Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2387. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
2388. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2389. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2390. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti
2391. Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
2392. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
2393. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Cerkno

2394. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
2395. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno

Črnomelj

2396. Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi

Divača

2397. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Divača na volitvah dne 30. 6. 1996
2398. Odlok o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
2399. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
2400. Sklep volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Divača

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2401. Odlok o krajevnih skupnostih
2402. Odlok o proračunu Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec za leto 1996
2403. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja na posest stavb
2404. Sklep o uskladitvi višine prispevka staršev k oskrbnim stroškom v vzgojnovarstvenih enotah na območju občine

Grosuplje

2405. Pravilnik o obrazcu službene izkaznice za opravljanje komunalnega redarstva
2406. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Hrpelje-Kozina

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

2408. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Črni Vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog

Jesenice

2409. Sprememba uredbe o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice
2410. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice
2411. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1996
2412. Odlok o določitvi vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
2413. Odlok o preimenovanju ulic v naselju Jesenice
2414. Dopolnitve statuta Občine Jesenice
2415. Dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice
2416. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice

Kamnik

2417. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kamnik-Mekinje, ki je bil izveden 23. 6. 1996
2418. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mekinje
2419. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Pšajnovica z dne 23. 6. 1996
2420. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Pšajnovica
2421. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Tuhinj o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tuhinj
2422. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Tuhinj

Krško

2423. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Športni center Grič I
2424. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu
2425. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno stanovanjske gradnje v Leskovcu

Laško

2426. Statut stanovanjskega sklada Občine Laško
2427. Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Genterovci iz volilne enote - 3 Kamovci

Medvode

2428. Sklep o poimenovanju dolgoročnega plana Občine Medvode

Metlika

2429. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva

Moravske Toplice

2430. Poročilo o izidu volitev članov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 30. 6. 1996
2431. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice

Radeče

2439. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče

Radenci

2432. Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1996
2433. Odlok o delovnih telesih občinskega sveta
2434. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Zdraviliški kompleks Radenci"
2436. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci
2437. Odlok o spremembi odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Radenci
2438. Sklep o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 v Občini Radenci

Sevnica

2440. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1996

Slovenska Bistrica

2441. Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
2442. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za grajski kompleks v Oplotnici

Škofja Loka

2443. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1995
2444. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka

Trebnje

2445. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje na volitvah, dne 23. 6. 1996

Vrhnika

2446. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bevke

Žalec

2447. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP4
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti