Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2436. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci, stran 3250.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 23. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov državljanov Republike Slovenije na področju pridobivanja stavbnih zemljišč, razpolaganja s stavbnimi zemljišči nove občine, urejanja stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev, ter upravljanja z denarnimi sredstvi namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč v Občini Radenci se ustanovi sklad stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Sklad prevzema vse pravice in dolžnosti sklada stavbnih zemljišč, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi in začasnih pristojnostih Sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) in Sklada stavbnih zemljišč Občine Gornja Radgona, ki se nanaša na območje Občine Radenci.
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom ter z njegovim statutom.
Sklad nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom: Sklad stavbnih zemljišč Občine Radenci. Sedež sklada je v Radencih, Radgonska cesta 9.
3. člen
Za obveznosti sklada je odgovoren sklad s sredstvi, s katerimi razpolaga (popolna odgovornost).
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada. Sklad se vpiše v sodni register.
II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad skrbi, da se vzpostavi in vodi evidenca vseh nezazidanih stavbnih zemljišč v občini. Sklad pripravlja dolgoročni in letni program investicijskih del, ki se financirajo iz nadomestil stavbnih zemljišč.
Pripravlja predlog finančnega načrta za uresničevanje dolgoročnega in letnega programa.
Pripravlja in sprejema investicijske programe.
Skrbi in vodi izvajanje investicijskih programov ter na podlagi razpisov odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem.
Vodi izvajanje investicijskih programov, zagotavlja investicijski in projektni nadzor ter prevzema dokončna dela.
Pripravlja predlog za določitev višine točke za nadomestilo stavbnega zemljišča.
Obravnava predloge za nakup in prodajo zemljišč.
Pripravlja predloge za izdelavo prostorsko izvedbenega akta, ki naj se vključijo v občinski program izdelave prostorsko izvedbenega akta.
Skrbi za tekoče spremljanje podatkov za odmero nadomestil stavbnega zemljišča.
Odloča o vlogah za odlog plačil nadomestila stavbnih zemljišč in o drugih nalogah, ki so povezane z delom sklada za to področje.
5. člen
Sredstva sklada so:
1. denarna sredstva, zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva pridobljena z oddajo oziroma prodajo stavbnega zemljišča občinske lastnine investitorjem,
3. denarna sredstva, zbrana iz prispevkov investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
4. namenska sredstva organizacij in skupnosti za graditev komunalnih objektov in naprav,
5. druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na računu sklada. Premoženje sklada je sestavni del premoženjske bilance občine. Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin.
6. člen
Program nalog oblikuje sklad na podlagi politike uresničevanja planov občine.
Letni program nalog, finančni načrt in zaključni račun sklada potrjuje občinski svet.
7. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sklada določa njegov statut.
Sklad sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev občinskemu svetu v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sklada ima predsednika, namestnika in pet članov.
Predsednika, namestnika in člane upravnega odbora imenuje za dobo štirih let občinski svet, oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.
Večina članov upravnega odbora sklada se imenuje iz članov občinskega sveta.
9. člen
Administrativno tehnična in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
Posamezna strokovna dela, zlasti dela tehnične narave, ki so povezana z dejavnostjo sklada, lahko sklad s pogodbo odda za to strokovno usposobljeni organizaciji, družbi oziroma drugim.
Zakonitost dela finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Radenci.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in začasnih pristojnostih sklada stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 52/95).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Radenci, dne 14. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti