Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2434. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci, stran 3247.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26 in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 6. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 10. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet lokalne skupnosti ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, je dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah. (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Radenci se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in čiščenje javnih površin in urejanje objektov kolektivne komunalne rabe
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
8. gasilska služba
9. zimska služba na nekategoriziranih cestah
10. vzdrževanje in varstvo lokalnih cest z zimsko službo
11. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste
12. urejanje in nadziranje pokopališč
13. pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem
14. oskrba s toplotno energijo
15. oskrbo s plinom
16. nadzor hišnih plinskih napeljav in objektov
17. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč
18. javna razsvetljava v naseljih
19. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
20. upravljanje javnih stanovanj
21. plakatiranje in okraševanje
22. deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju sedanje občine, glede na prostorske razporeditve javnih dobrin in potreb po spremljanju javnih služb in se lahko z odloki iz 3. člena določijo drugače.
Dejavnosti iz 1. do 8. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 9. do 22. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi občinski svet.
6. člen
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, ki jih določa 7. člen zakona o gospodarskih javnih službah.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno z javnim podjetjem ali režijskim obratom, z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, v skladu s 3. členom tega odloka in 7. členom zakona o gospodarskih službah.
8. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom zaradi katerega je ustanovljeno.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet občine.
9. člen
Režijski obrat se oblikuje z odlokom o organiziranosti in delu občinske uprave.
10. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet občine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine.
11. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebno-pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.).
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno-pravne subjekte.
13. člen
Vprašanja, povezana s položajem in poslovanjem izvajalskih podjetij, ki opravljajo gospodarske javne službe in druga vprašanja, se uredijo s posebnimi odloki.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja pristojni občinski organ, določen z odlokom o organizaciji in delu občinske uprave.
15. člen
Naloge iz 14. člena so naslednje:
1. Strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo v dejavnosti, katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin.
2. Investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti in napravami gospodarske infrastrukture in javnimi površinami, vodenje investicij, gradbeni nadzor.
3. Določanje lokalnih komunalnih standardov, normativov cen in predlogov za prispevke.
4. Nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja gospodarskih javnih služb.
5. Naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog.
6. Naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih služb.
7. Strokovne, tehične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb.
8. Strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb.
9. Določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb.
10. Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infastukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb.
11. Administrativna opravila za svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
12. Druge naloge določene z zakonom ali predpisom in programom dela občine.
V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta lahko občina s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
16. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin občine, ki šteje pet članov.
Člane imenuje občinski svet, pri čemer upošteva zastopanost vseh uporabnikov javnih služb celotnega območja občine.
Svet uporabnikov:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov, in oblikuje skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb, njihovega razovja in financiranja v razmerju do občine in njenega sveta,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– oprava druge naloge v skladu s svojimi pravili.
17. člen
Občina zagotovi materialne in finanče pogoje za delo sveta uporabnikov.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
18. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
Javne službe se tako financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila
– iz sredstev proračuna
– iz davka občine
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
19. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 3. člena tega odloka sprejme občinski svet.
20. člen
Prenos objektov in naprav in informacijske baze za potrebe gospodarskih javnih služb, ki so na osnovi 77. člena zakona o gospodarskih javnih družbah postali last občine, izvrši pristojni občinski organ, ki z njimi tudi upravlja.
21. člen
Za vse ostale zadeve v zvezi z javnimi službami, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi.
Za uveljavitev določil tega odloka je s strani občine pristojen župan.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-0006/96
Radenci, dne 11. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti