Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2116. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Sevnica za leto 1996, stran 2718.

Na podlagi 1. in 5. člena odloka o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih (Uradni list RS, št. 16/91), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS) uporablja kot državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 – odločba US RS in št. 58/95 – odločba US RS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Sevnica za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Sevnica v letu 1996 znaša:
– Hinje–Podboršt                  4.000 SIT/ha
– Čolnišček                    4.000 SIT/ha.
2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sevnica oziroma davčni urad Brežice izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sevnica oziroma davčni urad Brežice odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sevnica oziroma davčni urad Brežice na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Sevnica predloži Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Sevnica oziroma davčnemu uradu Brežice seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na me- lioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.
Upravna enota Sevnica odda vzdrževalna dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo ustreznemu izvajalcu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-26/96
Ljubljana, dne 7. junija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost