Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2137. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna, stran 2739.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom KS Gederovci, je svet KS Gederovci dne 13. 6. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 2. 6. 1996 se za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna, uvede samoprispevek v denarju in delovni obve- znosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. julija 1996 do 30. junija 2001 in bo uporabljen za naslednje namene:
– izgradnja in vzdrževanje ulične razsvetljave; sofinanciranje izgradnje kanalizacije; vzdrževanje vaškega vodovoda; vzdrževanje vaških cest in mostov; sofinanciranje regulacije potokov Dobel in Mokuš ter ostalih vodotokov; ureditev avtobusnega postajališča; posodobitev in izgradnja požarno-varnostnih vodnjakov; vzdrževanje ostalih komunalnih objektov, pokopališča in mrtvašnice; vzdrževanje vaško-gasilskega doma; ureditev športnega igrišča.
3. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 12,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Gederovci, v naselju Krajna in bo znašal:
a) v denarju:
– 1,5% od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
– 3% od čistega osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti,
– 7,5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti, za katere se plačuje davek,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu; delavci, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v naselju Krajna;
b) v delovni obveznosti:
– občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani po 5 delovnih dni letno,
– lastniki traktorjev 8 ur letno prevozov.
Kdor iz določenih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo plačal neopravljena dela v denarju, in sicer po veljavnem ceniku podjetja Komunala iz Murske Sobote.
5. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
6. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa, obračunavale in odvajale na zbirni račun Krajevne skupnosti Gederovci, št. 51900-842-010-82063 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Murska Sobota pa ga bodo delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki in obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in drugi ob vsakem izplačilu osebnega dohodka, nadomestil in pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, opravljajo samostojno obrt ali intelektualne storitve odmerja in odvaja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota v imenu KS Gederovci. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo vsako leto na ŽR KS Gederovci, za kar se izstavi položnica krajevne skupnosti v skladu s 4. členom tega sklepa.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo plačevali v določenem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z zamudnimi obrestmi po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS Gederovci in bo o tem vsako leto poročal občanom na zboru.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gederovci, dne 13. junija 1996.
Predsednik
sveta KS Gederovci
Ivan Ciglar l. r.

AAA Zlata odličnost