Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2444. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka, stran 3257.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 13. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa postopek za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, število članov svetov ter volilne enote in pristojnosti volilnih organov.
2. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju besedila: svet KS) se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Člani svetov KS se volijo po večinskem sistemu.
3. člen
Za volitve članov sveta KS se v krajevnih skupnostih oblikujejo volilne enote, razen če svet KS ne šteje več kot sedem članov. V tem primeru se lahko vsi člani sveta KS volijo v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinske svete.
4. člen
Stroški za izvedbo volitev v krajevne skupnosti se krijejo iz občinskega proračuna.
II. ŠTEVILO ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
5. člen
Prvi sveti naslednjih krajevnih skupnosti, katerih območje se je na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94), spremenilo, oziroma svet KS ne deluje, štejejo naslednje število članov:
– v KS Lenart nad Lušo 7,
– v KS Log 7,
– v KS Zminec 7.
Mandatna doba članov sveta KS traja štiri leta.
6. člen
V krajevnih skupnostih, navedenih v prejšnjem členu, se volijo člani sveta KS, na prvih volitvah, v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
7. člen
Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta KS izmed sebe z večino glasov vseh članov sveta na prvi konstitutivni seji. Prvo sejo sveta KS skliče dotedanji predsednik sveta KS.
III. VOLILNI ORGANI
8. člen
Volitve v svete KS vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilna komisija krajevne skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volivcev s stalnim prebivališčem v tej skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet te skupnosti za štiri leta.
9. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete KS,
– daje strokovna navodila za izvedbo volitev volilnim komisijam krajevnih skupnosti,
– potrjuje kandidature in sestavlja sezname kandidatov,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore,
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglaša izid volitev ter daje poročila o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– izdaja potrdila o izvolitvi in
– opravlja druge naloge določene z zakonom.
10. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti in
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon kot pristojnost volilnih komisij volilnih enot.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Mandatna doba na prvih volitvah izvoljenega sveta KS traja do zaključka mandata članom občinskega sveta.
12. člen
Za prve volitve v svete KS, dosedanji sveti KS določijo s sklepom število članov sveta in volilne enote, razen v krajevnih skupnostih določenih v 5. členu tega odloka.
13. člen
Za prve volitve v svet KS v krajevni skupnosti, v kateri svet KS ne deluje, volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje občinska volilna komisija.
V krajevni skupnosti, v kateri svet KS ne deluje, prvo sejo prvega izvoljenega sveta KS, skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/96
Škofja Loka, dne 13. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti