Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina, stran 3218.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina) na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje–Kozina na 13. redni seji dne 20. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje–Kozina
1. člen
Dopolnitev družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje–Kozina
Ta odlok določa dopolnitve dogoročnega in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina, ki je bil sprejet kot:
Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89) in 1992 (Uradne objave, št. 5/92).
Dopolnitev se imenuje:
Programska zasnova avtocestnega odseka Divača–Kozina
2. člen
Vsebina programske zasnove
Srednjeročni plan se dopolni s programsko zasnovo za avtocestni odsek Divača–Kozina. Programska zasnova obravnava območje avtocestnega odseka Divača–Kozina s priključkom Divača in pripadajočimi ureditvami prostora.
Programska zasnova podrobno opredeljuje predviden poseg in določa:
– območje po parcelnih številkah,
– organizacijo dejavnosti
– tehnološke pogoje in omejitve,
– podrobnejšo namensko rabo površin,
– infrastrukturna omrežja objekte in naprave,
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje,
– usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine,
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito.
3. člen
Območje po parcelnih številkah
Ureditveno območje obsega:
– avtocesto (območje izključne rabe po predpisih o cestah),
– deviacije dosedanje magistralne ceste M-10,
– deviacije drugih cest in poti,
– površine začasne rabe,
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav,
– površine za vodnogospodarske ureditve in varovanje voda in obsega naslednje parcele:
k.o. Naklo
25, 26, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 90, 92, 102, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 125, 146, 147, 159, 302/14, 302/16, 302/17, 302/18, 302/19, 302/21, 302/22, 302/23, 302/52, 302/54, 302/55, 302/56, 302/57, 302/58, 302/59, 302/60, 302/61, 302/62, 302/63,302/64, 302/65, 302/74, 302/75, 302/76, 407/7, 407/13, 407/15, 407/16, 407/17, 407/41, 450/2, 450/3, 450/4, 1604;
k.o. Dane
104, 108, 947/1, 947/6, 947/7, 1009, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2, 1022, 1025, 1031, 1106/4, 1106/8, 1106/11, 1107, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/3, 1112, 1113, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1641, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1655, 1656, 1657, 1682, 1699, 1700, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 2339, 2340, 2407/1 , 2407/2, 2408, 2411, 2412, 2413, 2414/1, 2414/2, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2452, 2457, 2463, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2531/4, 2531/7, 2537/1, 2539/1, 2552/2, 2565, 2567;
k.o. Rodik
921, 923, 924, 925, 928/1, 937/1, 937/2, 938, 939, 940, 944, 945, 946, 962, 965/1, 965/2, 966, 967, 969, 970, 971, 972, 973, 980, 981, 984, 985, 986, 1102/4, 1102/5, 1102/27, 1102/29, 1102/30, 1102/98, 1102/99, 1102/128, 1102/129, 1102/133, 1102/137, 1102/140, 1102/141, 1102/143, 1102/144, 1102/145, 1102/146, 1102/147, 1102/148, 1102/149, 1102/150, 1111, 1112, 1130/120, 1130/121, 1130/122, 1130/123, 1130/94, 1138/1, 1149, 1152, 1156/1, 1159/2, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2179, 2185, 2186, 2187, 2193, 2194/3, 2197/2, 2197/3, 2260, 2264, 2266, 2267, 2268, 2271, 2292, 2298, 2299, 2300, 2303/1, 2303/2, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2313, 2314/1, 2314/2, 2316/1, 2316/2, 2316/3, 2318, 2321, 2322, 2325, 2326, 2327, 2414/1, 2414/2, 2414/22, 2419, 2421, 2425, 2431/2, 2432, 2433, 2435, 2437, 3157/2, 3187, 3157/2, 3159/2, 3159/5, 3160;
k.o. Hrpelje
2615/1, 2615/3, 3854/1.
Prestavitve komunalnih naprav:
za elektro omrežje
k.o. Dane 104, 1022, 1106/8, 2531/4;
za vodovod:
k.o. Naklo – 108, 116, 117, 302/15, 302/18, 302/52, 302/54, 302/55, 302/64, 302/65, 302/74, 302/76, 407/15, 407/16, 407/17, 450/2, 450/3, 1604;
za omrežje zvez:
k.o. Dane – 947/1, 1009, 1025, 1106/4, 2531/7;
k.o. Rodik – 985, 1102/4, 1102/148, 2414/1.
4. člen
Organizacija dejavnosti
Območje primarno namenjeno avtocesti Divača– Kozina.
Odsek avtoceste Divača–Kozina je dolg 6,7 km. Začetna točka odseka je južno od Divače na mestu, kjer se konča odsek AC Čebulovica–Divača.
Na trasi je priključek Divača, v km 0,5 pri naselju Matavun. Priključek je v obliki pentlje speljan proti severu do dosedanje magistralne ceste. Na priključku je cestninska postaja.
Na koncu avtoceste, v km 6,7 je predviden začasen izvennivojski priključek avtoceste na magistralno cesto.
5. člen
Tehnološki pogoji in omejitve
Dosedanjo magistralno cesto pušča avtocesta v rabi zaradi potreb prometa med gradnjo in za kasnejši vzporedni promet in izredne tovore.
Normalni prečni profil je na začetku trase NPP 27,80 v podaljšku obstoječega in preide v km 0,5 v zožani profil 26 m.
Največji vzdolžni naklon je 4%, minimalni radij pa je 2000 m.
6. člen
Namenska raba površin
V območju je največji del površin namenjen avtocesti vključno s celotnim cestnim telesom (območjem izključne rabe). V to so vključene površine usekov, nasipov ter sistemov za prečiščevanje vode in dostopnih poti do njih.
Manjši del območja zasedajo deviacije sedanjih cest, od tega dvakratno deviiranje magistralne ceste.
Neposredna okolica območja ostaja v dosedanji rabi kot gozdne in kmetijske površine.
7. člen
Infrastrukturna omrežja
Odvodnjavanje in kanalizacija
Vso meteorno vodo s cestišča se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo do objektov za prečiščevanje. Objekti za prečiščevanje so zasnovani kot zaporedna kombinacija usedalnika in ponikovalnice.
Druga infrastruktura
Zaradi gradnje avtoceste in drugih spremljajočih ureditev se prestavi elektrovode DV 10(20) kV, DV 35 kV v km 0,35, od km 3,12 do km 3,52.
Prestavi se vodovod O 500 v km 0,75, in telekomunikacijske kable od km 3,02 do km 3,92, od km 6,56 do km 6,65.
Za potrebe cestninske postaje na priključku Divača se izgradi nove priključke vodovoda, elektrike in telekomunikacijskega kabla.
8. člen
Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.
Trasa avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0,75 m, ločilni pas pa je zatravljen in zasajen z grmovnicami.
Objekti na avtocesti
Vsi objekti na avtocesti morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo prostora; s posebno pozornostjo je treba načrtovati premostitve avtoceste.
Pri arhitektonskem in urbanističnem oblikovanju cestninske postaje in celotnega priključka je treba upoštevati krajinske značilnosti (turistično ponudbo območja, naravne in kulturne znamenitosti).
Posegi v obcestni prostor
Kjer trasa preseka gozdne površine se najmanj v pasu 10 m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10 m od skrajnega roba cestišča sanira in oblikuje nov gozdni rob. V tem območju se odstrani bor (če gozdar ne odredi drugače) in po potrebi dosadi avtohtone listavce, tako da se zagotovi postopna vertikalna členitev vegetacije.
Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti morajo biti izdelani in izvedeni v skladu s pogoji lokacijskega načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora. Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem. Vegetacijo se odstrani le tam, kjer bo to nujno potrebno.
9. člen
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Prehajanje divjadi
Glede na najintenzivnejše koridorje prehajanja divjadi na lokaciji Ledenica–Kačiče in Videž so predvideni prehodi na km 2 in na km 4,5 v ustreznih dimenzijah (12 m x 4,5 m).
Podzemske jame
Pri gradbenih delih je treba vhod v jamo nad Škrinjarico (na km 1.800) in njeno bližnjo okolico fizično zaščititi. Ohraniti je treba okoliško vegetacijo grmovje, med gradnjo pa je potreben speleološki nadzor.
Arheološka območja
V bližini območja so znana arheološka območja, na katera se ne sme odlagati viškov materiala ali kako drugače posegati v njih.
10. člen
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Zaradi oddaljenosti od avtoceste, aktivni ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom za predvideno prometno obremenitev niso potrebni.
Prav tako niso glede na prometno obremenitev in značilnosti neposrednega okolja ob avtocesti potrebni aktivni ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka.
11. člen
Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Protipožarne preseke, ki služijo hkrati kot komunikacija v času gašenja požarov morajo biti ponovno povezane. Zato je potrebna povezava med km 3,5 in 4,5 na vzhodni strani avtoceste, na zahodni strani ceste pa pri km 5,5. Upoštevajo se tudi predpisi o varstvu pred požarom v naravnem okolju.
Drugi ukrepi v zvezi z obrambo in zaščito niso potrebni.
12. člen
Sestavni deli programske zasnove
Sestavni deli te programske zasnove so tudi karte:
1. situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja kompleksnega urejanja (M 1:2880),
2. namenska raba prostora v območju kompleksnega urejanja (M 1:5000),
3. usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter varovanje in izboljšanje naravnega in bivalnega okolja (M 1:5000),
4. komunalna in energetska infrastruktura (M 1:5000).
13. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi.
Št. 50/96
Hrpelje–Kozina, dne 20. junija 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje–Kozina
Karlo Kastelic l. r.

AAA Zlata odličnost