Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2199. Zakon o davku na izplačane plače (ZDIP)
2200. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B)
2201. Zakon o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 (ZISS96)
2202. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 (ZSPZ96)
2203. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-A)
2204. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-B)
2270. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-B)

Drugi akti

2205. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2206. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2207. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2271. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
2272. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2273. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2274. Uredba o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe

Odloki

2275. Odlok o organizaciji in delovnem področju službe vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Sklepi

2276. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za železniško progo Puconci-Hodoš-državna meja

MINISTRSTVA

2208. Odredba o obrazcu za obračun prispevkov za socialno varnost
2209. Odredba o obrazcu za obračun davka na izplačane plače
2210. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1996
2211. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske
2212. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Novo mesto za leto 1996
2213. Pravilnik o spremembah pravilnika o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti
2214. Pravilnik o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni, določitvi načina in postopka obveščanja ter določitvi laboratorijskih testov in metod
2215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
2216. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
2217. Odločba o imenovanju strokovnih organizacij oziroma posameznikov za nadzor nad kontrolorji in kontrolnimi organizacijami pri ocenjevanju kakovosti prašičjih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji
2218. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
2277. Odredba o določitvi pristojbin za morski športni ribolov

USTAVNO SODIŠČE

2219. Odločba o ugotovitvi, da zakon o referendumu in o ljudski iniciativi ni v neskladju z ustavo in o odpravi tretje in četrte točke odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor

BANKA SLOVENIJE

2220. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2221. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa
2278. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bled

2227. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2228. Program priprave prostorsko izvedbenega akta ureditveni načrt Zgornje Gorje
2229. Program priprave prostorsko izvedbenega akta zazidalni načrt Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda

Bohinj

2230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera
2231. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2232. Pravilnik o sofinanciranju nakupa telet za nadaljnjo rejo v letu 1996

Cerknica

2233. Statutarni sklep o začasnem delovanju obstoječih krajevnih skupnosti na območju Občine Cerknica
2234. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 1995
2235. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah

Cerkno

2236. Odlok o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Cerknem

Dobrepolje

2237. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Dobrepolje
2238. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje

Dornava

2239. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dornava

Gornji Grad

2240. Sklep o dostavi pošte za KS Bočna

Gornji Petrovci

2241. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva

Grosuplje

2242. Odlok o razglasitvi pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke dediščine v Občini Grosuplje za naravne spomenike

Jesenice

2243. Program priprave planskih aktov Občine Jesenice
2244. Sklep o javni razgrnitvi 1. osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jesenice, 2. osnutka urbanistične zasnove za mesto Jesenice, 3....

Kočevje

2245. Pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kočevje

Krško

2246. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Krško
2247. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
2248. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju Občine Krško
2249. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije namestnikov članov Občinske volilne komisije Krško in imenovanju novih namestnikov članov Občinske volilne komisije Krško
2250. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško

Ljubljana

2222. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine
2223. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče-Nadgorica
2224. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v Občini Ljubljana Center
2225. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorske celote C9 Grad
2226. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1996

Moravske Toplice

2251. Odlok o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice
2252. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice
2253. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Moravske Toplice
2254. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Moravske Toplice

Murska Sobota

2255. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
2256. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota
2257. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča, ki je bil dne 16. 6. 1996
2258. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci in Veščica
2259. Poročilo o izidu volitev članov svetov Krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota na volitvah, dne 16. junija 1996
2260. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota
2261. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

2262. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 ter osnutka...

Odranci

2263. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Odranci

Sežana

2264. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1996
2265. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana
2266. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Sežana

Slovenska Bistrica

2267. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica
2268. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge

Slovenske Konjice

2269. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti