Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2168. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2169. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
2170. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
2171. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah
2172. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
2173. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev
2174. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga
2175. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe
2176. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici osamosvojitve
2177. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
2178. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
2179. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

2180. Sklep o spremembi višine cestnine
2181. Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
2182. Sklep o spremembi sklepa o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

MINISTRSTVA

2114. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2115. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Slovenska Bistrica za leto 1996
2116. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Sevnica za leto 1996
2117. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev, iz zvezne dežele Mecklenburg-Vorpommern v Zvezni republiki Nemčiji
2118. Pravilnik o načinu vodenja davčnih evidenc
2119. Pravilnik o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov
2120. Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju evidenc v carinskih skladiščih
2121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pregledu blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev blaga
2122. Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
2123. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil
2124. Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
2125. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja
2126. Navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
2127. Pooblastilo za opravljanje preizkušanja in izdajanja potrdil
2183. Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2184. Odredba o spremembi odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja
2185. Odredba o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
2186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

BANKA SLOVENIJE

2188. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
2189. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2128. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1996
2129. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2130. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2131. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2132. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2133. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2134. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2135. Priporočilo o uvedbi dodiplomskih študijskih programov
2187. Poročilo o gibanju plač za april 1996

OBČINE

Cankova-Tišina

2137. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna
2138. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Cankova, za naselje Gerlinci

Črenšovci

2139. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Črenšovci

Gornja Radgona

2140. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona

Grosuplje

2141. Odlok o preimenovanju Taborske jame v Županovo jamo

Kranj

2142. Sprememba statuta Občine Kranj

Krško

2143. Ponovne volitve članov sveta KS Brestanica iz II. volilne enote, volišče številka 202

Kungota

2144. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kungota

Lendava

2145. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Petišovci

Litija

2146. Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija
2147. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
2148. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitev in sprememb načrtov ureditvenega območja mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS

Ljubljana

2136. Sklep o določitvi cen v vrtcih

Ljutomer

2149. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci za naselja Godemarci in Precetinci

Logatec

2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec

Loška dolina

2151. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2152. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina

Novo mesto

2153. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1995
2154. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
2155. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
2156. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine Novo mesto

Postojna

2157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta P 10 - Servisno proizvodna cona ob Reški cesti, Postojna
2158. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (dec. 1995) ter o javni razgrnitvi...

Ravne-Prevalje

2159. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2160. Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila, ter vozila UNIMOG na območju Občine Ravne-Prevalje
2161. Odlok o spremembah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
2162. Sklep pravil in kriterijev za dodelitev socialnih stanovanj

Rogašovci

2163. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in v svete vaških skupnosti na območju Občine Rogašovci na volitvah dne 26. 5. 1996

Šmarje pri Jelšah

2190. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah na volitvah 2. 6. 1996
2191. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Mestinje na volitvah 2. 6. 1996
2192. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kristan vrh na volitvah 2. 6. 1996
2193. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sladka Gora na volitvah 2. 6. 1996
2194. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sveti Štefan na volitvah 2. 6. 1996
2195. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem na volitvah 2. 6. 1996
2196. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Tinsko na volitvah 2. 6. 1996
2197. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Zibika na volitvah 2. 6. 1996
2198. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje na volitvah 2. 6. 1996

Štore

2164. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
2165. Odlok o spremembah in dopolnitvah pros-torskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Štore in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana Občine Celje za obdobje...

Vrhnika

2166. Odlok o lokacijskem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v 110 kV in 20 kV omrežje
2167. Odlok o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o carinski vrednosti blaga

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BHUSVM)
35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BSKVM)

Vlada Republike Slovenije

36. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije, Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije, Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o dovolitvi tranzita in tranzitnega prevoza bosansko-hercegovskih beguncev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti