Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2255. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota, stran 2910.

Na podlagi 1., 2., in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 19. seji, dne 30. maja 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks na območju Mestne občine Murska Sobota.
V Mestni občini M. Sobota so predpisane komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh površinah.
2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev.
3. Za uporabo javnega prostora za začasne namene.
4. Za reklamne objekte, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni.
5. Za vitrine v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
6. Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih.
7. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih.
2. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 9 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme s sklepom Mestni svet do konca meseca decembra za naslednje leto, vsklajeno z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja in pobira Uprava Mestne občine, izterjuje pa za pravne in fizične osebe Republiška uprava za javne prihodke (Davčni urad, Izpostava M. Sobota).
Župan lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ni naveden v točki c pojasnil pod tarifno številko 2, oprosti taksnega zavezanca plačila takse.
4. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Upravo Mestne občine M. Sobota o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Upravo Mestne občine in plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Upravi Mestne občine pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan Upravi Mestne občine prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki dovoljenje izda.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
9. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Mestne občine in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
10. člen
Komunalne takse odmerja uprava Mestne občine na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave službe komunalnega nadzora.
Pristojne inšpekcijske službe in službe komunalnega nadzora na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi služba komunalnega nadzora.
II. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti Upravi Mestne občine najkasneje do 31. 8. 1996. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
13. člen
Taksni zavezanec, ki je opremil javno komunalno zemljišče na lastne stroške in to izkazuje, je oproščen plačila takse. Višina oprostitve ne sme presegati vloženih sredstev v opremo komunalne infrastrukture. Višino oprostitve določi uprava Mestne občine, vendar le-ta ne sme presegati 80% vrednosti lastnih vlaganj.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Murska Sobota (Ur. objave št. 18/86, 9/87, 6/88 in 8/89), ki se na novo urejajo s tem odlokom.
15. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1 (uporaba javnih površin):
1.1.    uporaba javnega pločnika pred poslov-
      nimi prostori za vsak m2 dnevno         5 točk
1.2.    uporaba za začasne namene
1.2.1.   za kioske in stojnice za gostinsko
      dejavnost za vsak m2 dnevno          10 točk
1.2.2.   za stojnice in kioske z drugo
      dejavnostjo za vsak m2 dnevno          8 točk
1.2.3.   za cirkuse in zabavne parke
      za vsak m2 dnevno                5 točk
1.2.4.   za gradbišča, prekope in druge
      začasne namene za vsak m2 dnevno        7 točk
1.3.    za vitrine, v katerih se razstavlja
      blago zunaj poslovne stavbe za
      vsak m2 letno                1200 točk
1.4.    za uporabo javnih površin
      za prireditve za profitne namene
      za vsak m2 dnevno               15 točk
Pojasnila:
a) Za javne površine štejejo ulice, pločniki, ceste, trgi, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane javne površine na območju Mestne občine M. Sobota.
b) Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine, oziroma organizator prireditev.
c) Takso po tarifni številki 1.1. se obračuna največ za 150 dni v letu.
d) Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor javni zavod, občina ali krajevna skupnost.
e) Taksa se po tem odloku ne plača za uporabo prostora na območjih javnih tržnic.
Tarifna številka 2 (reklamni objekti):
2.1    reklamni objekti, razen tistih pod točko 2.2.,
     2.3., 2.4. in 2.5.
2.1.1.  za čas nad 3 mesece
     do 1 m2                       2.000 točk
     za vsak nadaljni m2                 1.000 točk
2.1.2.  za čas do 3 mesecev
     do 1 m2 dnevno                     20 točk
     za vsak nadaljni m2 dnevno               16 točk
2.2.   elektronske table in drugi svetlobni
     napisi do 2 m2 letno                10.000 točk
     nad 2 m2 letno                   14.000 točk
2.3.   transparenti in druge oblike visečih reklam
     do 2 m2 dnevno                     30 točk
     nad 2 m2 dnevno                     50 točk
2.4.   za t.i. JUMBO panoje ne glede na lokacijo
     za vsak dvostranski pano, letno           15.000 točk
     za vsak enostranski pano, letno           10.000 točk
2.5.   reklamni napisi na javnih
     prevoznih sredstvih, letno              2.000 točk
2.6.   za vsak javni pano za plakatiranje,
     letno                        3.000 točk
2.7.   baloni in druge reklame projicirane
     v zrak, dnevno /kos                  100 točk
2.8.   usmerjevalne table do 0,5 m2             1.000 točk
Pojasnila:
a) Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine na katerih je taksni predmet nameščen.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvaja oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin na katerih je taksni predmet.
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov in organov krajevnih skupnosti, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Mestni občini M. Sobota, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij.
d) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena usmerjevalna tabla, ena označba poslovne enote ter en seznam predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika. Vsaka nadaljnja označba šteje za reklamni napis.
Tarifna številka 3 (igralna sredstva in glasbeni avtomati):
3.1.  Za glasbene avtomate
    za vsak kos letno                   3.000 točk
3.2.  za igralne avtomate in druga
    igralna sredstva v javnih lokalih
    za biljard (vse vrste) za vsak kos,
    letno                         5.000 točk
    za vsako stezo avtomatskega
    kegljišča, letno                    2.500 točk
    za elektronske igr. aparate
    za vsak kos, letno                  10.000 točk
    za ostala igralna sredstva, letno           3.000 točk
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci po tej točki so lastniki oziroma uporabniki javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
b) Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča.
c) Taksni predmeti po tej tarifi so vse naprave, katerih uporabo morajo stranke plačati ne glede na obliko plačila.
d) Za glasbene avtomate po tem odloku ne štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki.
Št. 417-2/96
Murska Sobota, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost