Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2498. Odlok o priznanjih v Občini Zreče, stran 3377.

Na podlagi 6. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) ter na podlagi 20. člena poslovnika Občinskega sveta občine Zreče (Uradni list RS, št. 62/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 4. julija 1996 sprejel
O D L O K
o priznanjih v Občini Zreče
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Zreče ter pogoje in način njihovega podeljevanja.
2. člen
Priznanja so:
1. Naziv častni občan Občine Zreče,
2. Grb občine Zreče,
– zlati
– srebrni
– bronasti
3. Priznanje Občine Zreče.
3. člen
Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom.
Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke ter organi lokalne in državne uprave.
Pobude za podelitev priznanj iz 1. in 2. točke 2. člena morajo biti predložene v pisni obliki in ustrezno utemeljene.
4. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Zreče na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Priznanja izroča župan občine praviloma ob občinskem prazniku.
5. člen
Komisija iz prejšnjega člena sprejme poslovnik o delu, s katerim podrobneje opredeli način svojega dela, postopek zbiranja pobud, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih področjih in način odločanja.
6. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Zreče.
7. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco. Evidenca vsebuje: zaporedno številko, osebne podatke o nagrajencu, področje za katerega je prejel priznanje, datum odločitve in datum podelitve.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Zreče
8. člen
Naziv častni občan Občine Zreče se podeli posamezniku za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
Naziv častni občan Občine Zreče se podeli na slavnostni seji ob občinskem prazniku.
Ob podelitvi naziva častni občan se izda listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.
2. Grb Občine Zreče
9. člen
Zlati grb Občine Zreče se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Zreče. Zlati grb se podeljuje praviloma vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Podeljeno je lahko večje število zlatih grbov Občine Zreče.
Srebrni grb Občine Zreče se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti grb Občine Zreče se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Srebrni in bronasti grb Občine Zreče se podeljujeta praviloma vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, lahko pa na dan, ki označuje določen dogodek, jubilej, praznik ipd., ali na dan, ki je čim bliže temu dogodku.
10. člen
Grb občine se podeli v obliki plakete z reliefnim odtisom grba Občine Zreče v velikosti 40 x 45 x 2 mm. V etuiju se pritrdi kovinska ploščica z vgraviranim napisom: grb Občine Zreče (zlati, srebrni, ali bronasti) ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
Zlati grb je izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov). Srebrni grb je izdelan iz srebra čistine 900/000. Bronasti grb je izdelan iz zlitine cinka in bakra.
3. Priznanje Občine Zreče
11. člen
Priznanje občine se lahko podeli za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanje se podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ob prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali drugi svečani priložnosti.
Priznanje se podeli z listino. S sklepom župana se lahko hkrati s priznanjem podeli tudi denarna nagrada, katere višino določi župan.
O podelitvi priznanj odloča župan.
III. ZBIRANJE POBUD
12. člen
Pobude za podelitev zlatega grba Občine Zreče se zbirajo na podlagi javnega razpisa.
Na podlagi javnega razpisa se praviloma zbirajo tudi pobude za podelitev srebrnega in bronastega grba Občine Zreče.
Javni razpis vsebuje:
– kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo upravičenih pobudnikov,
– navedbo, katere podatke mora podati pobudnik,
– rok do katerega morajo biti poslane pobude in na kateri naslov.
Javni razpis se objavi enkrat letno. Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni.
13. člen
V pobudi za podelitev grbov mora pobudnik obvezno navesti naslednje podatke:
– podatke o pobudniku,
– podatke o kandidatu za podelitev grba, za katere mora pridobiti pobudnik pisno privolitev posameznika, na katerega se pobuda nanaša,
– utemeljitev pobude,
– datum pobude.
Na podlagi prejetih pobud oblikuje pristojna komisija predloge za podelitev grbov ter jih skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje občinskemu svetu.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Priznanja občine, ki niso bila vročena v času prejemnikovega življenja se lahko vročijo posmrtno.
Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonci, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
15. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj ali če odlikovanec nastopa v nasprotju z interesi Občine Zreče.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-8/95
Zreče, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost