Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2144. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kungota, stran 2742.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. l0/91, 13/93, 66/93) ter 11. člena statuta Občine Kungota, je Občinski svet občine Kungota na 14. seji dne 24. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kungota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: odpadki) ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju občine Kungota.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
6. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Kungota,
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci),
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki ter
4. občina v kateri se odlagajo odpadki z območja Občine Kungota.
4. člen
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
3. odlaganje ostanka ostalih odpadkov na urejenih odlagališčih ter
4. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Na celotnem območju Občine Kungota je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov nastajanja odpadkov in skladno s 4. členom tega odloka.
Vsi uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju Občine Kungota morajo biti kot povzročitelji odpadkov vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da vsi subjekti iz 3. člena tega odloka obvezno ravnajo z odpadki, kot je predpisano s tem odlokom.
6. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte iz 3. člena tega odloka, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se vsi subjekti iz prejšnjega odstavka tega člena ravnajo po določilih tega člena.
7. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu gospodarnega ravnanja z komunalnimi odpadki v Občini Kungota, ki ga potrdi Občinski svet občine Kungota, v skladu s predpisi in tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Kungota.
II. ODPADKI
8. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in jim podobnimi odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi in so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je potrebno ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki;
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki,...),
– vrtni odpadki,
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina...),
2. odpadni papir;
3. odpadno steklo (belo in barvno);
4. odpadne umetne mase;
5. odpadne kovine;
6. preostali komunalni odpadki;
– trdi anorganski odpadki (ohlajen pepel, odpadna embalaža...),
– kosovni odpadki,
– odpadni gradbeni material, jalovina,
– ostanki vozil na javnih površinah,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
7. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin;
8. komunalnih odpadkom podobni odpadki iz drugih virov.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom tega odloka.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 10 m od mesta, do koder je možen dostop s tem vozilom.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v vrečke za odpadke iz 3. točke prvega odstavka 10. člena tega odloka, ki jih zagotovi izvajalec. Odpadke v vrečkah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto. Povzročitelji lahko odlagajo odpadke v kesone iz 2. točke, prvega odstavka 10. člena, kolikor so kesoni name- ščeni.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povrzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo tudi za skupno zbirno in odjemno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke, skupno zbirno in odjemno mesto vzdržuje povzročitelj.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta, je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk ter naselij in pri prenovi zgradb ter delov naselij.
10. člen
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. Tipizirane plastične in/ali kovinske posode
2. Tipizirane kovinske kesone
3. Druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v programu (kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1. in 2. točke tega odstavka).
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov (v programu).
Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in število posod, kolikor se izvajalec in povrzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.
11. člen
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki se odlagajo v posode iz 1. točke 10. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti izplačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke 10. člena tega odloka.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov je v breme povzročitelja.
12. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih za- vodov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86);
4. odpadni gradbeni material ter
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, hišna ali stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V kesone iz 2. točke 10. člena tega odloka, ki so po programu zbiranja in odvažanja odpadkov iz 6. točke 8. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
13. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke za odpadke, razen posode iz 2. točke 10. člena tega odloka, pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za odpadke z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
14. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne ovira prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta. Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod, vrečk in kesonov za odpadke.
V primeru neupoštevanja določb 14. člena tega odloka, inšpekcijski organi lahko izdajo ureditvene odločbe.
15. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi, najkasneje pa v 24 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev in aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.
16. člen
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna enota Pesnica izda povrzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.
17. člen
Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.
18. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s 7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi, vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekopi...), so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
20. člen
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da odvaža odpadke le s posebej urejenimi vozili.
Manjše količine odpadkov iz 4., 6., 7. in 8. točke 8. člena tega odloka (merilo je avtomobilska prikolica), lahko odvažajo tudi povrzočitelji.
Inšpekcijski organi lahko naložijo povzročitelju, ki sam odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.
21. člen
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in kosovnih odpadkov se organizira v skladu s programom iz 7. člena tega odloka.
22. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
23. člen
Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati samo odpadke iz 4. in 6., 7. in 8. točke 8. člena tega odloka.
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih komunalnih odpadkov, razen odpadkov, ki se lahko odlagajo pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.
24. člen
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi dopustno odlagati v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
25. člen
Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec odlagališča, ki sprejme na osnovi tehnologije odlaganja pravilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.
26. člen
Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču.
27. člen
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izvajalci in pozročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
28. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlagati odpadke, ki so namenjeni odlaganju.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo od pristojnega inšpektorata ali občinske službe komunalnega nadzora.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstranijo odpadke izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna občine.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročiteljem kot tudi izvajalcem.
VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA Z ODPADKI
29. člen
Cena za ravnanje z odpadki se določa skladno z veljavno zakonodajo.
30. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
31. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o izvajanju javne gospodarske službe zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini Kungota.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za odpadke.
Če povzročitelj odadkov ne zbira ločeno, so izvajalci upravičeni zaračunati stroške tudi za odpadke, ki niso sortirani (v posodah za papir, steklo itd.).
Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na odlagališče, se zaračunajo stroški vgrajevanja in odlaganja po m3 za pripeljano količino po ceni, ki je določena po veljavnem ceniku.
32. člen
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga ti določijo.
33. člen
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
34. člen
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za povrzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati stroritve na njihovem območju ali, ko se povzročitelji vselijo v stanovanje in/ali prično uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov.
VII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske službe, ki pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Subjekti ravnanja z odpadki iz 3. člena tega odloka so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določb tega odloka, so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji in/ali pristojni občinski službi.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ravnajo v nasprotju z 5. in 6. členom
2. ne opravlja dejavnosti v skladu s 7. členom
3. ne vzdržuje skupnih zbirno-odjemnih mest (peti odstavek 9. člena)
4. ne pospravijo in ne očistijo odjemnega mesta, ker so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (14. člen)
5. po končani prireditvi oziroma v predpisanem roku ne odstranijo odpadkov (15. člen)
6. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali pristojne inšpekcijske službe ne čistijo, razkužujejo in vzdržujejo posod za odpadke (17. člen)
7. ne praznijo posod skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 19. člen)
8. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 19. člena)
9. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili (20. člen)
10. ne izvajajo zbiranja odpadkov v skladu z 21. členom
11. ne odlagajo odpadkov v skladu z 22. členom in prvim odstavkom 23. člena
12. na odlagališče odpadkov odlagajo odpadke, za katere si niso pridobili mnenja strokovne institucije in inšpekcijskih organov (drugi odstavek 23. člena)
13. odlagajo odpadke izven odlagališča (28. člen)
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke (prvi odstavek 9. člena)
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (peti odstavek 9. člena)
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke (11. člen)
5. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom
6. ravna v nasprotju s 13. členom
7. ravna v nasproju z drugim odstavkom 14. člena
8. ravna v nasprotju s 15. členom
9. ravna v nasprotju s 17. členom
10. ravna v nasprotju z 18. členom
11. ravna v nasprotju z 28. členom
12. ravna v nasprotju s 30. členom
Denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko in drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba ali delavec povrzročitelja iz drugega odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja kulturne, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (15. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
X. PREDHODNI IN KONČNI DOLOČBI
39. člen
Sanacijski program iz 24. člena tega odloka sprejme Občinski svet občine Kungota na osnovi katastra opuščenih gramoznic in potreb po odlaganju tovrstnih odpadkov.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-1/96
Kungota, dne 25. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

AAA Zlata odličnost