Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2166. Odlok o lokacijskem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v 110 kV in 20 kV omrežje, stran 2774.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi in statuta Občine Vrhnika (sprejetega 11. 5. 1995), je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 6. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v 110 kV in 20 kV omrežje
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Vrhnika z vključitvijo v 110 kV in 20 kV omrežje, ki ga je izdelal biro Primis, d.d. Vrhnika pod št. 56/95 v decembru 1995.
2. člen
Sestavni del lokacijskega načrta so besedni del s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti, besedilo odloka in grafični prikazi, ki se nanašajo na potek električnih vodov, prostorske in oblikovalske rešitve objektov in naprav ter rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, omrežja zvez in drugih posegov v prostor.
3. člen
Katastrske občine s parcelnimi številkami in opisom meje območij urejanja, v katerih se izvaja lokacijski načrt:
Območje RTP 110/20 kV: meja poteka po mejah parc. št. 2658/14, 2658/2 in po delu parc. št. 2656, vse v k.o. Vrhnika.
Območje koridorja daljnovodov: Priključni DV 2 x 110 kV, DV 2 x 20 kV Horjul – Drenov Grič, DV 20 kV Žiri – obstoječ, DV 20 kV Logatec – obstoječ, in DV 20 kV RP Vrhnika 1 – obstoječ: meja poteka po parc. št. 2644/2, 2645, 2642, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 2602, 2627/1, 2646, 2647, 2479, 2472/2, 2486, 2509, 2406/1, 2409/2, 2339, 2341/1, 2341/2, 2341/3, 2342, 2343, 2346, 2347/2, 2347/1, 2348, 2350, 2315/1, 2315/2, 2309, 2308, 2307, 2306, 2298/1, 2298/2, 2299, 2292/4, 2292/1, 2297/1, 2297/2, 2292/7, 2293/1, 2293/2, 2288, 2289, 2294/1, 2294/2, 2660/1, 2660/3, vse v k.o. Stara Vrhnika.
Območje koridorja daljnovoda DV 20 kV RP Vrhnika 2 – obstoječ in kablovodov: KB 20 kV Vodovod, KB 20 kV POC, KB 20 kV Kovinarska, KB 20 kV Podpeč, KB 20 kV RP Vrhnika 2, KB 20 kV ENP Borovnica: meja poteka po parc. št. 2656, 2658/7, 2659/2, 566, 2860/4, 2658/6, 2658/4, 2675/54, 2675/1, 2675/55, 2675/44, vse v k.o. Vrhnika.
Odstranitve določenih delov nekaterih obstoječih daljnovodov 20 kV so predvidene v mejah območij urejanja tega lokacijskega načrta.
4. člen
Lokacijski načrt obravnava izvedbo objektov in naprav za sanacijo elektroenergetskega sistema v energetskem območju Vrhnike in predvideva območja za izgradnjo razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV, priključnega daljnovoda 2 x 110 kV, vključevanje obstoječih daljnovodov 20 kV, kablovodov 20 kV in odstranitve določenih delov nekaterih obstoječih daljnovodov 20 kV, zaradi kabelskih vključitev.
5. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje in območij po katerih potekajo daljnovodi in zemeljski vodi, je potrebno upoštevati naslednje urbanistične in arhitektonske pogoje:
I. Razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV (RTP 110/20 kV) sestavljajo objekti in naprave za transformacijo in razdeljevanje električne energije, kakor je prikazano v grafični prilogi lokacijskega načrta:
STIKALIŠČE 20 kV
a) Stikališče 20 kV s celicami 20 kV in 20 kV kabli za povezavo z obstoječim 20 kV omrežjem oziroma daljnovodi. V pritličju objekta je kabelski prostor, v nadstropju so celice 20 kV.
KOMANDE
b) V pritličju objekta so glavni vhod s stopniščem, sanitarije, prostor za dva transformatorja lastne rabe, akumulatorski prostor, prostor za usmernik in razsmernik ter kompenzacijski prostor, v nadstropju so montirane naprave za samodejno lokalno in daljinsko upravljanje postaje.
Stikališče 20 kV in komande so v skupnem objektu z višinskim gabaritom P + 1, kota kapi stikališča je 5 m in komande je 6,80 m ter tlorisno dimenzijo (30 x 8,5 m). Streha je simetrična dvokapnica, krita z opečnim zareznikom in v zatrepu zaključena s čopom. Odprtine so pokončni pravokotniki, konstrukcija je AB, stene so zidane z modularnim blokom.
STIKALIŠČE 110 kV
Stikališče 110 kV je prostozračno. Izvedejo se AB temelji in jeklene konstrukcije za naslednje aparate in naprave: kondenzatorje, odvodnike prenapetosti, ločilnike, napetostne transformatorje, tokovne transformatorje, odklopnike, ozemljilne upore, oljno jamo, transformatorja, omarice, portale. Jeklene konstrukcije se izvedejo po posebnem projektu.
c) Transformatorji so predvideni 3 z močjo 31,5 MVA oziroma 40 MVA in dimenzij 3 x (10 x 5) m, na površini med stikališčema 110 kV in 20 kV, od katerega so oddaljeni min 10 m. Temelji transformatorjev imajo vgrajene: tirnice za postavitev transformatorjev, lovilni bazen za atmosfersko vodo in eventualne oljne madeže ter cevovod za povezavo z oljno jamo. Površina lovilnega bazena je prevlečena z olje odpornim epoksidnim premazom, kanal je izveden nepropustno.
d) Oljna jama je predvidena za sprejem količine olja enega transformatorja. Volumen jame je 40 m3 oziroma (4 x 5 x 2 m). Izvedena je iz nepropustne oljetesne AB konstrukcije MB 30 z dodatkom gama cementola in je premazana z oljeodpornim epoksidnim premazom. Vstopni jašek je na krovni plošči. Meteorna voda se občasno prečrpava v kanalizacijo.
e) Ozemljilni upori. Za vsak transformator sta potrebna 2 upora s svojima AB temeljema.
f) Portali, kabelski kanali za energetske in signalne kable:
– portala sta 2, daljnovodni in transformatorski, enake konstrukcije. Stebra portalov sta visoka 12 m in sta na višini 9 m povezana s prečno gredo. Na portale je pritrjena dostopna lestev do višine 8,4 m,
– energetski kabli za prenos električne energije od transformatorjev do stikališča 20 kV potekajo po ceveh,
– kabelski kanali za signalne kable so betonski, široki 0,6 m, nagnjeni od 0,5 do 1% in potekajo pod cesto od stikališča 20 kV v stikališče 110 kV.
II. Priključni daljnovod 2 x 110 kV (DV 2 x 110 kV) za RTP 110/20 kV je odcep od obstoječega DV 110 kV Kleče – Logatec. Daljnovod poteka od RTP 110/20 kV do priključka na daljnovod 110 kV vzporedno z obstoječima daljnovodoma 20 kV Logatec in 20 kV Žiri. Potek daljnovoda usmerjajo koti, določeni v grafični prilogi tega lokacijskega načrta. Daljnovod je dolg 1450 m in prečka kmetijska zemljišča s potoki (Perilo, Lahovka), regionalno cesto št. 324 Gorenja vas Vrhnika, daljnovoda 20 kV Horjul in 20 kV Logatec ter plinovod R 37 100. Stebri (nosilni, napenjalni, napenjalni specialni) so jeklene konstrukcije in predvideni na 8 stojnih mestih. Tokovodniki so iz Je-Al 240/40 mm2, zaščitna vrv je iz JeAlMg 95 mm2 in je pritrjena na vrhu Fe stebra in preko konstrukcije stebra povezana z ozemljilom.
III. Vključitev RTP 110/20 kV Vrhnika v 20 kV omrežje obsega:
A) Območja koridorjev obstoječih in predvidenih daljnovodov, ki se vključijo v RTP Vrhnika: Vsi daljnovodi DV 20 kV se od končnega stebra vključijo kabelsko v 20 kV stikališče.
1. Območje 45 m širokega koridorja:
– Predviden daljnovod DV 2 x 20 kV Horjul – Drenov grič, v dolžini ca. 1050 m, ki poteka od RTP 110/20 kV Vrhnika do obstoječega daljnovoda DV 20 kV Horjul vzporedno s priključnim daljnovodom DV 2 x 110 kV. Daljnovod prečka kmetijska zemljišča s potoki (Perilo, Lahovka), daljnovoda 20 kV Horjul in 20 kV Logatec ter plinovod R 37 100. Oporišča daljnovoda so leseni drogovi postavljeni na razdalji 80 m in vpeti v betonske klešče. Vodniki so AlFe 70 mm2.
– Obstoječi daljnovod DV kV Žiri, v dolžini ca. 35 m,
– Obstoječi daljnovod DV 20 kV Logatec, v dolžini ca. 115 m.
2. Območje 30 m širokega koridorja:
– Obstoječi daljnovod DV 20 kV RP Vrhnika 1, v dolžini ca. 145 m.
3. Območje 35 m širokega koridorja:
– Obstoječi daljnovod DV 20 kV RP Vrhnika 2, v dolžini ca. 350 m.
B) Območja vključitve 20 kV kabelskih vodov:
– Kablovod KB 20 kV POC, v dolžini 110 m (do obstoječega jaška).
– Kablovod KB 20 kV Kovinarska, v dolžini ca. 350 m (do obstoječega jaška).
– Kablovod KB 20 kV Vodovod, v dolžini ca. 350 m (do končnega stebra obstoječega daljnovoda).
– Kablovod KB 20 kV Podpeč, v dolžini ca. 350 m (do končnega stebra obstoječega daljnovoda).
– Kablovod KB 20 kV ENP Borovnica, v dolžini ca. 350 m (del do končnega stebra predvidenega daljnovoda).
Kabli potekajo v kabelskem kanalu oziroma ustreznih ceveh. Globina kabelskega kanala znaša min 0,90 m.
V. Na območju vključevanja obstoječih daljnovodov 20 kV v RTP 110/20 kV Vrhnika se, kakor je prikazano v grafični prilogi lokacijskega načrta, odstranijo:
– del daljnovoda 20 kV Horjul, dolžine ca. 150 m,
– del daljnovoda 20 kV Žiri, dolžine ca. 130 m,
– del daljnovoda 20 kV Logatec, dolžine ca. 140 m.
6. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje je potrebno upoštevati naslednje pogoje za prometno in hortikulturno urejanje:
Glavni dostop v ograjeno območje RTP je urejen iz obstoječe dostopne ceste v podjetniško obrtni coni in poteka krožno. Dovozne poti so široke 5 m, servisne 3,5 m.
Radiji dovozne ceste so izvedeni za vozila s priklopnikom. Manipulacijske površine so urejene pred objekti za upravljanje naprav: površina med stikališčem 20 kV in stikališčem 110 kV je (10 x 27) m ±10%, površina pred oljno jamo je (3 x 10 m) ±10% .
Vse cestne in manipulacijske površine so utrjene v asfaltu in od makadamskih ločene z robnikom ter morajo biti zadostno utrjene za težka tovorna vozila.
Daljnovodna polja so utrjena v makadamu z zgornjo plastjo separiranega gramoznega granulata. Klančine so izvedene z betonskim opornim zidom do višine 0,5 m.
Vse neutrjene površine znotraj meje območja RTP so urejene zelenice in gosto zasajene z avtohtonim grmičevjem in drevjem.
7. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje je potrebno upoštevati naslednje pogoje za komunalno urejanje:
Na območju, kjer so predvideni objekti in naprave RTP se izvede nasip v 3 nivojih: 294,5 m NMV, 294,0 m NMV in 293,5 m NMV.
Brežine so v naklonu 1 : 1,5 m.
Obstoječi potok, se v delu, ki poteka po parceli št. 2658/14 k.o. Vrhnika (dolžine ca. 150 m), spelje po betonskih ceveh. Vodovodno omrežje se napaja iz obstoječega sekundarnega voda v podjetniško obrtni coni.
Sanitarna voda, meteorna voda iz utrjenih površin in meteorna voda s strešin se odvaja v obstoječo kanalizacijo v podjetniško obrtni coni. Meteorna voda iz utrjenih površin se predhodno spelje skozi usedalnike opremljene z lovilci olj. Odmiki med vodovodno in sanitarno mrežo pri križanjih: min. 3 m v horizontalni smeri in min. 0,5 m v vertikalni smeri s tem, da je vodovodno omrežje nad sanitarnim. Območje RTP 110/20 kV se za potrebe lastne rabe napaja iz transformatorske postaje TP 20/4 kV locirane v komandni zgradbi. Objekt se ogreva s termoakumulacijskimi pečmi.
8. člen
Faze izvajanja lokacijskega načrta:
V 1. fazi se zgradijo:
– stikališče 20 kV s komando,
– 2 transformatorski polji s transformatorjema 2 x 31,5 MVA, 2 daljnovodni polji ter prečna povezava z dvojnimi ločilkami,
– uredi se prostor za tretji transformator in dve daljnovodni polji,
– daljnovodi in kablovodi, ki jih obravnava lokacijski načrt.
V naslednjih fazah se RTP Vrhnika dodatno vključi v 110 kV omrežje ter zgradita dva 110 kV daljnovodna polja in eno 110 kV transformatorsko polje.
9. člen
Pri urejanju območja razdelilne transformatorske postaje in območij po katerih potekajo daljnovodi in kablovodi je potrebno upoštevati naslednje posebne pogoje in pogoje, ki so jih k osnutku lokacijskega načrta dali pristojni organi oziroma soglasjedajalci:
Vsi objekti in naprave morajo biti izvedeni po določbah ustreznih predpisov, normativov in standardov. Varstveni pas vzporednih daljnovodov je širok 10 m oziroma 15 m levo in desno od osi daljnovoda 20 kV in daljnovoda 110 kV. Nasip ter temelji objektov in naprav morajo biti izvedeni po pogojih geotehničnega poročila:
– Predvidena je izvedba nasipa za upravno zgradbo, RTP-1,2 in 3 do abs. kote 295 m, plato za električne drogove pa do abs. kote 294 m. Nasip iz nekoherentnega materiala se uvalja v slojih (debelina slojev odvisna od sredstev kompaktiranja).
– Pred izkopom za temelje mora pristojna strokovna organizacija potrditi zahtevano utrditev tampona M=60 MN/m2. Umetni nasip se izvede pol leta pred začetkom gradnje.
– Pri izkopu za temelje je nujna prisotnost geomehanika.
Protipožarna zaščita: z izvedbo zunanjega in notranjega hidrantnega omrežja oziroma se upoštevajo določila iz 22. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93). Objekt a, b se opremi z napravo za avtomatsko odkrivanje in javljanje požarov, stikališče 110 kV s prenosnimi gasilnimi aparati. Proti potresna zaščita: upošteva se VIII stopnja po MSK intenzitetni lestvici. Zaščita proti vetru: upošteva se III. cona. Zaščita pred atmosferskimi prenapetostmi: celotno omrežje RTP se saščiti s strelovodno napravo in prenapetostnimi odvodniki. Zaščita tal pred možno kontaminacijo z olji: z izvedbo oljne jame, lovilnih skled pod transformatorji, nepropustne dovozne in manipulacijske površine, lovilcev olja in upoštevanjem pravilnikov z okolju nevarnimi snovmi.
Reševanje nevarnih in motilnih vplivov elektroenergetskih naprav, kakor tudi križanja daljnovodov ter zemeljskih kablov s komunalnimi objekti in napravami se izvede v skladu s predpisi, normativi in standardi ter soglasji upravljalcev.
Priključitev hidrantnega omrežja in priključka se izvede iz sekundarnega omrežja podjetniško obrtne cone.
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin se lahko odvajajo v bližnji odprti jarek.
Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v strokovnem navodilu (Uradni list RS, št. 18/85).
Priključek mora imeti ustrezno število revizijskih jaškov, dimenzij min. 60 x 60 cm z ustreznim pokrovom, ki morajo biti vedno dostopni.
Pred projektiranjem je potrebno preveriti položaj plinovoda na mestu križanja, z detektorsko zakoličbo na terenu. V projektu za izvedbo je potrebno izdelati pregleden situacijski načrt z vrisanim plinovodom in razvidnim prostim razmikom strojnih mest od plinovoda, ki morajo biti oddaljena najmanj 10 m od plinovoda (kotirati odmike). Od objektov na plinovodu pa za višino droga povečano za 3 m, kar velja za celotni nadzemni vod pri prečkanju. Predvideti je posebne pogoje dela v 2 x 5 m pasu plinovoda, (zakoličba plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, nadzor).
Eventualni ozemljitveni sistem je projektirati tako, da o odmaknjen minimalno 3 m od plinovoda.
S posebno hidravlično presojo je potrebno ugotoviti morebiten dvig gladine poplavne vode zaradi nivojskega nasipa območja RTP.
Za vsak poseg prestavitve potoka v betonske cevi je potrebno izdelati predhodno investicijsko tehnično dokumentacijo s hidravlično ekspertizo.
Vsa zemeljska dela morajo potekati pod arheološkim nadzorom.
Vsi posegi v potoke naj bodo izvedeni po predhodnih smernicah pristojne strokovne organizacije.
Območja gradbišč je potrebno po končanih delih sanirati in vzpostaviti prvotno stanje. Sestavni del glavnega projekta je tudi načrt barvanja fasad z barvnimi vzorci za vse barve.
10. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi, morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta. Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja spremenijo, vendar so še v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo. Če spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu lokacijskemu načrtu je potrebno lokacijski načrt novelirati.
Pokablitev na zemljiščih parc. št. 2658/4 in 2658/6 k.o. Vrhnika se po potrebi prilagaja eventualnim posegom, določenim s predvidenim prostorskim izvedbenim aktom.
11. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi občine Vrhnika in na sedežih Krajevne skupnosti Vrhnika in Stara Vrhnika.
12. člen
Nadzor nad izvalanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-012/95
Vrhnika, dne 11. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost