Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2238. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje, stran 2888.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 9. in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 21. seji z dne 18. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Dobrepolje.
2. člen
Na območju Občine Dobrepolje so pokopališča v naslednjih krajih:
1. Polom
2. Pri cerkvi – Struge
3. Videm.
3. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na krajevno običajen način z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
4. člen
Upravljalec pokopališč na območju Občine Dobrepolje je Občina Dobrepolje.
Župan Občine Dobrepolje za vsako pokopališče imenuje upravnika pokopališča. Upravnik je upravičen do plačila nadomestila za opravljeno delo, za kar se med upravljalcem in upravnikom pokopališča sklene posebna pogodba.
II. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI
5. člen
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop upravljalcu pokopališča po ugotovljeni smrti najmanj 36 ur pred pokopom in se istočasno dogovorijo z upravljalcem o lokaciji pokopa.
Pokop ne sme biti brez dokazila o prijavi smrti. Kadar pa smrti ni bilo mogoče prijaviti pred pokopom, se prijavi smrti priloži druga listina, predpisana s posebnim zakonom.
6. člen
Umrli do pogrebnih svečanosti in pokopa leži doma ali v mrliški vežici.
Če pogrebno svečanost organizirajo politične organizacije ali v drugih izjemnih primerih, se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
Umrli oskrbovanci doma v Ponikvah, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah, lahko do organiziranega prevoza na pokopališče ležijo tudi v za ta namen pripravljenem prostoru tega doma.
7. člen
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži oziroma na pokopališče se opravi na krajevno običajen način. Prevoz umrlega s kraja smrti, na kraj upepelitve pa je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili za te namene.
8. člen
Na pokopališčih v Občini Dobrepolje se pokopi lahko opravljajo vsak dan, v skladu z dogovorom med upravljalcem pokopališča in svojci umrlega.
9. člen
Vsakemu umrlemu občanu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo svojcev oziroma naročnikom pogreba. Pogreb s pokopom umrlega občana je komemoracija in ima javno pietetni značaj.
Pogrebna svečanost se opravi z določili tega odloka in dogovora med svojci in upravljalcem pokopališča o načinu priprave in vodenja pogrebne svečanosti.
10. člen
Javni pogrebni svečanosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje.
11. člen
Na željo umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v družinskem krogu.
12. člen
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda in verski obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
13. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra. Če sodelujejo v pogrebni svečanosti predstavniki verskih skupnosti, godba ali pevski zbor že na lokaciji, kjer je bil umrli do začetka pogrebne svečanosti, pred pričetkom pogrebnega sprevoda najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, nato zaigrajo oziroma zapojejo žalostinko.
14. člen
Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, če je ta navzoč, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govornikov in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
Pri odprtem grobu sledi verski obred, če je pri pogrebnih svečanostih prisoten predstavnik verske skupnosti, nato sledijo poslovilni govori ter igranje godbe in petje žalostink.
Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnega z mimohodom.
15. člen
Če pri pogrebnih svečanostih sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev varnosti občanov in premoženja odgovoren poveljnik ali vodja enote.
16. člen
Za oborožene sile Republike Slovenije, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek vojaških pogrebov in pogrebov delavcev Ministrstva za notranje zadeve veljajo njihova pravila.
17. člen
Najkasneje eno uro po končani svečanosti je potrebno grob zasuti in ga začasno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
18. člen
Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vrstnem redu grobov, razen kadar gre za pokop žar in pokop v klasične grobove.
Ponoven pokop v isti grob je dovoljen po mirovalni dobi najmanj 10 let. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Odpiranje grobov pred iztekom mirovalne dobe se lahko opravi le s soglasjem najemnika groba in z dovoljenjem upravnega organa pristojnega za zdravstveno varstvo.
19. člen
Upravnik pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– določa mesto, dan in uro pokopa v sporazumu z naročnikom,
– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti najetih grobov,
– vzdržuje in ureja pokopališče,
– spremlja splošno stanje na pokopališču in upravljalcu poroča o njem, ter predlaga morebitna nujna dela pri vzdrževanju pokopališča,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah.
20. člen
Upravljalec pokopališča:
– sprejme pravilnik o ureditvi pokopališča in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških uslug,
– določa cene za najemnino grobov,
– vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
– oddaja prostore za grobove, sklepa najemne pogodbe za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– opravlja druge naloge in opravila v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
21. člen
Pokopališke storitve, najemnino za grobove in pokopališko pristojbino zaračunava Občina Dobrepolje po ceniku oblikovanem na podlagi pravilnika o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških uslug, ki ga sprejme Občinski svet občine Dobrepolje.
Cenik se objavi na krajevno običajen način, in sicer ob vsaki spremembi cen.
Cene za najemnine grobov se določajo enkrat letno do konca meseca februarja.
Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobirati najemnino za grob enkrat letno po veljavnem ceniku.
Najemnino za grob in pokopališko pristojbino je najemnik groba dolžan plačati upravljalcu pokopališča.
Ob prvem pokopu oziroma najemu novega groba upravljalec zaračuna najemniku groba pokopališko pristojbino.
Sredstva iz naslova najemnin in pokopališke pristojbine upravljalec pokopališča namensko uporablja za vzdrževanje in razširitvena dela na obstoječem pokopališču, za izgradnjo novega pokopališča ali za gradnjo in vzdrževanje objektov, ki služijo pokopališki dejavnosti ter za plačilo nadomestila za delo upravnika.
22. člen
Stroški socialnih pokopov in stroški skrbništva socialnih grobov se krijejo iz občinskega proračuna.
Pred izkopom jame je oseba, s katero je dogovorjen izkop dolžna ustrezno zavarovati sosednje spomenike in grobove ter paziti, da jih pri izkopu in zasipu jame ne poškoduje.
Kolikor nastane poškodba, upravnik pokopališča v soglasju z upravljalcem pokopališča ugotovi vzroke in oceni nastalo škodo ter odredi, kdo jo je dolžan poravnati.
23. člen
Oseba, ki je zadolžena za izkop jame, je dolžna zavarovati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu groba ter jih shraniti. Najdene predmete mora najditelj izročiti upravičencu, če je ta znan, sicer pa ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
III. UREJANJE POKOPALIŠČ
24. člen
Merila in pogoje za oblikovalske in funkcionalne posege pri urejanju novih in razširitvah obstoječih pokopališč se določi z ureditvenim načrtom po zakonu o urejanju naselij in drugih posegih v prostor.
25. člen
Na pokopališčih v Občini Dobrepolje so naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi,
– dvojni grobovi,
– trojni grobovi,
– otroški grobovi,
– žarni grobovi,
– grobišča.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
26. člen
Enojni, dvojni, trojni in otroški grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 3,20 m. Širina enojnih grobov je 0,70 do 1 m, dvojnih grobov od 1 m do 1,60 m, trojnih grobov od 1,60 m do 2,40 m, otroških grobov pa 0,70 m. Dolžina enojnih, dvojnih in trojnih grobov je 1,80 m, otroških grobov pa 1,50 m.
Žarni grobovi so globine 0,70 m, širina od 0,60 do 1 m in dolžina od 0,60 do 1,20 m. Žarni grob je mogoče poglobiti za 0,30 m za nove žare.
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih ali obstoječih grobovih. Če se žara shrani v obstoječ enojni, dvojni, trojni ali otroški grob, se potem tak grob ne smatra kot žarni grob.
Grobišča so prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča. Med skupna grobišča spadajo tudi prostori na pokopališču z obeležjem v spomin žrtvam vojne. Na prostoru skupnih grobišč je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
27. člen
Vsa pokopališča morajo imeti ustrezno shrambo za orodje, ter urejeno mesto za odlaganje odpadkov v keson. Odvoz odpadkov se opravlja v skladu z veljavnim odlokom, ki določa in opredeljuje ravnanje z odpadki.
Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na prostoru, ki ga določi upravljalec pokopališča.
Vsako pokopališče mora biti zavarovano z ustrezno ograjo ali živo mejo.
28. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobove.
Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da bo grob vedno vzdrževan in urejen. Prav tako morajo biti vedno vzdrževane in urejene ostale površine na pokopališču, kar je dolžnost upravljalca pokopališča. Ureditev mora biti v skladu s celotno ureditvijo obstoječega pokopališča, oziroma v skladu z ureditvenim načrtom na novem ali razširjenem pokopališču.
Višina novih nagrobnih spomenikov lahko doseže maksimalno 100 cm skupaj s podstavkom, širina pa mora biti primerna širini grobnega prostora ter preko te širine ne sme segati.
Zemlje z groba zaradi postavitve spomenika ni dovoljeno odstranjevati. Spomenik je dovoljeno postaviti takrat, ko se zemlja na grobu posede toliko, da le-te z groba ni potrebno odvažati. Spomenik se lahko postavi le v skladu z ureditvijo obstoječega pokopališča ter v soglasju in po navodilih upravnika pokopališča.
29. člen
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari izgled sosednjih grobov in izgled pokopališča kot celote se smatra, da je zapuščen. Upravljalec pokopališča lahko tak grob na predlog upravnika pokopališča najemniku odvzame po predhodnem obvestilu. Grob se po predhodnem obvestilu lahko odvzame tudi najemniku, ki tri leta zapored ne plača najemnine. Pri plačilu najemnine za nazaj, se najemniku obračunajo ustrezne zamudne obresti.
30. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih pokopališč odloča na predlog predstavnikov vaških skupnosti v skladu s prostorsko dokumentacijo in veljavno zakonodajo Občinski svet občine Dobrepolje.
IV. DRUGE DOLOČBE
31. člen
Obiskovalec pokopališča je dolžan opustiti vse kar žali spoštovanje do umrlih oziroma svojce pokojnika.
Na pokopališču je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje itd.,
– odlaganje odpadkov ob ograji pokopališča ali na tuje grobove oziroma izven za to določenega prostora,
– stopanje in hoja po grobovih,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih,
– onesnaževanje pokopališkega prostora,
– vožnja s kolesi ali drugimi motornimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških prostorov.
32. člen
Okrog novozgrajenih pokopališč se kot meja prostora dovoli zasaditev žive meje iz okrasnih grmovnic ali v obliki, kot to določa ureditveni načrt.
V. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba oziroma najemnik groba, ki krši določila 26., 27., 28. in 29. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških uslug.
35. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 24/87), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 22/92) in odlok o pokopališčih in pokopališkem redu na območju občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 26/85) v delih, ki se nanašajo na Občino Dobrepolje.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-7/96
Dobrepolje, dne 18. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost