Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2459. Pravilnik o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču, stran 3281.

Na podlagi prve, šeste, štirinajste, šestnajste, sedemnajste, osemnajste, devetnajste in dvajsete alinee 55. člena in druge točke 56. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje način opravljanja zdravstvene kontrole pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo (uvozu, izvozu in tranzitu) ter na notranjem tržišču; pogoje, pod katerimi se smejo pošiljke rastlin uvažati, izvažati, prevažati v tranzitu in dajati na notranje tržišče; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti na mejnih prehodih, v katerih se opravlja zdravstvena kontrola pošiljk rastlin; način obveščanja o prispetju pošiljk rastlin; obrazec in način izdaje fitosanitarnega spričevala za pošiljke rastlin, ki se izvažajo ali reeksportirajo; obrazec in način izdaje spričevala o zdravstvenem stanju rastlin za pošiljke rastlin na notranjem tržišču; seznam A1 in seznam A2 karantenskih škodljivih organizmov; vrste rastlin, katerih uvoz in tranzit iz določenih držav je prepovedan ali omejen; posebne fitosanitarne zahteve za uvoz določenih vrst rastlin; vrste sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, za katere je obvezno spremljanje zdravstvenega stanja med rastno dobo pri končnem uporabniku na kraju sajenja; pogoje za spremljanje zdravstvenega stanja rastlin ali za karantenski nadzor ter obveznosti uvoznika oziroma imetnika rastlin; ukrepe za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov med zdravstvenim pregledom pošiljk rastlin.
2. člen
(pošiljke rastlin)
Pošiljke rastlin po tem pravilniku so:
1. žive rastline in deli rastlin (seme, zrnje, plodovi – v botaničnem smislu, gomolji, čebulice, rezano cvetje in cvetni brsti, veje, listje, tkivne kulture, kaliv pelod in drugo);
2. seme v botaničnem smislu, namenjeno za setev – semenski material;
3. rastline namenjene za sajenje – sadilni material (cepiči, sadike, trsne cepljenke, potaknjenci, živice, koreni, korenike, koreninski (podzemni) gomolji, stebelni (nadzemni) gomolji, čebulice, tkivne kulture in podobno);
4. les (neobdelan ali grobo obdelan les, z ali brez lubja (hlodovina, žagan les); les za ogrevanje v cepanicah, vejah, butarah in podobnih oblikah, sekanci; lesni odpadki in ostanki (lubje, žamanje, lesni delci); embalaža za pakiranje iz lesa);
5. zemlja (zemlja ali rastni substrat, ki je v celoti ali delno sestavljen iz zemlje in trdnih organskih substanc, kot so deli rastlin, humus, vključno s šoto ali lubjem; razen substrata, ki je sestavljen le iz šote).
Kemično, termično ali na drug način predelane rastline iz prve do četrte točke prejšnjega odstavka se ne štejejo za pošiljke rastlin po tem pravilniku.
3. člen
(zdravstvena kontrola)
Zdravstvena kontrola pošiljk rastlin obsega:
1. pregled listin, ki spremljajo pošiljko rastlin;
2. pregled prevoznega sredstva in embalaže;
3. zdravstveni pregled rastlin.
4. člen
(fitosanitarno spričevalo)
Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke rastlin, ki ga izda pristojni organ države izvora rastlin, in spremlja pošiljko rastlin, ki se uvaža, izvaža ali prevaža v tranzitu.
Fitosanitarno spričevalo za reeksport spremlja pošiljke rastlin, ki se uvažajo ali prevažajo v tranzitu iz države, ki ni država izvora teh rastlin, in mora imeti priložen izvirnik ali overjeno kopijo oziroma prepis fitosanitarnega spričevala države izvora.
Za državo izvora po tem pravilniku se šteje država pridelave.
Fitosanitarno spričevalo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izdano sme biti največ 14 dni pred odpremo pošiljke rastlin;
– natisnjeno mora biti na obrazcih, določenih v mednarodni konvenciji za varstvo rastlin in izpolnjeno v angleškem ali francoskem ali nemškem ali slovenskem jeziku ali v jezikih sosednjih držav, s tiskanimi ali natisnjenimi črkami;
– poleg trgovskega imena mora biti navedeno tudi botanično ime rastlin;
– v njem ne sme biti nič izbrisano; mesta ki so prečrtana, morajo biti overjena in čitljiva; v že podpisanem fitosanitarnem spričevalu se ne sme ničesar dodati ali spremeniti;
– na kopiji mora biti navedeno, da gre za kopijo in da se ujema z izvirnikom;
– velja 30 dni od njegove izdaje, razen za ladijske pošiljke.
5. člen
(spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču)
Spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču izda fitosanitarni inšpektor v kraju nakladanja in spremlja pošiljko rastlin, ki se prevaža v notranjosti države iz enega območja v drugo, kot je opredeljeno v 17. členu zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon).
Spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– poleg trgovskega imena mora biti navedeno tudi botanično ime rastlin;
– v njem ne sme biti nič izbrisano; mesta, ki so prečrtana, morajo ostati čitljiva, s svojim podpisom jih overi fitosanitarni inšpektor; v že podpisanem spričevalu se ne sme ničesar dodati ali spremeniti;
– na kopiji mora biti navedeno, da gre za kopijo in da se ujema z izvirnikom;
– velja 15 dni od njegove izdaje.
II. ZDRAVSTVENA KONTROLA POŠILJK RASTLIN PRI UVOZU
6. člen
(obvezni zdravstveni pregled in fitosanitarno spričevalo)
Pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled in jih mora spremljati fitosanitarno spričevalo, so:
1. semenski in sadilni material;
2. deli rastlin razen plodov in semena:
– rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali okras;
– božična drevesca, veje iglavcev;
– sobne rastline (lončnice, bonsai);
– listje, veje in drugi deli rastlin, primerni za šopke in okras iz rodov: Amelanchier L., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Rubus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl., vključno s kalivim pelodom za opraševanje.
3. deli rastlin, vključno s plodovi, semeni in zrnjem:
– stročnice v zrnu: fižol (Phaseolus L.), grah (Pisum L.), soja (Glycine L.), leča (Lens Mill.);
– gomolji krompirja (Solanum tuberosum L.);
– druge vrtnine, vključno z lubenicami in dinjami;
– semena (zrnje) za prehrano ljudi in živali ali industrijsko predelavo: pšenica (Triticum L.), ječmen (Hordeum L.), oves (Avena L.), rž (Secale L.), tritikale, koruza (Zea L.), ajda (Fagopyrum Mill.), proso (Panicum L.), riž (Oryza L.);
– pesa (Beta vulgaris L.), namenjena za živalsko krmo ali za industrijsko predelavo;
– sadje:
= plodovi: limona, limeta, pomaranča, grenivka, mandarina, klementina in podobni hibridi agrumov, (Citrus L.), marelica, breskev, nektarina, češnja, višnja, sliva, mirobalana (Prunus L.), kaki (Diospyros L.) in mango (Mangifera L.);
= plodovi: jabolka (Malus Mill.), hruške, nashi (Pyrus L.), kutina (Cydonia Mill.), borovnice, brusnice in drugi sadeži (Vaccinium L.), ribez, josta in kosmulja (Ribes L.), ki izvirajo iz neevropskih držav;
4. les (razen lubja):
– iglavcev v lubju (Coniferales);
– iglavcev (Coniferales) brez lubja, ki izvirajo iz neevropskih držav;
– iz rodu Castanea Mill.;
– iz rodu Quercus L., ki izvira iz severnoameriških držav; razen plutovca (Quercus suber L.);
– iz rodu Platanus L.;
– iz rodu Populus L., ki izvira iz držav ameriškega kontinenta;
5. lubje:
– iglavcev (Coniferales);
– iz rodu Castanea Mill.
– iz rodu Quercus L., ki izvira iz severnoameriških držav, razen plutovca (Quercus suber L.);
– iz rodu Platanus L.;
– iz rodu Populus L., ki izvira iz držav ameriškega kontinenta;
6. zemlja in ostanki zemlje na rastlinskih delih.
7. člen
(primeri, ko je zdravstveni pregled obvezen, fitosanitarno spričevalo pa ni obvezno)
Fitosanitarno spričevalo ni obvezno v primerih uvoza vzorcev rastlin za znanstvene in raziskovalne namene pod pogoji iz 25. člena zakona.
8. člen
(primeri, ko zdravstveni pregled in fitosanitarno spričevalo nista obvezna)
Zdravstveni pregled in fitosanitarno spričevalo nista obvezna v primeru, ko fizične osebe prinesejo v Republiko Slovenijo majhne količine semena vrtnin in cvetja v izvirnem pakiranju, v katerem se daje to seme na tržišče v državi pridelovalki (skupne količine do 100 gramov oziroma gomoljev in čebulic cvetja skupne količine do 5 kg), šopkov rezanega cvetja in vencev, če niso za prodajo, ter vrtnin in sadja do 5 kg po vrsti rastlin, ki izvirajo iz Evrope.
Zdravstveni pregled in fitosanitarno spričevalo nista obvezna tudi v primerih, za katere je tako določeno z meddržavnimi sporazumi.
9. člen
(pregled listin)
Pregled listin, ki spremljajo pošiljko rastlin pri uvozu, obsega:
– pregled fitosanitarnega spričevala in uvoznega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), če se pošiljka uvaža po 21. členu zakona, oziroma pregled uvoznega dovoljenja ministrstva, če se pošiljka uvaža po 25. in 26. členu zakona oziroma drugih predpisih, ki urejajo pridelavo in trgovanje z rastlinami;
– pregled drugih listin, ki se zahtevajo po zakonu in drugih predpisih, ki urejajo pridelavo in trgovanje z rastlinami;
– pregled tovornega ali voznega lista, ladijske nakladnice, spremnice, fakture in drugih listin, ki spremljajo pošiljko rastlin.
Listine iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: spremne listine) se pregledajo:
– da se identificira pošiljka rastlin;
– da se ugotovi, ali pošiljka izpolnjuje pogoje po zakonu in drugih predpisih, ki urejajo pridelavo in trgovanje z rastlinami;
– da se oceni stopnja nevarnosti za prenašanje rastlinskih škodljivih organizmov.
Pošiljka rastlin se identificira tako, da se podatki iz spremnih listin ter oznake na embalaži in pakiranjih primerjajo z ugotovljeno vsebino pošiljke.
Na eni izmed spremnih listin morajo biti za seme in sadilni material navedena tudi imena kultivarjev (sorta, linija, populacija).
10. člen
(pregled prevoznega sredstva)
Pregled je obvezen tudi za prevozno sredstvo, razen v primeru poštnih in kosovnih pošiljk.
11. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekti, za kakovosten in varen zdravstveni pregled pošiljk rastlin)
Objekti, kjer se opravlja obvezen zdravstveni pregled pošiljk rastlin, morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kakovosten in varen zdravstveni pregled pošiljk rastlin:
– na cestnem mejnem prehodu, mora mejni prehod imeti označeno parkirišče, rampo z ustrezno nadstrešnico in prostor za pregled pošiljke;
– na železniškem mejnem prehodu se mora pošiljka postaviti na poseben tir za pregled ali na rampo ob carinskem skladišču. Tiri morajo biti pred pregledom zavarovani z zaklenjenimi iztirniki, visokonapetostno omrežje pa mora biti izključeno;
– za pregled ladijskih pošiljk mora biti ladja na privezu v luki, pošiljke pa morajo biti na ladji ali z dovoljenjem fitosanitarnega inšpektorja v carinskem skladišču, v katerem sta zagotovljeni manipulacijska miza in ustrezna razsvetljava (500 luxov);
– letalske in poštne pošiljke se pregledujejo v carinskem skladišču na določenem prostoru, kjer sta zagotovljeni manipulacijska miza in ustrezna razsvetljava (500 luxov);
– potniške pošiljke se pregledujejo na mejnem prehodu ali v carinskem skladišču na določenem prostoru, kjer sta zagotovljeni manipulacijska miza in ustrezna razsvetljava (500 luxov);
– pregled kontejnerskih pošiljk se opravi na mejnem prehodu ali na določenem kontejnerskem terminalu, kjer je zagotovljeno odpiranje kontejnerjev;
– pošiljke, katerih pregled se lahko izjemoma opravi v krajih v notranjosti države, se pregledujejo v ustreznih prostorih, kjer je zagotovljena manipulacijska miza in ustrezna razsvetljava (500 luxov).
Mejni prehodi, ki jih določi minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), morajo biti opremljeni tudi z napravami in jamami za sežiganje in kemično uničevanje pošiljk rastlin, ki so urejene v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja.
S pogoji za kakovostno in varno opravljanje zdravstvenega pregleda pošiljk rastlin je mišljeno tudi, da je pošiljka pod carinskim nadzorstvom.
Uvozniki, prevozniki oziroma tranzitni prevozniki in njihovi zastopniki morajo omogočiti zdravstveni pregled prevoznega sredstva in pošiljke ter neoviran dostop do vsakega dela pošiljke, zagotoviti delovno silo za odpiranje prevoznih sredstev in vseh delov pošiljke ter jemanje in prenašanje vzorcev rastlin, zagotoviti potrebno opremo za kakovosten pregled (dopolnilno razsvetljavo na mestu dela itd.) in pošiljanje vzorcev v analizo.
Za pregled občutljivih rastlin pozimi ali poleti in za pregled občutljivega semenskega in sadilnega materiala mora uvoznik zagotoviti strokovno pomožno delovno silo in pogoje, da se ohrani neoporečnost rastlin ter je odgovoren za odpiranje, pregled in zapiranje pakiranj semenskega in sadilnega materiala.
Poleg posebnih pogojev, predpisanih s tem pravilnikom, morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji za varstvo pri delu, ki jih urejajo drugi predpisi.
12. člen
(delovni čas)
Zdravstveni pregled pošiljk rastlin se opravlja pri dnevni svetlobi v delovnem času fitosanitarne inšpekcije, izjemoma pa ponoči na mejnih prehodih, za katere je to določeno s posebnim dovoljenjem ministra, kjer mora biti zagotovljena ustrezna razsvetljava (500 luxov).
Za določene vrste pošiljk rastlin se pod določenimi pogoji lahko izjemoma opravi zdravstveni pregled tudi zunaj delovnega časa.
Delovni čas določi predstojnik inšpektorata, pristojnega za fitosanitarno inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), in to javno objavi. Pri tem upošteva kategorizacijo mejnega prehoda, gostoto prometa pošiljk rastlin preko tega mejnega prehoda in uskladitev z delovnim časom mejnih služb sosednje države. Pri določitvi delovnega časa na mejnih prehodih, kjer so poleg fitosanitarne inšpekcije in carine še druge inšpekcijske službe, se upoštevajo tudi delovni časi teh služb.
13. člen
(prijava za zdravstveni pregled)
Pošiljke rastlin se obvezno prijavijo v delovnem času fitosanitarne inšpekcije na vstopnem mejnem prehodu.
Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko in mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in naslov izvoznika pošiljke;
2. ime in naslov prejemnika pošiljke;
3. vrsto in številko prevoznega sredstva;
4. izvor rastlin;
5. vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino (kg, m3, kos).
14. člen
(način in obseg pregleda)
Glede na stopnjo nevarnosti prenašanja škodljivih organizmov, fitosanitarni inšpektor določi način in obseg pregleda (določitev števila pakiranj, iz katerega bodo vzeti vzorci, števila in velikosti vzorcev itd. ter preventivne ukrepe, razen v posebnih primerih, ko o tem odloča predstojnik.
Stopnja nevarnosti se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih, strokovnih in tehničnih podatkov, podatkov o prejšnjih ugotovitvah, podatkov o morebitnem prejšnjem pregledu v državi izvora, podatkov o škodljivih organizmih na določenih rastlinskih vrstah gostiteljicah, o izvoru rastlin, o izvoru in navzočnosti škodljivih organizmov v državi izvora, o verodostojnosti fitosanitarnega spričevala itd.
15. člen
(vzorci rastlin)
Fitosanitarni inšpektor jemlje vzorce rastlin za laboratorijski pregled brez nadomestila njihove vrednosti v skladu s predpisi o metodah jemanja vzorcev in o odvzetih vzorcih rastlin izda potrdilo. Vzorce zapečati s kleščami za pečatenje. Na eni strani pečata je oznaka ministrstva s kratico “MKGP”, oblika Slovenije in oznaka Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo s kratico “IRSKGLR”, na drugi strani pa je oznaka Republike Slovenije s kratico “SVN”, grb Republike Slovenije in zaporedna številka klešč.
16. člen
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora)
Če je laboratorijski pregled vzorcev rastlin dolgotrajnejši, na mejnem prehodu pa ni ustreznega skladiščnega prostora, lahko fitosanitarni inšpektor v dogovoru s carinskimi organi z odločbo odredi prevoz pošiljke ob preventivnih ukrepih do ustreznega skladiščnega prostora, kjer pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso znani rezultati analiz.
17. člen
(hramba vzorcev)
Fitosanitarna inšpekcija hrani v arhivu vzorce ugotovljenih vrst škodljivih organizmov ter podatke o pošiljki (ugotovitveni listič), vsebini ugotovitve, identifikaciji in verifikaciji najmanj pet let.
18. člen
(fitosanitarno spričevalo za uvoz večje količine rastlin za industrijsko predelavo)
Če se iz sosednjih držav, in sicer iz enega kraja, uvozi večja količina istovrstnih rastlin za industrijsko predelavo in če pooblaščeni organ države izvora opravi zdravstveni pregled celotne količine rastlin na polju, gozdu, odlagališču oziroma v skladišču, lahko vse pošiljke, ki se uvažajo postopoma, izjemoma spremlja eno fitosanitarno spričevalo, če fitosanitarni inšpektor oceni, da ni povečane nevarnosti za prenos škodljivih organizmov.
19. člen
(hramba fitosanitarnega spričevala)
Po opravljenem zdravstvenem pregledu se fitosanitarno spričevalo obdrži in hrani v arhivu fitosanitarne inšpekcije dve leti.
20. člen
(potrjevanje listin)
Izjave, ki jih fitosanitarni inšpektor vpiše na listine, ki spremljajo pošiljko rastlin pri uvozu, morajo vsebovati podatke o kraju in datumu pregleda ter morajo biti podpisane in overjene s pečatom fitosanitarne inšpekcije.
21. člen
(seznam karantenskih škodljivih organizmov)
Karantenski škodljivi organizmi, ki niso ugotovljeni na območju Republike Slovenije, so uvrščeni v seznam A1; karantenski škodljivi organizmi, ki so ugotovljeni na omejenem območju v Republiki Sloveniji, so uvrščeni v seznam A2. Oba seznama sta v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
22. člen
(okužba določenih vrst rastlin z gospodarsko škodljivimi organizmi)
Pošiljke rastlin iz prve in četrte alinee 3. točke 6. člena tega pravilnika, ki se uvažajo za prehrano ljudi in živali ali predelavo, ne smejo vsebovati živih skladiščnih škodljivcev oziroma drugih žuželk v katerikoli razvojni obliki, določenih s predpisi o kakovosti žit, krme in vrtnin.
23. člen
(okužba semena in sadilnega materiala z gospodarsko škodljivimi organizmi)
Pošiljke semena in sadilnega materiala, ki se uvažajo, ne smejo biti okužene z določenim gospodarsko škodljivim organizmom nad dovoljenim odstotkom, določenim za istovrstno seme in sadilni material na notranjem tržišču.
24. člen
(prepoved ali omejitev uvoza)
Vrste rastlin, katerih uvoz je prepovedan ali omejen zaradi preprečevanja vnosa in širjenja določenih karantenskih škodljivih organizmov na ozemlje Republike Slovenije, so navedene v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
25. člen
(posebne fitosanitarne zahteve)
Posebne fitosanitarne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uvoz določenih vrst rastlin, so navedene v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
26. člen
(sadilni material večletnih rastlin iz uvoza)
Vrste sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, s katerimi se lahko prenesejo karantenski škodljivi organizmi, katerih navzočnosti ni mogoče ugotoviti pri obveznem zdravstvenem pregledu na mejnem prehodu (skrite okužbe) in katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri končnem uporabniku na kraju sajenja, so navedene v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
Prodaja na drobno (do 100 sadik) sadilnega materiala iz prejšnjega odstavka ni dovoljena razen v primerih, ko je bila ob uvozu opravljena laboratorijska analiza na skrite okužbe.
27. člen
(postopek pri uvozu pošiljk rastlin, ki niso okužene)
Če se pri zdravstvenem pregledu pošiljke rastlin ugotovi, da pošiljka rastlin ni okužena s škodljivim organizmom, fitosanitarni inšpektor potrdi, da je bil opravljen zdravstveni pregled pošiljke rastlin tako, da na eno od spremnih listin vpiše odredbo: “Uvoz dovoljen”.
28. člen
(postopek pri uvozu sadilnega materiala večletnih rastlin – tudi vzorcev)
Če se uvozi pošiljka rastlin po prvem odstavku 21. in 25. člena zakona, vpiše fitosanitarni inšpektor na spremno listino izjavo iz prejšnjega člena tega pravilnika in z zapisnikom ugotovi vrsto in količino rastlin, kraj in trajanje karantenskega nadzorstva ali spremljanja zdravstvenega stanja rastlin pri končnem uporabniku ter obveznosti uvoznika oziroma imetnika rastlin.
O uvozu take pošiljke fitosanitarni inšpektor obvesti ministrstvo.
29. člen
(postopek v primeru manjkajočega ali nepopolnega fitosanitarnega spričevala ali drugih listin)
Če prispe pošiljka na mejni prehod brez obveznega fitosanitarnega spričevala ali drugih listin, ki se zahtevajo po zakonu in drugih predpisih, ki urejajo pridelavo in trgovanje z rastlinami, izda fitosanitarni inšpektor odločbo o prepovedi uvoza pošiljke in odredi vrnitev pošiljke v 48 urah in na spremno listino napiše odredbo: “Uvoz prepovedan”.
Kadar prispe pošiljka po pošti, mora biti ta izjava napisana tudi v angleškem ali francoskem jeziku.
Fitosanitarni inšpektor postopa po prvem odstavku tega člena tudi v primeru, če fitosanitarno spričevalo ni v izvirniku ali je bistveno pomanjkljivo (nepopolni ali nepravilni podatki o pošiljki, manjkajoča botanična imena za seme in sadilni material ter podatki o izvoru semena in sadilnega materiala itd..
30. člen
(postopek v primeru prepovedi ali omejitvi uvoza)
Če prispe na mejni prehod pošiljka rastlin in je iz spremnih listin razvidno, da vsebuje vrste rastlin, navedene v prilogi II k temu pravilniku (prepoved ali omejitev uvoza), izda fitosanitarni inšpektor odločbo o prepovedi uvoza tovrstnih rastlin ter odredi takojšnjo vrnitev ali uničenje tovrstnih rastlin, na spremno listino pa vpiše odredbo: “Uvoz prepovedan”.
Fitosanitarni inšpektor ravna po prejšnjem odstavku tudi, če se med zdravstvenim pregledom ugotovi, da pošiljka vsebuje tudi rastline, ki so navedene v prilogi II k temu pravilniku.
31. člen
(postopek pri uvozu kontejnrskih pošiljk)
Če se pošiljka rastlin uvozi v kontejnerjih čez mejni prehod, na katerem ni zagotovljeno odpiranje, pregleda fitosanitarni inšpektor samo spremne listine.
Če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da je pošiljka v kontejnerju opremljena z ustreznimi spremnimi listinami, dovoli prevoz kontejnerja pod carinskem nadzorstvom do kontejnerskega terminala, kjer se opravlja zdravstveni pregled, in sicer tako, da na spremno listino vpiše odredbo: “Dovoljuje se prevoz pod carinskim nadzorstvom do kontejnerskega terminala v (kraj). Takoj po prispetju obvestiti fitosanitarnega inšpektorja v (kraj). Pregled ni opravljen”.
V primeru iz prejšnjega odstavka fitosanitarni inšpektor na fitosanitarno spričevalo, ki ga priloži k prevozni listini, vpiše kraj in datum, ter to overi s svojim podpisom in pečatom fitosanitarne inšpekcije.
32. člen
(postopek pri pregledu semenskega in sadilnega materiala v notranjosti)
Če na mejnem prehodu ni mogoč kakovosten zdravstveni pregled semenskega in sadilnega materiala po določbah 11. člena tega pravilnika, fitosanitarni inšpektor pregleda samo spremne listine in če te ustrezajo, v dogovoru s carinskimi organi z odločbo odredi prevoz do ustreznega skladiščnega prostora, kjer se opravi zdravstveni pregled.
33. člen
(postopek pri uvozu okužene pošiljke)
Če se pri zdravstvenem pregledu pošiljke rastlin ugotovi, da je okužena s karantenskim škodljivim organizmom, ki ga na kraju uvoza z dezinfekcijo ali dezinsekcijo ni mogoče popolnoma zatreti, fitosanitarni inšpektor izda odločbo o prepovedi uvoza ter odredi takojšnjo vrnitev ali uničenje pošiljke, oziroma odvzem in uničenje rastlin, ki jih fizične osebe prinesejo v Republiko Slovenijo. Na spremno listino vpiše odredbo: “Uvoz prepovedan”. Hkrati odredi preventivne ukrepe, da se prepreči širjenje okužbe (dezinfekcija ali dezinsekcija prevoznih sredstev, prevoz pod režimom hlajenja itd.
Šteje se, da je pošiljka rastlin okužena s karantenskim škodljivim organizmom, če se na rastlinah, embalaži ali prevoznem sredstvu odkrije 1 živ škodljivi organizem v kateremkoli stadiju razvoja.
34. člen
(dezinfekcija ali dezinsekcija okužene pošiljke)
Če fitosanitarni inšpektor oceni, da je mogoče ugotovljeno okužbo s škodljivim organizmom uspešno zatreti z dezinfekcijo ali dezinsekcijo, z odločbo odredi prevoz pošiljke pod carinskim nadzorstvom do najbližjega kraja, kjer je mogoče izvesti te ukrepe, vendar pod pogoji:
– da ne gre za karantenski škodljivi organizem, naveden v seznamu A1;
– da so izvedeni vsi odrejeni preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe;
– da je uvoznik izbral laboratorij, pooblaščen po 10. členu zakona, ki bo izvedel ukrepe dezinfekcije ali dezinsekcije.
35. člen
(obveščanje o najdbi nevarnega škodljivega organizma)
Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu ob uvozu posumi, da je ugotovljena nevarna vrsta škodljivega organizma, ki ga ni v Evropi in v seznamu A1, o tem obvesti ministrstvo, ki odredi nadaljnje ukrepe.
36. člen
(obveščanje o uvozu neprijavljene pošiljke)
Če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da pošiljka rastlin, za katero je obvezen zdravstveni pregled, na vstopnem mejnem prehodu ni bila prijavljena in zdravstveno pregledana, o tem obvesti predstojnika in najbližji carinski organ. Taka pošiljka se izven vstopnega mejnega prehoda ne sme pregledati brez dovoljenja predstojnika.
Fitosanitarni inšpektor obvesti predstojnika tudi, če ugotovi, da je bila pošiljka rastlin, za katero je obvezen zdravstveni pregled, uvožena ali prepeljana v tranzitu mimo mejnih prehodov, določenih za uvoz, izvoz in prevoz rastlin v tranzitu. Kraj pregleda določi predstojnik.
37. člen
(neprijavljene pošiljke rastlin v notranjosti države)
Organi za notranje zadeve, ki v notranjosti države odkrijejo in začasno ali dokončno zasežejo neprijavljene uvozne ali tranzitne pošiljke rastlin, morajo o tem obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije in najbližji carinski organ.
38. člen
(vračilo rastlin slovenskega izvora)
Pošiljke rastlin slovenskega izvora, ki se po več kot 14 dneh vračajo nazaj v Republiko Slovenijo, se pri vstopu v Republiko Slovenijo obravnavajo kot pošiljke rastlin pri uvozu.
III. ZDRAVSTVENA KONTROLA POŠILJK RASTLIN PRI IZVOZU IN PONOVNEM IZVOZU (REEKSPORTU)
39. člen
(prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala)
Če država uvoznica ali država, skozi katero se pošiljka rastlin prevaža, zahteva, da ima pošiljka fitosanitarno spričevalo, mora izvoznik po prvem odstavku 27. člena zakona za nameravani izvoz predložiti fitosanitarni inšpekciji pisno zahtevo za izdajo fitosanitarnega spričevala najmanj 24 ur pred nakladanjem.
Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, in mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in naslov izvoznika pošiljke;
2. ime in naslov prejemnika pošiljke;
3. vrsto in številko prevoznega sredstva;
4. vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino (kg, m3, kos);
5. vstopni mejni prehod;
6. kraj in čas nakladanja;
7. postopek dezinfekcije in/ali dezinsekcije, če je bil opravljen (datum, vrsta sredstva, koncentracija, trajanje in temperatura);
8. morebitne zahteve države uvoznice glede dopolnilnih izjav.
Za seme in sadilni material mora izvoznik rastlin priložiti k prijavi za izdajo fitosanitarnega spričevala tudi potrdilo o zdravstvenem stanju posevkov med rastno dobo in objektov za pridelovanje semenskega in sadilnega materiala po 7. členu zakona. Te pošiljke se obvezno pregledajo v kraju nakladanja.
Poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena je treba za pošiljke rastlin pri ponovnem izvozu (v nadaljnjem besedilu: reeksport) predložiti še naslednje podatke:
1. kraj in država izvora;
2. fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob uvozu ali kopijo le-tega, ki jo overi fitosanitarni inšpektor, če gre za pošiljko, za uvoz katere je obvezno fitosanitarno spričevalo;
3. kraj in način skladiščenja pošiljke, morebitno prepakiranje, dodelavo itd. do reeksporta.
40. člen
(pogoji za izdajo fitosanitarnega spričevala)
Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke rastlin ugotovi, da pošiljka ustreza zahtevam države uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, izda fitosanitarno spričevalo.
Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke rastlin ugotovi, da je pošiljka rastlin okužena s škodljivim organizmom ali da ne izpolnjuje zahtev države uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, ali da prevozno sredstvo in embalaža ne izpolnjujeta pogojev za izvoz, ne izda fitosanitarnega spričevala in odredi še druge potrebne ukrepe.
41. člen
(obrazec fitosanitarnega spričevala)
Fitosanitarno spričevalo se izda na obrazcu št. 1 zelene barve za pošiljke rastlin, ki se izvažajo, oziroma na obrazcu št. 2 rjave barve za pošiljke rastlin, ki se reeksportirajo. Obrazca sta kot priloga V sestavni del tega pravilnika.
Na obrazcih je natisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo” ter znak fitosanitarne inšpekcije in pod njim besedilo: “Fitosanitarna inšpekcija”.
Obrazca iz prvega odstavka tega člena se natisneta v slovenskem jeziku, na hrbtni strani pa se natisne ustrezno besedilo v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, madžarskem in hrvaškem jeziku. Obrazca se izpolnita v treh izvodih, od katerih je prva stran izvirnik, druga in tretja stran pa sta kopiji tega izvirnika. Izvirnik in prvo kopijo prejme izvoznik, drugo kopijo pa obdrži fitosanitarni inšpektor.
IV. ZDRAVSTVENA KONTROLA RASTLIN PRI TRANZITU IN TRANZITU S PREKLADANJEM
42. člen
(prijavljanje tranzitnih pošiljk)
Tranzitne pošiljke, tudi pošiljke lesa, se ob vstopu v državo ne prijavljajo fitosanitarni inšpekciji in zanje ni obvezen zdravstveni pregled razen v posebnih primerih, ki jih določi minister.
43. člen
(tranzit s prekladanjem)
Za tranzitne pošiljke rastlin, ki se na ozemlju Republike Slovenije prekladajo, razen za letalske pošiljke, ki se takoj preložijo na drugo letalo, se prekladanje in zdravstveni pregled pri prekladanju opravita le na mejnih prehodih, ki so določeni za uvoz, izvoz in prevoz rastlin v tranzitu. Prekladanje se ne sme začeti brez navzočnosti fitosanitarnega inšpektorja.
Pošiljke rastlin, ki se z ladje prekladajo v več železniških ali cestnih prevoznih sredstev in postopoma odpravljajo, se pregledajo na začetku prekladanja in med njim.
Če pride zaradi nesreče med prevozom tranzitne pošiljke rastlin do prekladanja, prevoznik o tem obvesti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije. Stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, plača prevoznik.
Del pošiljke, ki ostane pri prekladanju tranzitne pošiljke, se uniči ali vrne v državo izvoznico v roku, ki ga določi fitosanitarni inšpektor.
44. člen
(postopek pri prekladanju okužene tranzitne pošiljke)
Če se pri zdravstvenem pregledu tranzitne pošiljke rastlin, ki se preklada, ugotovi škodljivi organizem, fitosanitarni inšpektor izda odločbo o prepovedi prekladanja in odredi takojšnjo vrnitev pošiljke, oziroma uničenje rastlin v primeru iz tretjega odstavka 43. člena tega pravilnika. Na spremno listino vpiše odredbo: “Prekladanje ni dovoljeno”.
Če fitosanitarni inšpektor oceni, da je mogoče ugotovljeni škodljivi organizem uspešno zatreti z dezinfekcijo ali dezinsekcijo, ukrepa v skladu z določbami 34. člena tega pravilnika.
45. člen
(postopek pri prekladanju tranzitne pošiljke rastlin, ki niso okužene)
Če se pri zdravstvenem pregledu tranzitne pošiljke, ki se preklada, ugotovi, da pošiljka ni okužena s škodljivim organizmom, vpiše fitosanitarni inšpektor na spremno listino odredbo: “Prekladanje je dovoljeno.”
V. POGOJI ZA SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA RASTLIN PRI KONČNEM UPORABNIKU ALI ZA KARANTENSKI NADZOR TER OBVEZNOSTI UVOZNIKA OZIROMA IMETNIKA RASTLIN
46. člen
(spremljanje zdravstvenega stanja rastlin pri končnem uporabniku)
Spremljanje zdravstvenega stanja rastlin pri končnem uporabniku na kraju sajenja, je obvezno za vrste sadilnega materiala večletnih rastlin, ki so navedene v prilogi IV k temu pravilniku.
47. člen
(uvozno dovoljenje in zapisnik)
Za pošiljke sadilnega materiala večletnih rastlin, ki so navedene v 46. členu tega pravilnika in za katere je potrebno uvozno dovoljenje ministrstva, mora uvoznik predložiti pisno prijavo s podatki o končnem uporabniku, lokaciji sajenja, katastrski občini, številki parcele in številu sadik na parcelo, na kateri bo zasajen uvožen sadilni material.
Na podlagi uvoznega dovoljenja in listin, ki spremljajo pošiljko, sestavi fitosanitarni inšpektor zapisnik o vrsti in količini rastlin ter lokaciji sajenja. En izvod zapisnika prejme ministrstvo.
48. člen
(trajanje spremljanja zdravstvenega stanja)
Zdravstveno stanje sadilnega materiala se pri končnem uporabniku spremlja tako, da se rastline dve rastni dobi gojijo na določeni parceli končnega uporabnika. Spremljanje zdravstvenega stanja se lahko za določene vrste rastlin skrajša na eno leto, če tako odredi minister. Minister lahko spremljanje zdravstvenega stanja med rastno dobo tudi odpravi, kadar je možno v času, ko je pošiljka pod carinskim nadzorom, opraviti laboratorijsko analizo na skrite okužbe.
49. člen
(način spremljanja zdravstvenega stanja)
Zdravstveno stanje sadilnega materiala spremlja služba za varstvo rastlin na podlagi zapisnika iz drugega odstavka 47. člena tega pravilnika, katerega kopijo ji pošlje ministrstvo. Spremljanje zdravstvenega stanja zajema: preverjanje vrste in količine rastlin, ki se gojijo, preverjanje zdravstvenega stanja najmanj dvakrat med rastno dobo (julij/avgust; september/oktober), po potrebi pa tudi z laboratorijskimi metodami, in preverjanje zdravstvenega stanja drugih gostiteljskih rastlin v območju do 100 m okrog parcele, na kateri se gojijo rastline iz uvoza oziroma do 1000 m preverjanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin bakterijskega hruševega ožiga.
Med preverjanjem zdravstvenega stanja sadilnega materiala se rastline in njihovi deli ne smejo razmnoževati in ne odnašati z določene parcele ali premeščati na drugo parcelo brez dovoljenja ministrstva.
Spremljanje zdravstvenega stanja rastlin nadzira fitosanitarna inšpekcija.
50. člen
(poročilo o opravljenem zdravstvenem pregledu)
Ministrstvo pošlje službi za varstvo rastlin, ki spremlja zdravstveno stanje rastlin, zapisnik iz drugega odstavka 47. člena tega pravilnika. Služba za varstvo rastlin mora ministrstvu poslati prvo poročilo o opravljenem zdravstvenem pregledu v 30 dneh po prejemu tega zapisnika, druga poročila pa v 30 dneh po končanem preverjanju zdravstvenega stanja v vsaki rastni dobi.
Služba za varstvo rastlin po končanem spremljanju zdravstvenega stanja v objektih za pridelovanje sadilnega materiala večletnih rastlin izda potrdilo o zdravstvenem stanju rastlin.
O končanem preverjanju zdravstvenega stanja sadilnega materiala, ministrstvo obvesti končnega uporabnika.
51. člen
(karantenski nadzor)
Karantenski nadzor se uvede nad posameznimi vrstami rastlin, katerih uvoz je prepovedan ali omejen, izjemoma pa jih lahko iz neokuženih območij uvozijo znanstvene organizacije, ki se ukvarjajo s selekcijo oziroma introdukcijo novih vrst, sort, linij in hibridov ali z varstvom rastlin. Te vrste rastlin so navedene v točki A priloge II k temu pravilniku.
Uvoz rastlin iz prvega odstavka tega člena se dovoli, če uvoznik izpolnjuje zahteve, navedene v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski objekti za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin.
VI. ZDRAVSTVENA KONTROLA POŠILJK RASTLIN NA NOTRANJEM TRŽIŠČU
52. člen
(izdaja spričevala o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču)
Spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču se izdaja za pošiljke semena in sadilnega materiala, za druge pošiljke rastlin pa le v primeru, če izhajajo iz območja, okuženega s karantenskim škodljivim organizmom (okuženo območje).
Pošiljke rastlin iz okuženega območja, morajo biti obvezno zdravstveno pregledane v kraju nakladanja pred odpravo na območje, ki ni okuženo s karantenskim škodljivim organizmom, ali na drugo okuženo območje, če se prevažajo preko neokuženega območja.
Če pošiljke rastlin iz prvega odstavka tega člena niso okužene s karantenskim škodljivim organizmom, pošiljke semena oziroma sadilnega materiala pa tudi z določenim gospodarsko škodljivim organizmom nad dovoljenim odstotkom, se pošiljatelju izda spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču.
53. člen
(prijava za izdajo spričevala o zdravstvenem stanju rastlin)
Prijava za izdajo spričevala o zdravstvenem stanju rastlin se vloži pisno pri pristojni fitosanitarni inšpekciji najmanj 24 ur pred odpremo pošiljke iz objekta in mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in naslov pošiljatelja;
2. ime in naslov prejemnika;
3. vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količina (kg, m3, kos);
4. kraj pridelave;
5. kraj nakladanja;
6. namembni kraj;
7. vrsto in številko prevoznega sredstva.
Za seme in sadilni material mora prijava vsebovati tudi potrdilo o zdravstvenem stanju posevkov med rastno dobo in objektov za pridelovanje semenskega in sadilnega materiala iz 7. člena zakona.
54. člen
(obrazec spričevala o zdravstvenem stanju rastlin)
Spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin se izda na obrazcu št. 3 modre barve za pošiljke rastlin, ki se prevažajo v notranjosti države iz enega območja na drugo. Obrazec je kot priloga VI sestavni del tega pravilnika.
Na obrazcih je natisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo” ter znak fitosanitarne inšpekcije in pod njim besedilo: “Fitosanitarna inšpekcija”.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena se natisne v slovenskem jeziku. Obrazec se izpolni v dveh izvodih, od katerih je prva stran izvirnik, druga stran pa je kopija tega izvirnika. Izvirnik prejme vlagatelj zahtevka, kopijo pa obdrži fitosanitarni inšpektor.
55. člen
(vzorci rastlin)
V notranjem prometu fitosanitarni inšpektor pri jemanju vzorcev rastlin za laboratorijski pregled ravna po 15. členu tega pravilnika.
VII. UKREPI ZA VARSTVO POŠILJK RASTLIN PRI UVOZU, IZVOZU, TRANZITU S PREKLADANJEM IN NA NOTRANJEM TRŽIŠČU
56. člen
(preventivni ukrepi)
Za preprečevanje širjenja karantenskih škodljivih organizmov med zdravstvenim pregledom uvoznih, izvoznih, tranzitnih pošiljk, ki se prekladajo, in pošiljk na notranjem tržišču, morajo prevozniki, uvozniki, carinski organi, organi mejne inšpekcije in fitosanitarni inšpektor upoštevati naslednje preventivne ukrepe:
– pošiljka rastlin ter vzorec, vzet iz take pošiljke, se do konca zdravstvenega pregleda obravnavata kot sumljiva glede navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov;
– brez navzočnosti in dovoljenja fitosanitarnega inšpektorja se pošiljka rastlin ne sme odpreti, pregledovati in vzorčiti, razen pri pregledu poštnih pošiljk, pri katerih carinski organi ugotovijo vsebino pošiljke;
– vzorci rastlin se pregledujejo v delovnem prostoru, v katerem so zagotovljeni pogoji za preventivno ukrepanje proti širjenju karantenskih škodljivih organizmov;
– nepregledani vzorci rastlin se ne smejo prenašati, ne da bi bili ustrezno zapakirani tako, da se prepreči širjenje karantenskih škodljivih organizmov;
– vzorci rastlin, ki se zaradi determinacije oziroma verifikacije škodljivih organizmov pošiljajo službi za varstvo rastlin ali pooblaščenemu laboratoriju, morajo biti ustrezno zapakirani in se prenašajo ali pošiljajo kot nujne in vrednostne pošiljke.
57. člen
(izvajanje ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije)
Ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije za preprečevanje širjenja ter za zatiranje škodljivih organizmov v pošiljkah rastlin, na prevoznem sredstvu ali embalaži, ki jih z odločbo odredi fitosanitarni inšpektor, lahko opravi le pooblaščeni laboratorij iz 10. člena zakona.
Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena, lahko imetniki skladišč in drugih prostorov za skladiščenje rastlin, ki izpolnjujejo pogoje glede opreme, naprav in kadrov za opravljanje dezinsekcije in deratizacije, tovrstne ukrepe opravijo sami, razen tistih, pri katerih se uporabljajo fitofarmacevtska sredstva iz 1. skupine strupov.
Izvajanje ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena nadzira pristojni fitosanitarni inšpektor.
58. člen
(uničenje rastlin)
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 28. člena zakona se pošiljke rastline, za katere je odrejeno uničenje, uničijo v skladu s predpisi, ki določajo način uničenja rastlin.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(naprave in jame za uničevanje okuženih pošiljk rastlin)
Mejni prehodi, ki jih določi minister, morajo biti opremljeni z napravami in jamami za sežiganje in kemično uničevanje rastlin v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
60. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo veljati)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o načinu obveznega zdravstvenega pregleda pošiljk rastlin, ki se uvažajo, izvažajo in prevažajo v tranzitu, in o načinu njihovega uničevanja (Uradni list SFRJ, št. 69/83 in 29/86);
– pravilnik o obrazcu zdravstevnega spričevala za pošiljke rastlin, ki se izvozijo ali reeksportirajo (Uradni list SFRJ, št. 32/87);
– pravilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljke rastlin v notranjem prometu (Uradni list SFRJ, št. 46/77);
– odredba o prepovedi in omejitvi uvoza in tranzita posameznih vrst rastlin, da se prepreči vnašanje bakterijskega hruševega ožiga – Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. (Uradni list SFRJ, št. 40/91);
– seznami karantenskih in gospodarsko škodljivih bolezni in škodljivcev (Uradni list SFRJ, št. 28/90);
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati:
– navodilo o zdravstvenem spričevalu za pošiljke rastlin v notranjem prometu (Uradni list SRS, št. 5/66)
– odredba o prepovedi uvoza in tranzita lesa iglavcev v lubju zaradi preprečevanja vnosa in širjenja podlubnikov (Uradni list RS, št. 23/94 in 57/94);
– odredba o prepovedi uvoza krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida/Stone/Behrens in Globodera rostochiensis /Wollenweber/Behrens) (Uradni list RS, št. 38/94);
– odredba o vrstah sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri končnem uporabniku, in o pogojih za to spremljanje (Uradni list RS, št. 68/94 in 21/95);
– odredba o prepovedi uvoza in tranzita posameznih vrst rastlin (Uradni list RS, št. 81/94).
61. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-210/96
Ljubljana, dne 9. julija 1996
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
PRILOGA I (21. člen)

         SEZNAM KARANTENSKIH ŠKODLJIVIH
        ORGANIZMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

             L I S T A A1

1. G L I V E

1.1 Alternaria mali (Roberts)

1.2 Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx

1.3 Atropellis pinicola (Zeller & Gooding)

1.4 Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash

1.5 Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong

1.6 Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

1.7 Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f. sp. platani Walter

1.8 Chrysomyxa arctostaphyli (Dietel)

1.9 Cochliobolus carbonum (R.R. Nelson)

1.10 Colletotrichum acutatum (Simmonds)

1.11 Cronartium spp. (neevropske vrste)

1.12 Diaporthe vaccinii (Shear)

1.13 Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von
Arx

1.14 Gymnosporangium spp. (neevropske vrste)

1.15 Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar

1.16 Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis

1.17 Melampsora medusae (Thumen)

1.18 Monilinia fructicola (Winter) Honey

1.19 Mycosphaerella dearnessii (M.E. Barr)

1.20 Mycosphaerella gibsonii (H.C. Evans)

1.21 Mycosphaerella laricis - leptolepidis (K. Ito, K. Sato & M.
Ota)

1.22 Mycosphaerella pini (E. Rostrup)

1.23 Mycosphaerella populorum (G.E. Thompson)

1.24 Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington

1.25 Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

1.26 Phoma andina (Turkensteen)

1.27 Phoma exigua Desmazieres var. foveata (Foister) Boerema

1.28 Phyllosticta solitaria (Ellis & Everhart)

1.29 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

1.30 Puccinia pittieriana (P. Hennings)

1.31 Septoria lycopersici Spegazzini var. malagutii Ciccarone &
Boerema

1.32 Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton

1.33 Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton

1.34 Thecaphora solani (Thirumulacha & O'Brien) Mordue

1.35 Tilletia indica (Mitra)

1.36 Uromyces transversalis (Thumen) Winter

1.37 Venturia nashicola (Tanaka et Yamamoto)


2. F I T O P L A Z M E

2.1 Apricot chlorotic leafroll MLO

2.2 Elm phloem necrosis MLO

2.3 Grapevine flavescence doree MLO

2.4 Peach rosette MLO

2.5 Peach x disease MLO

2.6 Peach yellows MLO

2.7 Potato purple-top wilt MLO

2.8 Potato stolbur MLO

2.9 Strawberry witches broom MLO


3. B A K T E R I J E

3.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp.
insidiosus (McCulloch) Davis et al.

3.2 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp.
sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

3.3 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges)
Collins & Jones

3.4 Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

3.5 Erwinia chrysanthemi (Burkholder et al.)

3.6 Erwinia stewartii (Smith) Dye

3.7 Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder

3.8 Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

3.9 Pseudomonas syringae Van Hall var. persicae (Prunier et al.)
Young et al.

3.10 Pseudomonas syringae Van Hall var. pisi (Sackett) Young et
al.

3.11 Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. corylina (Miller
et al.) Dye

3.12 Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. phaseoli (Smith)
Dye

3.13 Xanthomonas fragariae (Kennedy & King)

3.14 Xanthomonas populi (Ride) Ride & Ride

3.15 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

3.16 Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.


4. V I R U S I,  V I R U S O M  P O D O B N I 
O R G A N I Z M I  I N  V I R O I D I

4.1 American plum line pattern virus

4.2 Apple mosaic ilarvirus in Rubus

4.3 Beet curly top geminivirus (neevropski izolati)

4.4 Beet leaf curl rhabdovirus

4.5 Beet necrotic yellow vein furovirus

4.6 Black raspberry latent virus

4.7 Blueberry leaf mottle nepovirus

4.8 Cherry leaf roll nepovirus in Rubus

4.9 Cherry little cherry disease

4.10 Cherry necrotic rusty mottle disease

4.11 Cherry rasp leaf nepovirus

4.12 Chrysanthemum stunt viroid

4.13 Peach latent mosaic viroid

4.14 Peach rosette mosaic nepovirus

4.15 Potato spindle tuber viroid

4.16 Potato viruses (neevropske vrste)

4.17 Raspberry leaf curl virus

4.18 Strawberry crinkle rhabdovirus

4.19 Strawberry latent C disease

4.20 Strawberry latent ringspot nepovirus

4.21 Strawberry mild yellow edge luteovirus

4.22 Strawberry vein banding caulimovirus

4.23 Tobacco ringspot nepovirus

4.24 Tomato black ring nepovirus

4.25 Tomato spotted wilt tospovirus


5. Ž U Ž E L K E

5.1 Acleris gloverana (Walsingham)

5.2 Acleris variana (Fernald)

5.3 Acrobasis pyrivorella (Matsumura)

5.4 Amauromyza maculosa (Malloch)

5.5 Anastrepha spp. (neevropske vrste)

5.6 Anthonomus bisignifer (Schenkling)

5.7 Anthonomus quadrigibbus (Say)

5.8 Anthonomus signatus (Say)

5.9 Aschistonyx eppoi (Inouye)

5.10 Bactrocera spp. (neevropske vrste)

5.11 Bemisia tabaci (Gennadius)

5.12 Blitopertha orientalis (Waterhouse)

5.13 Cacoecimorpha pronubana (Hubner)

5.14 Carposina niponensis (Walsingham)

5.15 Ceratitis quinaria (Bezzi)

5.16 Ceratitis rosa (Karsch)

5.17 Choristoneura spp. (neevropske vrste)

5.18 Conotrachelus nenuphar (Herbst)

5.19 Cydia inopinata (Heinrich)

5.20 Cydia packardi (Zeller)

5.21 Cydia prunivora (Walsh)

5.22 Dacus ciliatus (Loew)

5.23 Diabrotica barberi (Smith & Lawrence)

5.24 Diabrotica virgifera virgifera (LeConte)

5.25 Epichoristodes acerbella (Walker)

5.26 Epitrix cucumeris (Harris)

5.27 Epitrix tuberis (Gentner)

5.28 Epochra canadensis (Loew)

5.29 Euphranta japonica (Ito)

5.30 Helicoverpa armigera (Hubner)

5.31 Helicoverpa zea (Boddie)

5.32 Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5.33 Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

5.34 Liriomyza sativae (Blanchard)

5.35 Listronotus bonariensis (Kuschel)

5.36 Margarodes spp. (neevropske vrste)

5.37 Monochamus spp. (neevropske vrste)

5.38 Oligonychus perditus (Pritchard & Baker)

5.39 Parasaissetia nigra (Nietner)

5.40 Pissodes spp. (neevropske vrste)

5.41 Popillia japonica (Newman)

5.42 Premnotrypes spp. (andske vrste)

5.43 Rhagoletis spp. (neevropske vrste)

5.44 Scaphoideus luteolus (van Duzee)

5.45 Scirtothrips dorsalis (Hood)

5.46 Scolytidae (neevropske vrste)

5.47 Spodoptera eridania (Cramer)

5.48 Spodoptera frugiperda (J.E.Smith)

5.49 Spodoptera littoralis (Boisduval)

5.50 Spodoptera litura (Fabricius)

5.51 Thrips palmi (Karny)

5.52 Trogoderma granarium (Everts)


6. O G O R Č I C E

6.1 Aphelenchoides besseyi (Christie)

6.2 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

6.3 Ditylenchus destructor (Thorne)

6.4 Globodera pallida (Stone) Behrens

6.5 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

6.6 Heterodera glycines (Ichinohe)

6.7 Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)

6.8 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

6.9 Xiphinema californicum (Lamberti et Bleve-Zacheo)

6.10 Xiphinema rivesi (Dalmasso)

6.11 Xiphinema americanum (Cobb)

7. P A R A Z I T N E  C V E T N I C E

7.1 Arceuthobium spp. (neevropske vrste)


             L I S T A A2

1. G L I V E

1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

1.2 Mycosphaerella linicola (Naumov)

1.3 Phaeoisariopsis griseola (Saccardo) Ferraris

1.4 Phytophthora fragariae (Hickman)

1.5 Phytophthora fragariae Hickman var. rubi (Wilcox & Duncan)

1.6 Puccinia horiana (P. Hennings)

1.7 Puccinia pelargonii-zonalis (Doigde)

1.8 Synchytrium endobioticum (Schylbersky) Percival

1.9 Tilletia controversa (Kuhn)

1.10 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold (na hmelju)

1.11 Verticillium dahliae Klebahn (na hmelju)


2. F I T O P L A Z M E

2.1 Apple proliferation MLO

2.2 Grapevine yellows

2.3 Pear decline MLO


3. B A K T E R I J E

3.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp.
michiganensis (Smith) Davis et al.

3.2 Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. pruni (Smith) Dye

3.3 Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. vesicatoria
(Doidge) Dye


4. V I R U S I,  V I R U S O M  P O D O B N I
O RG A N I Z M I  I N  V I R O I D I

4.1 Arabis mosaic virus

4.2 Barley stripe mosaic hordeivirus

4.3 Plum pox potyvirus

4.4 Raspberry ringspot nepovirus

4.5 Tomato ringspot nepovirus


5. Ž U Ž E L K E

5.1 Ceratitis capitata (Wiedemann)

5.2 Frankliniella occidentalis (Pergande)

5.3 Liriomyza trifolii (Burgess)

5.4 Viteus vitifoliae (Fitch)


6. O G O R Č I C E

6.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne

6.2 Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

6.3 Xiphinema index (Cobb)

PRILOGA II (24. člen)

VRSTE RASTLIN, KATERIH UVOZ IZ DOLOČENIH DRŽAV JE PREPOVEDAN ALI
               OMEJEN

-----------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 ZAP.   VRSTA RASTLIN     .   DRŽAVA IZVORA
 ŠT.              .
 ---------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 1. Rastline iz rodov: Abies  . neevropske države
  Mill., Cedrus Trew.,    .
  Chamaecyparis Spach,    .
  Juniperus L., Larix Mill., .
  Picea A. Dietr., Pinus L., .
  Pseudotsuga Carr. in Tsuga .
  Carr., namenjene za sajenje,.
  razen plodov in semena   .
 -------------------------------.-------------------------------
 2. Rastline iz rodov Castanea . neevropske države
  Mill. in Quercus L.     .
  namenjene za sajenje, razen .
  plodov in semena      .
 -------------------------------.-------------------------------
 3. Rastline iz rodu Ulmus L., . severnoameriške države
  namenjene za sajenje, razen .
  plodov in semena      .
 -------------------------------.-------------------------------
 4. Rastline iz rodu Populus L.,. neevropske države
  namenjene za sajenje, razen .
  plodov in semena      .
 -------------------------------.-------------------------------
 5. Rastline iz rodu Platanus  . ZDA, Armenija
  L., namenjene za sajenje,  .
  razen plodov in semena   .
 -------------------------------.-------------------------------
 6. Les iglavcev (Coniferales) . neevropske države
  v lubju in lubje      .
 -------------------------------.-------------------------------
 7. Les iz rodu Quercus L. v  . severnoameriške države
  lubju in lubje, razen lubja .
  plutovca (Quercus suber L.) .
 -------------------------------.-------------------------------
 8. Les iz rodu Castanea Mill. . neevropske države
  v lubju in lubje      .
 -------------------------------.-------------------------------
 9. Les iz rodu Populus L. v  . države ameriškega kontinenta
  lubju in lubje       .
 -------------------------------.-------------------------------
 10. Les iz rodu Platanus L. v . ZDA, Armenija
   lubju in lubje       .
 -------------------------------.-------------------------------
 11. Rastline iz rodov:     . neevropske države
   Chaenomeles Lindl., Cydonia.
   Mill., Crataegus L.,    .
   Eriobotrya Lindl., Malus  .
   Mill., Pyrus L., Photinia .
   Ldl., Prunus L. in Rosa L.,.
   namenjene za sajenje,   .
   razen rastlin v stadiju  .
   mirovanja, ki so brez   .
   listov, cvetov in plodov  .
 -------------------------------.-------------------------------
 12. Ne glede na določbe v   . vse države zaradi
   prejšnji točki: rastline  . bakterijskega hruševega ožiga
   iz rodov: Amelanchier L., . (Erwinia amylovora/Burr./
   Chaenomeles Lindl.,    . Winsl. et al.)
   Cotoneaster Ehrh.,     .
   Crataegus L., Cydonia   . (1. april - 31. oktober) za
   Mill., Eriobotrya Lindl., . severno poloblo
   Malus Mill., Mespilus L., .
   Pyracantha Roem., Pyrus  . (1. november - 31. marec) za
   L., Sorbus L. in      . južno poloblo
   Stranvaesia Lindl.,    .
   namenjene za sajenje,   .
   vključno s pelodom za   .
   opraševanje, razen plodov .
   in semena         .
 -------------------------------.-------------------------------
 13. Rastline iz rodu Vitis L., . neevropske države
   namenjene za sajenje,   .
   razen plodov        .
 -------------------------------.-------------------------------
 14. Rastline iz rodu Fragaria . neevropske države
   L., namenjene za sajenje, .
   razen plodov in semena   .
 -------------------------------.-------------------------------
 15. Rastline iz družine    . neevropske države, razen
   Solanaceae, namenjene za  . sredozemskih
   sajenje, razen semena in  .
   gomoljev krompirja (Solanum.
   tuberosum L.)        .
 -------------------------------.-------------------------------
 16. Gomolji krompirja (Solanum . neevropske države
   tuberosum L.)       .
 -------------------------------.-------------------------------
 17. Rastline tipa bonsai,   . neevropske države
   razen semena        .
 -------------------------------.-------------------------------
 18. Zemlja           . neevropske države
 ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 A. Prepoved uvoza iz zaporednih številk 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12,
 13, 14, 15, 16 in 17 se ne nanaša na rastline, ki izvirajo iz
 neokuženih območij, in jih lahko uvažajo znanstvene
 organizacije, ki se ukvarjajo s selekcijo oziroma introdukcijo
 novih vrst, sort, linij in hibridov ali z varstvom rastlin in
 izpolnjujejo zahteve, navedene v Pravilniku o pogojih, ki jih
 morajo izpolnjevati karantenski objekti za preverjanje
 zdravstvenega stanja rastlin.
 ---------------------------------------------------------------
 B. Prepoved uvoza lesa iz zaporednih številk 6, 7, 8, 9 in 10
 se ne nanaša na impregniran les (tretiran z barvo, premazi,
 kreozotom ali drugimi sredstvi za konzerviranje) in na les z
 manj kot 20% vlage, izražene v odstotku suhe snovi, kar je
 navedeno v fitosanitarnem spričevalu ali označeno na lesu
 oziroma na embalaži z oznako "Kilndried" ali "K.D." ali z
 drugo mednarodno oznako v skladu s trgovinsko prakso.
 ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
PRILOGA III (25. člen)


   POSEBNE FITOSANITARNE ZAHTEVE ZA UVOZ DOLOČENIH VRST
               RASTLIN

-----------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 ZAP.  VRSTA RASTLIN     . POSEBNE ZAHTEVE
 ŠT.   IN DRŽAVA IZVORA   .
 ---------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 1. Les iglavcev (Coniferales) . Les mora biti obeljen
  iz Kanade, Kitajske,    . (odstranjeno lubje) in ne sme
  Japonske, Koreje, Tajvana . imeti izvrtin, ki jih
  in ZDA, razen lesnih   . povzroča rod Monochamus
  ostankov          . (neevropske vrste), vsebovati
                .
                . mora manj kot 20% vlage
                . izražene v odstotku suhe snovi,
                . kar je na lesu oziroma na
                . embalaži označeno z oznako
                . "Kiln - Dried" ali "K.D." ali
                . z drugo mednarodno oznako v
                . skladu s trgovsko prakso
 ------------------------------.--------------------------------
 2. Les iglavcev (Coniferales) . a) Les mora biti obeljen
  iz neevropskih držav, razen. (odstranjeno lubje) in ne sme
  Kanade, Kitajske, Japonske,. imeti izvrtin, ki jih povzroča
  Koreje, Tajvana in ZDA   . rod Monochamus (neevropske
                . vrste) ali
                .
                . b) mora vsebovati manj kot 20%
                . vlage izražene v odstotku suhe
                . snovi, kar je na lesu oziroma
                . na embalaži označeno z oznako
                . "Klin - Dried" ali "K.D." ali
                . z drugo mednarodno oznako v
                . skladu s trgovinsko prakso
 ------------------------------.--------------------------------
 3. Les iz rodov Quercus L. in . Les mora biti obeljen
  Castanea Mill. iz     . (odstranjeno lubje) in
  severnoameriških držav   . 
                . a) mora vsebovati manj kot 20%
                . vlage, izražene v odstotku suhe
                . snovi, kar je na lesu oziroma
                . na embalaži označeno z oznako
                . "Kiln - Dried" ali "K.D." ali
                . z drugo mednarodno oznako v
                . skladu s trgovsko prakso ali
                .
                . b) mora biti razkužen z
                . ustreznim postopkom z vročim
                . zrakom ali vročo vodo
 ------------------------------.--------------------------------
 4. Les iz rodu Castanea Mill. . a) Les mora biti obeljen
                . (odstranjeno lubje) ali
                .
                . b) Les mora izvirati z območij,
                . kjer ni bil ugotovljen
                . kostanjev rak (Cryphonectria
                . parasitica/Murill/Barr)
 ------------------------------.--------------------------------
 5. Lubje iz rodu Castanea   . a) Lubje mora izvirati iz
  Mill.           . območij, kjer ni bil ugotovljen
                . kostanjev rak (Cryphonectria
                . parasitica/Murill/Barr) ali
                .
                . b) Pošiljka je bila zaplinjena
                . ali drugače ustrezno tretirana
                . proti kostanjevemu raku
                . (Cryphonectria parasitica/
                . Murill/Barr)
 ------------------------------.--------------------------------
 6. Les iz rodu Platanus L. iz . Les mora vsebovati manj kot
  Francije, Italije, Švice, . 20% vlage, izražene v
  Armenije in ZDA      . odstotku suhe snovi, kar je na
                . lesu oziroma na embalaži
                . označeno z oznako "Kiln -
                . Dried" ali "K.D." ali z drugo
                . mednarodno oznako v skladu s
                . trgovsko prakso
 ------------------------------.--------------------------------
 7. Les iz rodu Populus L. iz . Les mora biti obeljen
  držav ameriškega kontinenta. (odstranjeno lubje)
 ------------------------------.--------------------------------
 8. Rastline iz rodu Pinus L., . Na pridelovalnem mestu ali v
  namenjene za sajenje,   . njegovi neposredni bližini od
  razen semena        . začetka zadnje cele rastne dobe
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . Mycosphaerella dearnessii M.E.
                . Barr in Mycosphaerella pini
                . E.R.
 ------------------------------.--------------------------------
 9. Rastline iz rodov: Abies  . Na pridelovalnem mestu ali v
  Mill., Larix Mill., Picea . njegovi neposredni bližini od
  Dietr., Pinus L.,     . začetka zadnje cele rastne dobe
  Pseudotsuga Carr. in Tsuga . niso bili ugotovljeni simptomi
  Carr., namenjene za    . Melampsora medusae Thumen
  sajenje, razen semena   .   
 ------------------------------.--------------------------------
 10. Rastline iz rodov Castanea. a) Rastline izvirajo iz
   Mill. in Quercus L.,   . območij, kjer ni bil ugotovljen
   namenjene za sajenje,   . kostanjev rak (Cryphonectria
   razen semena       . parasitica/Murill/Barr) ali
                .
                . b) Na pridelovalnem mestu ali v
                . njegovi neposredni bližini od
                . začetka zadnje cele rastne dobe
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . kostanjevega raka
                . (Cryphonectria parasitica/
                . Murill/Barr
 ------------------------------.--------------------------------
 11. Rastline iz rodu Populus . Na pridelovalnem mestu ali v
   L., namenjene za sajenje, . njegovi neposredni bližini od
   razen semena       . začetka zadnje cele rastne dobe
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . Melampsora medusae Thumen
 ------------------------------.---------------------------------
 12. Rastline iz rodu Platanus . Na pridelovalnem mestu ali v
   L., namenjene za sajenje, . njegovi neposredni bližini od
   razen semena       . začetka zadnje cele rastne dobe
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . Ceratocystis fimbriata f.sp.
                . platani Walter
 ------------------------------.--------------------------------
 13. Rastline iz rodov:    . a) rastline izvirajo iz držav,
   Amelanchier L.,      . kjer Erwinia amylovora/Burr./
   Chaenomeles Lindl.,    . Winsl. et al. ni bila
   Cotoneaster Ehrh.,    . ugotovljena ali
   Crataegus L., Cydonia   .
   Mill., Eriobotrya Lindl., . b) na pridelovalnem mestu in 5
   Malus Mill., Mespilus L., . km okoli njega od začetka
   Pyracantha Roem., Pyrus  . zadnje cele rastne dobe niso
   L., Sorbus L. in     . bili ugotovljeni simptomi
   Stranvaesia Lindl.,    . Erwinia amylovora/Burr./Winsl.
   namenjene za sajenje,   . et al.
   Razen semena in plodov  .
 ------------------------------.--------------------------------
 14. Rastline iz rodu Fragaria . a) Na rastlinah na
   L., namenjene za sajenje, . pridelovalnem mestu ali v
   razen semena       . njegovi neposredni bližini, od
                . začetka zadnje cele rastne dobe
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . Phytophthora fragariae Hickman
                . var. fragarie Wilcox et Duncan,
                . Xanthomonas fragariae Kennedy
                . et King, karantenskih virusov
                . in fitoplazem in
                .
                . b) aa) Rastline so bile:
                .
                . - ali uradno preverjene po
                . posebni certifikacijski shemi,
                . ki zahteva, da izvirajo
                . neposredno iz materiala, ki je
                . bil vzdrževan v ustreznih
                . razmerah in uradno testiran na
                . prisotnost Strawberry latent C
                . disease, Strawberry vein
                . banding caulimovirus in
                . Strawberry witches broom MLO,
                . ob uporabi ustreznih
                . indikatorjev ali ekvivalentnih
                . metod, s katerimi je bilo
                . ugotovljeno, da ni okužen z
                . navedenimi škodljivimi
                . organizmi    
                .
                . - ali izvirajo neposredno iz
                . materiala, ki je bil vzdrževan v
                . ustreznih razmerah in je bil v
                . zadnjih treh celotnih rastnih
                . dobah vsaj enkrat uradno
                . testiran na prisotnost
                . Strawberry latent C disease,
                . Strawberry vein banding
                . caulimovirus in Strawberry
                . witches broom MLO, ob uporabi
                . ustreznih indikatorjev ali
                . ekvivalentnih metod, s katerimi
                . je bilo ugotovljeno, da ni
                . okužen z navedenimi
                . škodljivimi organizmi
                .
                . bb) Na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu ali v
                . njegovi neposredni bližini od
                . začetka zadnje cele rastne dobe
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . Strawberry latent C disease,
                . Strawberry vein banding
                . caulimovirus in Strawberry
                . witches broom MLO in
                .
                . c) Rastline izvirajo iz
                . območja, kjer ni bila
                . ugotovljena prisotnost
                . Anthonomus signatus (Say) in
                . Anthonomus bisignifer
                . (Schenkling) in
                .
                . d) aa) Na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu od začetka
                . zadnje cele rastne dobe niso
                . bili ugotovljeni simptomi
                . Aphelenchoides besseyi
                . Christie ali
                .
                . bb) V primeru rastlin iz
                . tkivnih kultur, morajo te
                . izvirati iz rastlin, ki
                . ustrezajo zahtevam alineje
                . aa) točke d) ali ki so bile
                . uradno testirane z ustreznimi
                . nematološkimi metodami, s
                . katerimi je bilo ugotovljeno,
                . da niso okužene z
                . Aphelenchoides besseyi
                . Christie
 ------------------------------.--------------------------------
 15. Rastline iz rodu Malus  . a) Rastline so bile:
   L., namenjene za sajenje, .
   razen semena       . - ali uradno preverjene po
                . posebni certifikacijski shemi,
                . ki zahteva, da izvirajo
                . neposredno iz materiala, ki je
                . bil vzdrževan v ustreznih
                . razmerah in uradno testiran na
                . prisotnost Cherry rasp leaf
                . nepovirus, Tomato ringspot
                . nepovirus in Apple
                . proliferation MLO, ob uporabi
                . ustreznih indikatorjev ali
                . ekvivalentnih metod, s katerimi
                . je bilo ugotovljeno,
                .
                . da ni okužen z navedenimi
                . škodljivimi organizmi
                .
                . - ali izvirajo neposredno iz
                . materiala, ki je bil vzdrževan
                . v ustreznih razmerah in je bil
                . v zadnjih treh celotnih rastnih
                . dobah vsaj enkrat uradno
                . testiran na prisotnost Cherry
                . rasp leaf nepovirus in Tomato
                . ringspot nepovirus, oziroma v
                . zadnjih šestih celotnih rastnih
                . dobah vsaj enkrat uradno
                . testiran na prisotnost Apple
                . proliferation MLO, ob uporabi
                . ustreznih indikatorjev ali
                . ekvivalentnih metod, s katerimi
                . je bilo ugotovljeno, da ni
                . okužen z navedenimi škodljivimi
                . organizmi
                .
                . b) Na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu ali v
                . njegovi neposredni bližini od
                . začetka zadnjih treh celotnih
                . rastnih dob niso bili
                . ugotovljeni simptomi Cherry
                . rasp leaf nepovirus, Tomato
                . ringspot nepovirus in Apple
                . proliferation MLO
 ------------------------------.--------------------------------
 16. Rastline iz rodu Prunus  . a) Na rastlinah na
   L., namenjene za sajenje, . pridelovalnem mestu od začetka
   razen semena       . zadnje cele rastne dobe niso
                . bili ugotovljeni simptomi
                . Xanthomonas campestris pv.
                . pruni (Smith) Dye,
                . Pseudomonas syringae pv.
                . persicae (Prunier et al.)
                . Young et al. in Apricot
                . chlorotic leafroll MLO in    
                .
                . b) aa) Rastline so bile:
                .
                . - ali uradno preverjene po
                . posebni certifikacijski shemi,
                . ki zahteva, da izvirajo
                . neposredno iz materiala, ki je
                . bil vzdrževan v ustreznih
                . razmerah in uradno testiran na
                . prisotnost Plum pox potyvirus
                . in drugih karantenskih virusov
                . in fitoplazem, ob uporabi
                . ustreznih indikatorjev ali
                . ekvivalentnih metod, s katerimi
                . je bilo ugotovljeno, da ni
                . okužen z navedenimi
                . škodljivimi organizmi
                .
                . - ali izvirajo neposredno iz
                . materiala, ki je bil vzdrževan
                . v ustreznih razmerah in je bil
                . v zadnjih treh celotnih rastnih
                . dobah vsaj enkrat uradno
                . testiran na prisotnost Plum pox
                . potyvirus in drugih
                . karantenskih virusov in
                . fitoplazem, ob uporabi
                . ustreznih indikatorjev ali
                . ekvivalentnih metod, s katerimi
                . je bilo ugotovljeno, da ni
                . okužen z navedenimi škodljivimi
                . organizmi
                .
                . bb) Na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu ali v
                . njegovi neposredni bližini od
                . začetka zadnjih treh celotnih
                . rastnih dob niso bili
                . ugotovljeni simptomi Plum pox
                . potyvirus in drugih
                . karantenskih virusov in
                . fitoplazem
 ------------------------------.--------------------------------
 17. Rastline iz rodov Cydonia . Vse rastline na pridelovalnem
   Mill. in Pyrus L.,    . mestu ali v njegovi neposredni
   namenjene za sajenje,   . bližini, na katerih so bili
   razen semena       . simptomi, ki so nakazovali
                . možnost okužbe s Pear decline
                . MLO, so bile izkrčene s tega
                . mesta v obdobju zadnjih treh
                . celotnih rastnih dob
 ------------------------------.--------------------------------
 18. Rastline iz rodu Rubus L.,. a) Na rastlinah ne sme biti
   namenjene za sajenje,   . uši vključno z njihovimi
   razen semena       . jajčeci
                . in
                .
                . b) Na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu od začetka
                . zadnje cele rastne dobe niso
                . bili ugotovljeni simptomi
                . Arabis mosaic virus,
                .
                . Raspberry ringspot nepovirus,
                . Strawberry latent ringspot
                . nepovirus in Tomato black ring
                . nepovirus in
                .
                . c) aa) Rastline so bile:
                .
                . - ali uradno preverjene po
                . posebni certifikacijski shemi,
                . ki zahteva, da izvirajo
                . neposredno iz materiala, ki je
                . bil vzdrževan v ustreznih
                . razmerah in uradno testiran na
                . prisotnost drugih karantenskih
                . virusov, ob uporabi ustreznih
                . indikatorjev ali ekvivalentnih
                . metod, s katerimi je bilo
                . ugotovljeno, da ni okužen z
                . drugimi karantenskimi virusi
                .
                . - ali izvirajo neposredno iz
                . materiala, ki je bil vzdržan v
                . ustreznih razmerah in je bil v
                . zadnjih treh celotnih rastnih
                . dobah vsaj enkrat uradno
                . testiran na prisotnost drugih
                . karantenskih virusov ob uporabi
                . ustreznih indikatorjev ali
                . ekvivalentnih metod, s katerimi
                . je bilo ugotovljeno, da ni
                . okužen z navedenimi škodljivimi
                . organizmi
                .
                . bb) Na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu ali v
                . njegovi neposredni bližini od
                . začetka zadnjih treh celotnih
                . rastnih dob niso bili
                . ugotovljeni simptomi drugih
                . karantenskih virusov
 ------------------------------.--------------------------------
 19. Rastline iz rodu Ribes  . Na rastlinah na pridelovalnem
   L., namenjene za sajenje, . mestu od začetka zadnje cele
   razen semena       . rastne dobe niso bili
                . ugotovljeni simptomi
                . neevropskih virusov in virusom
                . podobnih organizmov    
 ------------------------------.--------------------------------
 20. Rastline iz rodu Vitis  . Na matičnih rastlinah na
   L., razen plodov in semena. pridelovalnem mestu od začetka
                . zadnjih dveh celotnih rastnih
                . dob niso bili ugotovljeni
                . simptomi Grapevine flavescence
                . doree MLO, Grapevine yellows
                . in Xylophilus ampelinus
                . (Panagopoulos) Willems et al.
 ------------------------------.--------------------------------
 21. Rastline hmelja (Humulus . Na rastlinah na pridelovalnem
   lupulus L.), namenjene za . mestu od začetka zadnje cele
   sajenje, razen semena   . rastne dobe niso bili
                . ugotovljeni simptomi
                . Verticillium albo-atrum Reinke
                . and Berthold in Verticillium
                . dahliae Klebahn
 ------------------------------.--------------------------------
 22. Rastline iz družin    . a) Rastline izvirajo iz držav,
   Araceae, Marantaceae,   . kjer ni bila ugotovljena
   Musaceae, Persea L. in  . prisotnost Radopholus similis
   Strelitziaceae,      . (Cobb) Thorne ali
   ukoreninjene ali z    .
   ostanki zemlje na     . b) pri uradnih nematoloških
   rastlinskih delih     . pregledih reprezentativnih
                . vzorcih tal in korenin na
                . pridelovalnem mestu, od
                . začetka zadnje cele rastne
                . dobe ni bila ugotovljena
                . prisotnost Radopholus
                . similis (Cobb) Thorne
 ------------------------------.--------------------------------
 23. Gomolji krompirja     . a) Gomolji izvirajo iz območij,
  (Solanum tuberosum L.)   . na katerih je Synchytrium
                . endobioticum (Schilbersky)
                . Percival ni razširjen in na
                . pridelovalnem mestu ali njegovi
                . neposredni soseščini v zadnjih
                . 10 letih ni bila ugotovljena
                . navzočnost Synchytrium
                . endobioticum (Schilbersky)
                . Percival in
                .
                . b) Gomolji izvirajo iz območij,
                . v katerih niso bili ugotovljeni
                . simptomi Clavibacter
                . michiganensis ssp. sepedonicus
                . (Spieckermann et Kotthoff)
                . Davies et al., Pseudomonas
                . solanacearum (Smith) Smith,
                . Potato spindle tuber viroid,
                . Potato stolbur MLO in
                . karantenskih virusov in
                .
                . c) Gomolji izvirajo iz
                . zemljišča na katerem ni bila
                . ugotovljena navzočnost
                . Globodera pallida (Stone)
                . Behrens in Globodera
                . rostochiensis (Wollenweber)
                . Behrens. Na fitosanitarnem
                . spričevalu mora biti navedeno
                . tudi ime območja, iz katerega
                . izvira krompir in
                .
                . d) Pošiljka ali partija ne
                . sme vsebovati več kot 1
                . utežni % zemlje
 ------------------------------.--------------------------------
 24. Rastline iz družine    . a) Rastline izvirajo iz
   Solanaceae, namenjene za . območij, na katerih niso bili
   sajenje, razen gomoljev  . ugotovljeni simptomi Potato
   krompirja (Solanum    . spindle tuber viroid in Potato
   tuberosum L.) in semena  . stolbur MLO ali
   paradižnika (Lycopersicon .
   esculentum L.)      . b) Na pridelovalnem mestu ali
                . v njegovi neposredni bližini
                . od začetka zadnje cele rastne
                . dobe niso bili ugotovljeni
                . simptomi Potato spindle tuber
                . viroid in Potato stolbur MLO
 ------------------------------.--------------------------------
 25. Rastline paprike (Capsicum. a) Rastline izvirajo iz
   annuum L.), paradižnika  . območij, na katerih niso bili
   (Lycopersicon Iycopersicum. ugotovljeni simptomi
   /L./ Karsten ex Farw.) in . Pseudomonas solanacearum
   jajčevca (Solanum     . (Smith) Smith ali                    
   melongena L.), namenjene .
   za sajenje, razen semena . b) Na pridelovalnem mestu od
                . začetka zadnje cele rastne
                . dobe niso bili ugotovljeni
                . simptomi Pseudomonas
                . solanacearum (Smith) Smith
 ------------------------------.--------------------------------
 26. Rastline iz rodov:    . a) Na pridelovalnem mestu od
   Dendranthema (DC.) Des  . začetka zadnje cele rastne dobe
   Moul., Dianthus L. in   . ni bila ugotovljena navzočnost
   Pelargonium L`Herit. ex  . Helicoverpa armigera (Hubner)
   Ait., namenjene za    . in Spodoptera littoralis
   sajenje, razen semena   . (Boisd.) ali
                .
                . b) Rastline so bile ustrezno
                . tretirane za varstvo pred
                . navedenima organizmoma
 ------------------------------.--------------------------------
 27. Rastline iz rodov:    . a) Na pridelovalnem mestu od
   Dendranthema (DC.) Des  . začetka zadnje cele rastne
   Moul., Dianthus L. in   . dobe ni bila ugotovljena
   Pelargonium L`Herit. ex  . navzočnost Spodoptera eridania
   Ait. razen semena     . Cramer, Spodoptera frugiperda
                . (J.E.Smith) ali Spodoptera
                . litura (Fabricius) ali
                .
                . b) Rastline so bile ustrezno
                . tretirane za varstvo pred
                . navedenimi organizmi
 ------------------------------.--------------------------------
 28. Rastline iz rodu     . a) Rastline so lahko največ
   Dendranthema (DC.) Des  . tretja generacija izhodiščnega
   Moul., namenjene za    . materiala, ki je bil pridobljen
   sajenje, razen semena   . iz rastlin, za katere je bilo z
                . virološkim testom ugotovljeno,
                . da niso okužene s Chrysanthemum
                . stunt viroid ali so neposredno
                . pridobljene iz materiala, v
                . katerega reprezentativnem
                . vzorcu (najmanj 10%) med
                . uradnim pregledom, opravljenim
                . med cvetenjem, ni bila
                . ugotovljena okužba s
                . Chrysanthemum stunt viroid in
                .
                . b) Rastline ali potaknjenci:
                .
                . - izvirajo s pridelovalnega
                . mesta, ki je bilo uradno
                . pregledano najmanj enkrat
                . mesečno v zadnjih treh mesecih
                . pred izvozom in na katerih v
                . tem obdobju ter na rastlinah v
                . neposredni bližini niso bili
                . ugotovljeni simptomi Puccinia
                . horiana Hennings ali
                .
                . - so bili ustrezno tretirani
                . proti Puccinia horiana Hennings
                . in
                .
                . c) V primeru neukoreninjenih
                . potaknjencev - na potaknjencih
                . ali na matičnih rastlinah niso
                . bili ugotovljeni simptomi
                . Didymella ligulicola (Baker
                . Dimock et Davis) v. Arx ali v
                . primeru ukoreninjenih
                . potaknjencev - na potaknjencih
                . ali na gredi za ukoreninjanje
                . niso bili ugotovljeni simptomi
                . Didymella ligulicola (Baker
                . Dimock et Davis) v. Arx
 ------------------------------.--------------------------------
 29. Rastline iz rodu Dianthus . a) Rastline izvirajo neposredno
   L., namenjene za sajenje, . iz matičnih rastlin, za katere
   razen semena       . je bilo z uradno priznanimi
                . testi opravljenimi vsaj enkrat
                . v zadnjih dveh letih
                . ugotovljeno, da niso okužene z
                . Erwinia chrysanthemi pv.
                . dianthicola (Hellmers) Dickey,
                . Pseudomonas caryophylli
                . (Burkholder) in Phialophora
                . cinerescens (Wollenweber) van
                . Beyma in
                .
                . b) Na rastlinah niso bili
                . ugotovljeni simptomi zgoraj
                . navedenih škodljivih organizmov
 ------------------------------.--------------------------------
 30. Čebulice iz rodov Tulipa . Na rastlinah od začetka zadnje
   L. in Narcissus L., razen . cele rastne dobe niso bili
   tistih, za katere je z  . ugotovljeni simptomi
   embalaže ali na drugačen . Ditylenchus dipsaci (Kuhn)
   način razvidno, da so   . Filipjev
   namenjene za prodajo   .
   končnim porabnikom, ki  .
   niso vključeni v tržno  .
   pridelavo rezanega cvetja .
 ------------------------------.--------------------------------
 31. Rastline iz rodu     . a) Rastline izhajajo neposredno
   Pelargonium L`Herit. ex  . iz pridelovalnih mest, kjer ni
   Ait., namenjene za    . bil ugotovljen Tomato ringspot
   sajenje, razen semena   . virus ali
                .
                . b)- kjer ni znana prisotnost
                . Xiphinema americanum Cobb sensu
                . lato (neevropske populacije)
                . ali drugih prenašalcev Tomato
                . ringspot virusa: rastline so
                . lahko največ četrta generacija
                . izhodiščnega materiala, ki je
                . bil pridobljen iz matičnih
                . rastlin, za katere je bilo z
                . uradno priznanim virološkim
                . testom ugotovljeno, da niso
                . okužene s Tomato ringspot
                . virusom ali
                .
                . - kjer je znana prisotnost     
                . Xiphinema americanum Cobb
                . sensu lato (neevropske
                . populacije) ali drugih
                . prenašalcev Tomato ringspot
                . virusa: rastline so lahko
                . največ druga generacija
                . izhodiščnega materiala, ki je
                . bil pridobljen iz matičnih
                . rastlin, za katere je bilo z
                . uradno priznanim virološkim
                . testom ugotovljeno, da niso
                . okužene s Tomato ringspot
                . virusom
 ------------------------------.--------------------------------
 32. Rastline Apium graveolens . a) države, kjer ni znana
   L., Argyranthemum L.,   . prisotnost Amauromyza maculosa
   Aster L., Brassica L.,  . (Malloch), Liriomyza bryoniae
   Capsicum annuum L.,    . (Kaltenbach), Liriomyza
   Cucumis L., Dendranthema . huidobrensis (Blanchard),
   (DC.) Des Moul., Dianthus . Liriomyza sativae (Blanchard)
   L., Exacum L., Gerbera  . ali Liriomyza trifolii
   Cass., Gypsophila L.,   . (Burgess):
   Lactuca L., Leucanthemum .
   L., Lupinus L.,      . - rastline izvirajo iz
   Lycopersicon Iycopersicum . pridelovalnega mesta, ki je
   (L.) Karsten ex Farw.,  . bilo uradno pregledano najmanj
   Solanum melongena L.,   . enkrat mesečno v zadnjih treh
   Tanacetum L., Verbena L., . mesecih pred izvozom in na
   namenjene za sajenje,   . katerih v tem obdobju niso
   razen semena       . bili ugotovljeni simptomi
                . navedenih škodljivih
                . organizmov ali
                .
                . - rastline so bile neposredno
                . pred izvozom pregledane in na
                . njih niso bili ugotovljeni
                . simptomi navedenih organizmov
                . ter so bile ustrezno tretirane
                . z namenom uničenja navedenih
                . škodljivih organizmov
                .
                . b) države, kjer je znana
                . prisotnost navedenih
                . organizmov:  
                .
                . - rastline izvirajo iz
                . pridelovalnega mesta, ki je
                . bilo uradno pregledano najmanj
                . enkrat mesečno v zadnjih treh
                . mesecih pred izvozom in na
                . katerih v tem obdobju niso
                . bili ugotovljeni simptomi
                . navedenih škodljivih organizmov
 ------------------------------.--------------------------------
 33. Ostale zelnate rastline, . a) Pri uradnem pregledu pred
   ki niso navedene v točki . izvozom, na pridelovalnem
   32., namenjene za sajenje,. mestu niso bili ugotovljeni
   razen semena       . simptomi Amauromyza maculosa
                . (Malloch) ali Liriomyza sativae
                . (Blanchard), ali
                .
                . b) rastline so bile neposredno
                . pred izvozom pregledane in na
                . njih niso bili ugotovljeni
                . simptomi navedenih organizmov
                . ter so bile ustrezno tretirane
                . z namenom uničenja navedenih
                . škodljivih organizmov
 ------------------------------.--------------------------------
 34. Rastline s koreninami,  . Na pridelovalnem mestu niso
   posajene ali namenjene za . bili ugotovljeni simptomi
   sajenje, gojene na    . Clavibacter michiganensis ssp.
   prostem          . sepedonicus (Spieckermann et
                . Kotthoff) Davis et al.,
                . Globodera pallida (Stone)
                . Behrens, Globodera
                . rostochiensis (Wollenweber)
                . Behrens, Synchytrium
                . endobioticum (Schilbersky)
                . Percival
 ------------------------------.--------------------------------
 35. Zemlja in ostanki zemlje . Zemlja je bila ustrezno
   na rastlinskih delih   . termično obdelana ali
                . zaplinjena, s čimer je bila
                . zagotovljena odsotnost
                . škodljivih organizmov
 ------------------------------.--------------------------------
 36. Rastline pese (Beta    . a) Na območju pridelovanja ni
   vulgaris L.), namenjene  . znana prisotnost Beet leaf
   za sajenje, razen semena . curl rhabdovirus in
                .
                . b) Na pridelovalnem mestu ali
                . v njegovi neposredni bližini
                . od začetka zadnje cele rastne
                . dobe niso bili ugotovljeni
                . simptomi Beet leaf curl
                . rhabdovirus in Beet curly top
                . geminivirus (neevropski
                . izolati)
 ------------------------------.--------------------------------
 37. Seme pese (Beta vulgaris . Seme je bilo pridelano na
   L.)            . območju v katerem Beet
                . necrotic yellow vein furovirus
                . ni razširjen
 ------------------------------.--------------------------------
 38. Rastline pese (Beta    . a) Pošiljka ni okužena z Beet
   vulgaris L.), namenjene  . necrotic yellow vein furovirus
   za živilsko krmo,     . ali
   industrijsko predelavo,  .
   nesterilizirani odpadki  . b) Pošiljka je bila termično
   pese in zemlja      . obdelana na način, ki
                . zagotavlja odsotnost Beet
                . necrotic yellow vein furovirus
 ------------------------------.--------------------------------
 39. Rastline, namenjene za  . a) Pri uradnih pregledih
   sajenje, razen semena, ki . pridelovalnega mesta, ki so
   izvirajo iz držav, kjer  . bili opravljeni najmanj enkrat
   je razširjen Thrips palmi . mesečno v zadnjih treh mesecih
   Karny           . pred izvozom, ni bila
                . ugotovljena prisotnost Thrips
                . palmi Karny ali
                .
                . b) Pošiljka je bila ustrezno
                . tretirana, s čimer je
                . zagotovljena odsotnost tripsov
                . (Thysanoptera)
 ------------------------------.--------------------------------
 40. Drevesa in grmovnice,   . Rastline:
   enoletne in dvoletne   .
   rastline, okrasne trajne . - so bile vzgojene v
   trave, zelnate trajne   . drevesnicah in
   rastline iz družin
   Caryophyllaceae (razen  .
   Dianthus L.), Compositae . - so brez odmrlih rastlinskih
   (razen Dendranthema /DC./ . ostankov, cvetov ter plodov in
   Des Moul.), Cruciferae,  .
   Leguminosae in Rosaceae  . - so bile med rastno dobo in
   (razen Fragaria L.),   . pred izvozom pregledane in na
   namenjene za sajenje,   . njih niso bili ugotovljeni
   razen semena, ki izvirajo . simptomi škodljivih organizmov
   iz neevropskih držav,   . ali so bile ustrezno tretirane,
   razen sredozemskih    . s čimer je zagotovljena
                . odsotnost škodljivih
                . organizmov in
                .
                . - rastline listavcev so v
                . stadiju mirovanja in brez
                . listov
 ------------------------------.--------------------------------
 41. Seme paradižnika     . a) Seme izvira z območja, kjer
   (Lycopersicon       . ni znana prisotnost Clavibacter
   Iycopersicum L.) Karsten . michiganensis ssp.
   ex Farw.         . michiganensis (Smith) Davis et
                . al., Xanthomonas campestris pv.
                . vesicatoria (Doidge) Dye in
                . Potato spindle tuber viroid ali
                .
                . b) na rastlinah na
                . pridelovalnem mestu med celo
                . rastno dobo niso bili
                . ugotovljeni simptomi navedenih
                . škodljivih organizmov ali
                .
                . c) pri uradnem testiranju
                . reprezentativnega vzorca
                . semena je bilo ob uporabi
                . ustreznih metod ugotovljeno, da
                . seme ni okuženo z navedenimi
                . škodljivimi organizmi
 ------------------------------.--------------------------------
 42. Seme lucerne (Medicago  . a) Na pridelovalnem mestu od
   sativa L.)        . začetka zadnje cele rastne dobe
                . in pri laboratorijskih testih
                . reprezentativnega vzorca ni
                . bila ugotovljena prisotnost
                . Ditylenchus dipsaci (Kuhn)
                . Filipjev ali
                .
                . b) Pred izvozom je bila
                . opravljena fumigacija
 ------------------------------.--------------------------------
 43. Seme lucerne (Medicago  . a) Na pridelovalnem mestu ali
   sativa L.), ki izvira iz . v njegovi neposredni bližini
   držav, kjer je znana   . v zadnjih 10 letih ni bila
   prisotnost Clavibacter   . ugotovljena prisotnost
   michiganensis ssp.    . Clavibacter michiganensis ssp.
   insidiosus (McCulloch)  . insidiosus (McCulloch) Davis
   Davis et al.       . et al.;
                .
                . b) Seme izvira iz sorte, ki je
                . priznana kot zelo odporna
                . proti Clavibacter michiganensis
                . ssp. insidiosus (McCulloch)
                . Davis et al.;
                .
                . c) Na pridelovalnem mestu ali
                . na kakršnemkoli posevku lucerne
                . (Medicago sativa L.) v njegovi
                . bližini med zadnjo celo rastno
                . dobo, ali kjer je ustrezno, v
                . zadnjih dveh rastnih dobah ni
                . bila ugotovljena prisotnost
                . Clavibacter michiganensis ssp.
                . insidiosus (McCulloch) Davis
                . et al.
                .
                . d) Seme izvira z zemljišča, na
                . katerem v zadnjih treh letih
                . ni bila posejana lucerna
                . (Medicago sativa L.)
 ------------------------------.--------------------------------
 44. Seme iz rodu Phaseolus L. . a) Seme izvira z območij, kjer
                . ni bila ugotovljena prisotnost
                . Xanthomonas campestris pv.
                . phaseoli (Smith) Dye, ali
                .
                . b) Pri testiranju
                . reprezentativnega vzorca semen
                . ni bila ugotovljena prisotnost
                . Xanthomonas campestris pv.
                . phaseoli (Smith) Dye
 ------------------------------.--------------------------------
 45. Seme koruze (Zea mays L.) . a) Seme izvira z območij, kjer
                . ni bila ugotovljena prisotnost
                . Erwinia stewartii (Smith)
                . Dye, ali
                .
                . b) Pri testiranju
                . reprezentativnega vzorca semen
                . ni bila ugotovljena prisotnost
                . Erwinia stewartii (Smith) Dye
 ------------------------------.--------------------------------
 46. Plodovi iz rodu Prunus L. . a) plodovi izvirajo iz države,
   od 15. februarja do 30.  . kjer niso bili ugotovljeni
   septembra         . simptomi Monilinia fructicola
                . (Winter) Honey ali
                .
                . b) plodovi izvirajo iz območja,
                . kjer niso bili ugotovljeni
                . simptomi Monilinia fructicola
                . (Winter) Honey ali
                .
                . c) plodovi so bili neposredno
                . pred obiranjem in/ali izvozom
                . pregledani in tretirani z
                . ustreznim postopkom, ki
                . zagotavlja, da na plodovih ni
                . prisotna Monilinia fructicola
                . (Winter) Honey
 ------------------------------.--------------------------------
 47. Plodovi iz rodu Citrus L. . a) plodovi izvirajo iz območij,
                . kjer ni bila ugotovljena
                . prisotnost sadnih muh
                . (Tephritidae) ali
                .
                . b) na pridelovalnem mestu ali v
                . njegovi neposredni bližini od
                . zadnje cele rastne dobe ni bila
                . ugotovljena prisotnost
                . sadnih muh (Tephritidae),
                . uradni pregled pa je bil
                . opravljen najmanj enkrat
                . mesečno v obdobju treh mesecev
                . pred obiranjem in na plodovih
                . ni bila ugotovljena prisotnost
                . sadnih muh (Tephritidae) ali
                .
                . c) pri uradnem pregledu
                . reprezentativnih vzorcev
                . plodov ni bila ugotovljena
                . prisotnost sadnih muh
                . (Tephritidae) ali
                .
                . d) plodovi so bili tretirani
                . z ustreznim postopkom s paro,
                . s hladnim postopkom ali hitrim
                . zamrzovanjem, oziroma kemično
                . tretirani, s čimer je
                . zagotovljena odsotnost sadnih
                . muh (Tephritidae)
 ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
PRILOGA IV (26. člen)

VRSTE SADILNEGA MATERIALA VEČLETNIH RASTLIN IZ UVOZA, ZA KATERE
JE OBVEZNO SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA MED RASTNO DOBO PRI
            KONČNEM UPORABNIKU

-----------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 ZAP.   VRSTA RASTLIN     .   DRŽAVA IZVORA
 ŠT.              .
 ---------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
 1. Rastline iz rodov:     . vse države
  Amelanchier L., Chaenomeles .
  Lindl., Cotoneaster Ehrh., .
  Crataegus L., Cydonia Mill.,.
  Eriobotrya Lindl., Mespilus .
  L., Pyracantha Roem.,    .
  Sorbus L. in Stranvaesia  .
  Lindl.           .
 -------------------------------.-------------------------------
 2. Rastline iz rodu Malus L.  . vse države
 -------------------------------.-------------------------------
 3. Rastline iz rodu Prunus L. . evropske države*
 -------------------------------.-------------------------------
 4. Rastline iz rodu Pyrus L.  . vse države
 -------------------------------.-------------------------------
 5. Rastline iz rodu Rubus L.  . vse države
 -------------------------------.-------------------------------
 6. Rastline iz rodu Vitis L.  . evropske države*
 -------------------------------.-------------------------------
 7. Rastline iz rodu Fragaria L.. evropske države*
 -------------------------------.-------------------------------
 8. Rastline iz rodu Quercus L. . evropske države*
 -------------------------------.-------------------------------
 9. Rastline iz rodu Castanea  . evropske države*
  Mill.            .
 ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

* uvoz iz neevropskih držav je prepovedan


AAA Zlata odličnost