne skupnosti Petišovci na referendumu dne 7. 7. 1996 je svet Krajevne skupnosti Petišovci na seji dne 9. 7. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Petišovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Petišovci se po odločitvi krajanov na referendumu dne 7. 7. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– ureditev in razširitev pokopališča ter mrliške vežice,
– asfaltiranje preostalih neasfaltiranih vaških cest,
– sofinanciranje makroprojekta plinifikacije v KS Petišovci,
– izgradnjo hidrantnega omrežja,
– ureditev in razširitev gasilskega doma za funkcionalne potrebe ostalih društev,
– ureditev in dozidavo vaškega doma,
– ureditev avtobusnih postajališč,
– tekoče vzdrževanje že obstoječih objektov v vasi ter sofinanciranje programov delovanja društev, organizacij, varovanja okolja in delovanje KS.
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Petišovci in samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo dejavnost v KS Petišovci ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Petišovci, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 3% od bruto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Petišovci in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Petišovci,
– 2% od pokojnin,
– 400 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini,
– 16 ur dela letno po gospodinjstvu, lastniki traktorjev pa 8 ur prevozov letno oziroma protiplačilo v višini zneska, ki ga določi svet KS za urno postavko.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke – izpostava Lendava.
Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo bo izstavil svet KS Petišovci.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Petišovci dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Petišovci št. 51920-842-059-82726.
7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Petišovci ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov KS Petišovci o uporabi zbranih sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1996 dalje.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Petišovci
Geza Gömböš l. r.

AAA Zlata odličnost