Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2422. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Tuhinj, stran 3229.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in izida glasovanja na referendumu dne 23. 6. 1996 je svet KS Tuhinj na seji 29. 6. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Tuhinj
1. člen
Za območje KS Tuhinj se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja petletnih programov dela na območju KS Tuhinj.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 31,000.000 SIT. Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za naslednji referendumski program:
– za ureditev cest, kanalizacije, javne razsvetljave, telefonije in kabelske televizije – 80%,
– za vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v KS – 15%,
– za sofinanciranje društev, organizacij in delovanje organov KS – 5%.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij določa svet KS Tuhinj z letnim planom.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tuhinj. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Tuhinj od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene plače po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na območju KS Tuhinj, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 4%.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom obračunava in odteguje samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Tuhinj dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Tuhinj, št. 50140-842-043-82016, bo upravljal svet KS Tuhinj, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko porabo sredstev.
Svet KS Tuhinj je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne uprave RUJP, po reformi davčne uprave pa organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zg. Tuhinj, dne 29. junija 1996.
Predsednik
sveta KS Tuhinj
Franc Koncilja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti