Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2432. Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1996, stran 3244.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine Radenci je Občinski svet občine Radenci na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radenci za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Radenci za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, in sicer splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, ter posebni del, to je analitični pregled odhodkov po namenih z obrazložitvijo odhodkov vključno z delitvijo sredstev za šport in kulturo.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Proračunski prihodki za leto 1996 se določijo v višini 364,277.556 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti        267,789.444 SIT,
– investicijske obveznosti     93,405.000 SIT,
– rezerve              3,083.112 SIT.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu predložiti predračune in finančne načrte za leto 1996 ter zaključne račune za leto 1995 v skladu z zakonodajo.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1996, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezervo občine Radenci.
11. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega člena odloča občinski svet, za namene po 2. točki pa župan.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba. Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarjajo vodje referatov, ki odrejejo izplačila iz proračuna za posamezna področja.
14. člen
Občinski svet lahko na predlog župana zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, financiranja pa ni mogoče zagotoviti.
15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo do 3% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.
O uporabi sredstev in najetju posojila iz 1. in 2. točke tega člena odloča župan, ki o ukrepih iz 1. in 2. točke tega člena obvesti občinski svet in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.
16. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
17. člen
O dajanju poroštev določenih v 17. člen zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen zakon.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnin in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
21. člen
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom za amortizacijo premičnin in nepremičnin.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
Prosta denarna sredstva se naložijo pri tisti finančni organizaciji, ki nudi najvišjo obrestno mero za naložena sredstva.
23. člen
Če nadzorni odbor pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima NO pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 028-004/96
Radenci, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.
   Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO (A+B+C)                    264,380.000

A. Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino   129,100.000

 1. Dohodnina                     129,100.000

B. Prihodki, ki pripadajo občini            3,400.000

 2. Davek na dediščine in darila             200.000

 3. Davek na dobitke od iger na srečo           300.000

 4. Davek na promet nepremičnin             2,500.000

 5. Upravna taksa                     400.000

C. Finančna izravnava                 134,555.000

 6. Finančna izravnava                134,555.000

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (D+E+F)          77,160.000

D. Davki in druge dajatve               50,960.000

 7. Davek od premoženja                  160.000

 8. Nadomestila za uporabo stav. zemljišča       15,000.000

 9. Krajevna taksa                   13,000.000

 10. Traktorska taksa                   600.000

 11. Odškodnina za spremembo nam. zemlj.         900.000

 12. Odškodnina za degradacijo in uzurpacijo       500.000

 13. Prihodki, določeni z drugimi akti         9,800.000

 13.1. Prihodki od obresti               5,000.000

 13.2. Vračilo kreditov od obrtnikov          3,500.000

 13.3. Drugi prihodki                  100.000

 13.4. Pristojbine od gozdnih cest            200.000

 13.5. Požarna taksa                  1,000.000

 14. Prihodki od prodaje zemljišč           11,000.000

E. Prihodki od premoženja                4,400.000

 15. Najemnina od stanovanj               2,300.000

 16. Kupnine od prodanih stanovanj           2,100.000

F. Prihodki iz naslova sofinanciranj          21,800.000

 17. Taksa za obremenjevanje okolja          12,800.000

 18. Prispevek za demografsko ogrožene         9,000.000

III. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA  LETA (G+H)   20,062.556

G. Prenos presežka iz preteklega leta - proračun    7,069.069

 19. Prenos presežka iz preteklega leta         7,069.069

H. Prenos prihodkov iz preteklega leta - drugo     12,993.487

 20. Prenos presežka za sklad stav. zemlj.       9,000.465

 21. Prenos odškodnin za kmetijstvo           1,853.022

 22. Prenos stanovanjskih sredstev           2,140.000

PRIHODKI SKUPAJ ( I., II. in III. )          364,277.556


        Proračunski odhodki po uporabnikih

A. TEKOČI ODHODKI                   270,872.556

1. Plače in drugi osebni prejemki           76,087.269

1.1. plače obč.uprave in organov            24,494.000

1.2. plače izvajalskih organizacij           51,593.269

2. Materialni in drugi stroški             60,168.710

2.1. v občinski upravi                 6,400.000

2.2. v občinskem svetu in drugih organih        18,150.000

2.3. v izvajalskih organizacijah            35,618.710

3. Socialni transferji                 7,114.000

3.1. denarne pomoči                   1,400.000

3.2. zavarovanje kot občan               4,644.000

3.3. štipendije                      500.000

3.4. subvencije stanarin                 570.000

4. Dotacije zavodom in društvom            12,864.000

4.1. kultura                      2,600.000

4.2. knjižnica                     1,627.000

4.3. ljudska univerza                  1,500.000

4.4. šport                       5,800.000

4.5. rdeči križ                      537.000

4.6. društva                       800.000

5. Odhodki za storitve                 6,400.000

5.1. mrliško ogledna služba                300.000

5.2. domska oskrba občanov               2,200.000

5.3. prevozi šolskih otrok               3,500.000

5.4. sofinanciranje vzgoje                400.000

6. Subvencije in transferji              28,535.000

6.1. za požarno varnost                 4,700.000

6.2. za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami                  1,350.000

6.3. za delovanje gasilske zveze             700.000

6.4. javna snaga                    10,700.000

6.5. zimska služba                   5,000.000

6.6. vzdrževanje cest                  5,282.000

6.7. vzdrževanje zemljišč                 803.000

7. Subvencije v gospodarstvo              4,700.000

7.1. v kmetijstvo                    4,700.000

8. Kreditiranje podjetništva              1,500.000

8.1. kreditiranje podjetništva             1,500.000

9. Drugi odhodki                    70,420.465

9.1. sredstva za delovanje KS             12,750.000

9.2. javna razsvetljava                 4,300.000

9.3. javna dela                     1,600.000

9.4. financiranje strank                1,500.000

9.5. razvoj                       1,500.000

9.6. vzdrževanje grobov                  100.000

9.7. vzgoja in varstvo v CP                600.000

9.8. drugi odhodki                     70.000

9.9. krajevna taksa                  13,000.000

9.10. za sklad stavbnih zemljišč            35,000.465

10. Rezerve                       3,083.112

10.1. stalna proračunska rezerva            1,820.000

10.2. tekoča proračunska rezerva            1,263.112

B. INVESTICIJSKI ODHODKI                93,405.000

11. Investicije in invest.vzdrževanje         93,405.000

11.1. javni zavodi                   11,300.000

11.2. projekti                     4,000.000

11.3. komunalna infrastruktura             35,765.000

11.4. iz sred. za obremenjevanje okolja        12,800.000

11.5. iz sred. za sofinan. demografsko ogroženih    9,000.000

11.4. stanovanja                    6,540.000

11.5. občinska uprava                 14,000.000

ODHODKI SKUPAJ                    364,277.556


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti