Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2402. Odlok o proračunu Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec za leto 1996, stran 3215.

Občinski svet občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec je na podlagi 75. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) na seji dne 28. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1996
1. člen
Proračun občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dobrova–Horjul–Polhov Gradec.
2. člen
Proračun Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1996 je določen v skupni višini 348,076.000 SIT, od tega
.                          v tolarjih
---------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov          financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       348,076.000             0
Odhodki       348,076.000             0
Primanjkljaj          0
Presežek            0
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni v proračunu in ko so izpolnjeni vsi, z zakonom ali drugim aktom, predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb.
Javni razpis se objavi v javnih občilih za vsa dela, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT. Za vsa ostala dela, katerih znesek je višji od 200.000 SIT in nižji od 1,000.000 SIT, se morajo zbrati vsaj tri ponudbe. Pri izbiri mora sodelovati predstavnik ustreznega odbora. Za vse nenatančno opredeljene postavke, katerih namembnost ni natančno porazdeljena v proračunu, potrjuje svet občine. Prekoračitev porabe sredstev, ki so opredeljena po posameznih postavkah (tudi znotraj posameznih skupin) v proračunu je možna le ob soglasju občinskega sveta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se lahko dodatna sredstva namenijo iz druge postavke posameznega področja proračuna.
Če zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporeditvi sredstev do 200.000 SIT župan, nad 200.000 SIT pa občinski svet.
7. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Dotacije za redno delovanje posameznih proračunskih uporabnikov (KS, društva) se praviloma nakazujejo trimesečno.
8. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljeni s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti