Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2229. Program priprave prostorsko izvedbenega akta zazidalni načrt Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda, stran 2873.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) (v nadaljevanju ZUNDPP) in 4. aline 4. odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 15. seji, dne 23. 5. 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorsko izvedbenega akta zazidalni načrt Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda
1. Predmet in cilj ZN Mlino 1
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave zazidalnega načrta M1.
Območje, za katerega je predvidena izdelava zazidalnega načrta se danes ureja z prostorsko ureditvenimi pogoji za območje planske celote Bled (morfološka enota U-B20). Zazidalni načrt naj bi podal smernice za nove posege v ta prostor, njegovo zaščito in varovanje.
V tem programu priprave se podrobneje določijo subjekti, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko izvedbenega akta, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave zazidalnega načrta. Ta program določi tudi nosilce strokovnih aktivnosti.
2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega načrta
Zazidalni načrt predvideva ureditev območja, ki je danes v PUP Bled (Uradni list RS, št. 23/91) opredeljeno kot del morfološke enote U-B20. Površina, na kateri je predvidena izdelava ZN, ima skupno izmero 5969 m2. V naravi ta površina predstavlja strm teren. Možna bi bila izgradnja 4 stanovanjskih objektov s turističnimi apartmaji penzionskega tipa in enega večjega turističnega objekta, prav tako penzionskega tipa. Objekti so lastniško rešeni tako, da ima en objekt enega lastnika. Zazidalni načrt naj tudi preveri, če prostoru, ki ga zazidalni načrt obravnava, odgovarja pozidava petih enot.
3. Priprava zazidalnega načrta
3.1. Obseg priprave zazidalnega načrta
Priprava zazidalnega načrta obsega:
– izdelavo in proučitev variant,
– izdelavo osnutka zazidalnega načrta,
– izdelava predloga zazidalnega načrta.
3.2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta, so:
1. PUP za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 23/91);
2. Za območje obdelave novelacije zazidalnega načrta je veljavna naslednja planska dokumentacija:
Dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje 1986 do 2000 (UVG 2/86, 23/88, 9/89, 4/190, 15/96) in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (UVG 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86; 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95, 15/96).
3.3. Roki za izdelavo zazidalnega načrta
Roke si določa naročnik sam.
4. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je:
Plemelj Janez, Prešernova 10, Bled
Izdelovalec ureditvenega načrta je:
Kontura Bled, d.o.o., Cesta Svobode 13, Bled.
5. Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo zazidalnega načrta ter soglasja in mnenja k predlogu zazidalnega načrta
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave ZN podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o., Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu ZN:
1. Elektro Gorenjska p.o., Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu novelacije zazidalnega načrta:
1. KS Bled.
6. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Osnutek zazidalnega načrta bo izdelan v merilu 1: 1000.
Pred pričetkom priprave osnutka zazidalnega načrta, se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij, navedeni v točki 5 tega programa.
Osnutek zazidalnega načrta, kot smiselni izvleček 24., 27., 28., 29., 30. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), mora vsebovati:
6.1. Osnutek odloka zazidalnega načrta mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor;
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju;
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev in omejitev namembnosti predvidenih in obstoječih objektov, določitev zelenih površin.
6.2. Tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta;
– podatki o objektih in napravah;
– opis prostorskih rešitev po posameznih območjih;
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– zasnova ureditev zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrste rabe in lastništvu;
– pogoji pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
6.3. Poročilo o vplivih na okolje z naslednjo vsebino:
– opis zatečenega stanja okolja, na katerega lahko projekt vpliva;
– opis značilnosti posega v okolje.
6.4. Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– prikaz širšega območja zazidalnega načrta v M 1: 25000 in pregledni situacijski načrt v M 1: 5000, vključujoč namensko rabo prostora;
– ureditvena situacija zazidalnega načrta v M 1:1000 na topografski osnovi, ki vsebuje:
– tehnične rešitve;
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske in okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb;
– načrt parcel v M 1:1000.
7. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi zazidalnega načrta. Sklep se ustrezno objavi v Uradnem listu RS, in v časopisu Glas in Delo.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava.
V času javne obravnave mora strokovna služba evidentirati vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov k osnutku zazidalnega načrta in se do teh pripomb opredeliti.
8. Izdelava in vsebina usklajenega predloga zazidalnega načrta
Po preteku javne razgrnitve in po končani javni obravnavi ter po opredelitvi in posredovanju pripomb občinskemu svetu izdelovalec zazidalnega načrta v skladu s terminskim planom pripravi usklajen predlog zazidalnega načrta.
V času priprave usklajenega predloga zazidalnega načrta bodo pridobljena soglasja in mnenja k ZN, ki so navedena v točki 5 tega programa priprave.
Predlog zazidalnega načrta mora vsebovati:
8.1. Predlog odloka zazidalnega načrta mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor;
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju;
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev in omejitev namembnosti predvidenih in obstoječih objektov, določitev zelenih površin.
8.2. Tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta;
– podatki o objektih in napravah;
– opis prostorskih rešitev po posameznih območjih;
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– zasnova ureditev zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrste rabe in lastništvu;
– soglasja in mnenja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
8.3. Poročilo o vplivih na okolje z naslednjo vsebino:
– opis zatečenega stanja okolja, na katerega lahko projekt vpliva;
– opis značilnosti posega v okolje.
8.4. Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– prikaz širšega območja zazidalnega načrta v M 1: 25000 in pregledni situacijski načrt v M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora;
– ureditvena situacija zazidalnega načrta v M 1:1000 na topografski osnovi, ki vsebuje:
– tehnične rešitve;
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske, okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb;
– načrt parcel v M 1:1000.
9. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet sprejme odlok o zazidalnem načrtu Mlino 1 na občinskem svetu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 014-2/96-13-03
Bled, dne 23. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost