Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2451. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G), stran 3277.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. julija 1996.
Št. 001-22-74/96
Ljubljana, dne 10. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-G)
1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) se v 1. členu besede “rednimi sodišči v Republiki Sloveniji” nadomestijo z besedami “sodišči v Republiki Sloveniji”.
2. člen
V 10. točki 2. člena se pred besedama “taksna tarifa” dodata besedi “zakon ali”.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se besede “Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije” nadomestijo z besedami “Vlada Republike Slovenije”, beseda “rednih” pa se črta.
V petem odstavku se besede “uprava za družbene prihodke” nadomestijo z besedami “pristojni davčni urad” v ustreznem sklonu, beseda “tretji” v oklepaju pa se nadomesti z besedo “drugi”.
4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, lokalne samoupravne skupnosti, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Rdeči križ Slovenije in druge humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.”
V drugem odstavku se besede “Republiški sekretariat za pravosodje in upravo” nadomestijo z besedami “ministrstvo, pristojno za pravosodje”.
5. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če ima taksni zavezanec prebivališče ali ima sedež v tujini, pa ne plača takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, sodišče po končanem postopku s sklepom ugotovi, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa ter naloži taksnemu zavezancu, da v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 90 dni od prejema odločbe, plača dolžno takso.
Kazenska taksa iz prejšnjega odstavka znaša 50% vrednosti neplačane takse.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba na sodišče druge stopnje v 15 dneh od vročitve sklepa.
Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena pošlje sodišče organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini.”
6. člen
V prvem odstavku 29. člena se črtajo besede “oziroma v 28.”, besede “uprava za družbene prihodke občine” v ustreznem sklonu pa se nadomestijo z besedami “pristojni davčni urad” v ustreznem sklonu.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besede “uprava za družbene prihodke občine” nadomestijo z besedami “pristojni davčni urad”.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “tretji” nadomesti z besedo “drugi”.
Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:
“(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.
(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni ali razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo potrdilo o plačilu takse.”.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V petem in šestem odstavku se besede “Služba družbenega knjigovodstva” v ustreznem sklonu nadomestijo z besedami “Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje” v ustreznem sklonu.
8. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 35. člena se besede “za finance pristojni upravni organ občine” v ustreznem sklonu nadomestijo z besedami “pristojni davčni urad” v ustreznem sklonu.
9. člen
V 37. členu se besede “Republiški sekretariat za pravosodje in upravo” nadomestijo z besedami “ministrstvo, pristojno za pravosodje”.
10. člen
V 38. členu se besede “Republiški sekretariat za finance” nadomestijo z besedami “ministrstvo, pristojno za finance”.
11. člen
V taksni tarifi se v tarifni številki 1 doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka v gospodarskih sporih, se za vloge iz drugega in tretjega odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100%.”
V tarifni številki 2 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka v gospodarskih sporih, se za odločbe iz tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100%.”
V tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Za pritožbo zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev se plača taksa v vrednosti 10.000 točk.”
Prvi, drugi in tretji odstavek tarifne številke 19 se spremenijo tako, da se glasijo:
“(1) Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo, kadar se ta ne uvede po uradni dolžnosti, se plača taksa 5.000 točk.
(2) Za prijavo terjatev se plača taksa v višini 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.
(3) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata o glavni razdelitvi se plača taksa 10.000 točk, za pritožbo zoper druge odločbe pa taksa 1.000 točk.”
Pojasnilo k tarifni številki 19 se spremeni tako, da se glasi:
“Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za predlog za začetek postopka prisilne poravnave se ne plača, če predlog vloži dolžnik.”
V 1. točki prvega odstavka tarifne številke 20 se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo “vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk;”, v 2. točki pa se pika črta in doda besedilo “vendar največ v tolarski vrednosti 50.000 točk.”
V prvem odstavku tarifne številke 21 se številka “150” nadomesti s številko “1.000”.
Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delniške družbe se plača taksa 15.000 točk.
(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se plača taksa 7.000 točk.
(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa 3.000 točk.
(4) Za vpis statusnih sprememb in sprememb pravnoorganizacijske oblike subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk.
(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za vpis spremembe teh podatkov se plača za vsak registrski list taksa 500 točk.
(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 3.000 točk.
(7) Subjekti vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, plačajo za vpise polovico takse po tej tarifni številki.”
Tarifna številka 23 se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk.
(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo v register in za vpis sprememb teh podatkov se plača polovico takse iz petega odstavka tarifne številke 22.
(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa se plača taksa 500 točk.
(5) Za vpis prenehanja dela subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk.”
V tarifni številki 26 se v tretjem odstavku črtajo besede “za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in”.
V prvem odstavku tarifne številke 27 se številka “75” nadomesti s številko “300”, v tretjem odstavku se številka “50” nadomesti s številko “200”, v petem odstavku se številka “100” nadomesti s številko “400”. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Za zahtevo za izreden preizkus zoper pravnomočno odločbo, izdano v računsko upravnem sporu se plača taksa 3.200 točk, ne glede na četrti odstavek te tarifne številke.”
V prvem odstavku tarifne številke 28 se številka “200” nadomesti s številko “800”, v tretjem odstavku se številka “50” nadomesti s številko “200”, v četrtem odstavku se številka “50” nadomesti s številko “400”, v petem odstavku se številka “50” nadomesti s številko “200”.
V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka “50” nadomesti s številko “75”, v drugem odstavku pa številka “100” s številko “200”.
12. člen
Taksa za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/89-1/13
Ljubljana, dne 2. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost