Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2488. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina, stran 3353.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 20., 65. do 68. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je občinski svet na 14. seji dne 30. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Loška dolina in ureja njihov način opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pristojni organ občine je pri odločitvah na področju gospodarskih javnih služb, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo racionalno in v prostorsko zaokroženih sistemih.
3. člen
Občina z odlokom uredi način upravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
II. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje javnih parkirišč,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
10. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
11. pogrebne storitve,
12. vzdrževanje in urejanje javne tržnice,
13. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih površin v naselju,
14. urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih režimov,
15. zimska služba,
16. gasilstvo,
17. upravljanje občinskih stanovanj.
5. člen
Javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z lokalnimi javnimi službami je obvezna, če z zakonom ali občinskim odlokom ni določeno drugače.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– plakatna mesta,
– hodniki za pešce, pešpoti, parkirišča, objekti za plakatiranje in obveščanje, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne in krajevne ceste in druge javne površine, ki niso razvrščene med regionalne in magistralne ceste,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržni prostori,
– javna razsvetljava,
– javni parki, nasadi, drevoredi, otroška igrišča, objekti in spominska obeležja,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb; določijo se objekti in naprave, ki so javno dobro; uredijo se pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Javne gospodarske službe se lahko zagotavlja tudi v drugih oblikah določenih v 6. členu zakona o gospodarskih javnih službah.
Občina lahko posamezno lokalno gospodarsko javno službo z odlokom neposredno prenese v upravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin pod pogoji 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Javno podjetje
8. člen
Javno podjetje se ustanovi, kot podjetje v lasti občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredi z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
9. člen
V javnem podjetju se kot javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje javnih parkirišč.
Javno podjetje lahko pridobi koncesijo tudi za druge dejavnosti javnih služb.
Javno podjetje določa pogoje in daje soglasje k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Javno podjetje daje soglasje za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Koncesija
10. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Koncesija se daje za dejavnosti javnih služb, ki se ne izvajajo kot dejavnosti javnega podjetja.
Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na podlagi koncesijskega akta.
11. člen
S koncesijskim aktom določi občinski svet predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe, ter postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja.
O izbiri koncesionarja odloči pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene župan koncesijsko pogodbo.
Vlaganje kapitala
12. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala, sprejme občinski svet.
Na podlagi odločitve o vlaganju kapitala se izvede javni razpis za pridobitev zainteresiranih oseb zasebnega prava.
Pogoje za javni razpis in pogoje za izbor izvajalca sprejme občinski svet.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči upravni organ občine z upravno odločbo, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim izvajalcem sklene župan ustrezno pogodbo.
IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
13. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa, nadomestilo…),
– z lokalnimi davki,
– iz proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarjev ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno službo,
– iz ostalih virov.
14. člen
S ceno se financirajo storitve, ki so individualno določljive in izmerljive in jih plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih oziroma nudenih javnih dobrin in po rednosti njihove uporabe.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja strokovna služba občinske uprave.
16. člen
Naloge iz 15. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
17. člen
Posamezne naloge iz prve ali druge alinee prejšnjega člena tega odloka se lahko s pogodbo prenesejo na za to usposobljeni organizacijo oziroma podjetje, če je to smotrno z vidika racionalnosti in ekonomičnosti.
Izvajalci posameznih dejavnosti javnih služb so dolžni sodelovati pri načrtovanju in pospeševanju dejavnosti, ki jo opravljajo kot javno službo.
Občina lahko prenese določene naloge kot javno pooblastilo na izvajalca javnih gospodarskih služb.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet uporabnikov), ki šteje 3 člane.
Svet uporabnikov imenuje občinski svet.
19. člen
Svet uporabnikov:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov in daje občinskim organom predloge s področja gospodarskih javnih služb;
– zastopa interese uporabnikom v razmerju do izvajalcev javnih služb, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili in drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotavlja materialne pogoje za delo sveta uporabnikov.
20. člen
Pristojni organ Občine Loška dolina je dolžan v roku 30 dni obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do sprejema predpisov iz 3. člena tega odloka se za urejanje zadev, ki niso urejene s tem odlokom, za posamezna področja gospodarske infrastrukture uporabljajo do sedaj veljavni predpisi in sklenjene pogodbe.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v Občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 10/86 in Uradni list RS, št. 28/93) za območje Občine Loška dolina.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-1/96-3
Stari trg, dne 24. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti