Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2346. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-A)
2347. Zakon o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2348. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2380. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
2381. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
2382. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996

Sklepi

2383. Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve iz državnih blagovnih rezerv proda slovenskim čebelarjem največ do 1.500 ton sladkorja

MINISTRSTVA

2349. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ilirska Bistrica
2350. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina
2351. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Rače-Fram
2352. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Loški potok
2353. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Maribor
2354. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pesnica
2355. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Vipava
2356. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Domžale za leto 1996
2357. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1996 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, sporazumu med Slovenijo in državami EFTE in sporazumu o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o...
2358. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Moravče
2359. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala
2360. Odločba o spremembi odločbe o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike opravljajo vozniški izpit
2361. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma športni ribolov
2362. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in športnega ribolova
2363. Pravilnik o spremembah pravilnika o številu in sestavu strokovne komisije ter o programu za ugotavljanje strokovne usposobljenosti ribičev
2364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine
2365. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
2384. Odredba o dajanju podatkov o prihodkih in odhodkih proračunov za javno porabo občin
2385. Pravilnik o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih
2386. Pravilnik o uveljavljanju popusta pri vožnji

USTAVNO SODIŠČE

2366. Odločba o razveljavitvi 130. člena statuta Občine Šoštanj
2367. Odločba o ugotovitvi Upravne enote v Brežicah za pristojno za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo
2368. Odločba o ugotovitvi Okrajnega sodišča v Brežicah za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo
2369. Odločba o ugotovitvi, da drugi in tretji odstavek 92. člena zakona o volitvah v Državni zbor nista v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

2371. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1996

SODNI SVET

2370. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2372. Pravilnik o službenih izkaznicah varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada varuha človekovih pravic
2373. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1996

OBČINE

Brežice

2374. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 za Obrežje in Boršt

Krško

2375. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1996
2376. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Ljutomer

2377. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Ključarovci, Boreci, Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci, Vučja vas in Zasadi
2378. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Križevci, Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Bučečovci in Zasadi

Puconci

2379. Sklep razpisa dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Otovci v KS Mačkovci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju (BRUIKZ)

Vlada Republike Slovenije

38. Uredba o ratifikaciji Protokola o predvidenih ukrepih za zagotavljanje tekočega prometa na mejnih prehodih
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti