Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2279. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-B)
2281. Obvezna razlaga 4. člena zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (ORSRNK4)
2282. Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka "Vinske kleti" (ORSPZZad)

Odloki

2283. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2284. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2285. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2286. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2287. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2288. Odlok o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije
2289. Odlok o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada

Drugi akti

2280. Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (RePASM)
2290. Kriteriji za določanje višine denarnih kazni

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2339. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2340. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2291. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
2292. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov
2293. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
2294. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken
2295. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo usnja in krzna
2296. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
2297. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
2341. Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
2342. Uredba o določitvi najvišjih cen svežega svinjskega mesa

Sklepi

2298. Sklep o imenovanju slovenskega dela mešane komisije za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami
2343. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
2344. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide

MINISTRSTVA

2299. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
2300. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
2301. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove
2345. Količnik možne rasti plač za obdobje julij-september 1996

SODNI SVET

2302. Sklep o imenovanju sodnic na višje sodniško mesto okrožnih sodnic
2303. Sklep o imenovanju sodnic na položaj svetnic okrajnega sodišča
2304. Sklep k ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 1996
2306. Aneks h kolektivni pogodbi za špedicijsko skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost

OBČINE

Brežice

2308. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
2309. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 in osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko...

Celje

2310. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Glazija
2311. Sklep o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev magistralnega plinovoda Štore-Laško na območju Mestne občine Celje

Destrnik-Trnovska vas

2312. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Občan"

Juršinci

2313. Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva in podjetništva v Občini Juršinci

Kamnik

2314. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Kamnik

Kobarid

2315. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1996

Krško

2316. Poročilo o izidu volitev članov svetov Krajevnih skupnosti v Občini Krško

Lendava

2317. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 1996
2318. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Ljubljana

2307. Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

2319. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer

Postojna

2320. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Postojna
2321. Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Postojna
2322. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Semič

2323. Sprememba statuta Občine Semič
2324. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
2325. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Semič za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Semič za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnitev...

Slovenska Bistrica

2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica

Šentjernej

2327. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v Občini Šentjernej

Šentjur pri Celju

2328. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanju s komunalnimi odpadki
2329. Odredba o spremembi odredbe o določitvi delovnega časa in uradnih ur v upravni enoti Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

2330. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Štore

2331. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah
2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore

Videm

2333. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Videm

Žalec

2334. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Ferralit" Žalec
2335. Poročilo o izidu volitev za predsednika sveta Krajevne skupnosti in člane sveta Krajevne skupnosti na območju Občine Žalec dne 16. junija 1996
2336. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
2337. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2
2338. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP3

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
2. Popravek odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta (Novo mesto)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti