Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2401. Odlok o krajevnih skupnostih, stran 3214.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in statuta Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec na seji dne 28. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
S tem odlokom se določa območje KS status, organiziranost, naloge in pristojnosti, način financiranja in druge zadeve, ki urejajo delovanje krajevne skupnosti.
2
Krajevna skupnost varuje koristi svojih krajanov in uresničuje zadovoljevanje skupnih potreb krajanov.
3
KS je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, ter je nosilec lastninske pravice na svojem premoženju.
KS ima svoj statut, katerega sprejme svet skupnosti. Statut mora biti usklajen s statutom Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec.
II. OBMOČJE KS, USTANOVITEV IN PROBLIKOVANJA
4
V Občini Dobrova–Horjul–Polhov Gradec je pet krajevnih skupnosti, ki obsegajo naselja:
1. KS Črni vrh: Črni vrh, Rovt, Smolnik, Srednji vrh.
2. KS Dobrova: Brezje pri Dobrovi, Dobrova, Draževnik, Gabrje, Hruševo, Komanija, Osredek pri Dobrovi, Podsmreka, Razori, Stranska vas, Šujica.
3. KS Horjul: Horjul, Koreno nad Horjulom, Lesno Brdo – del, Ljubgojna, Podolnica, Samotorica, Vrzdenec, Zaklanec, Žažar.
4. KS Polhov Gradec: Babna Gora, Belica, Briše pri Polhovem Gradcu, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Dvor pri Polhovem Gradcu, Hrastenice, Log pri Polhovem Gradcu, Podreber, Polhov Gradec, Praproče, Pristava pri Polhovem Gradcu, Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica – del, Setnik, Srednja vas pri Polhovem Gradcu.
5. KS Šentjošt: Butajnova, Planina nad Horjulom, Šentjošt nad Horjulom.
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb, interesov, geografskih in drugih razlogov lahko krajani ustanovijo novo KS. Pobudo za statusne spremembe daje zbor občanov KS ali svet KS.
Pobudo sprejme občinski svet. O sprejeti pobudi se odloča na referendumu v KS, od katere se del odceplja.
5
Iz proračunskih sredstev občine se zagotovi novoustanovljeni KS zagonska sredstva o čemer odloča svet občine.
III. NALOGE KS
6
Naloge KS so vse naloge, ki jih samostojno preko svojih organov ali v sodelovanju z občinskimi organi in službami uresničujejo krajani KS zaradi zadovoljevanja skupnih interesov in potreb na svojem območju, posebej pa skrbi za urejanje komunalnih dejavnosti na svojem območju. Poleg tega so naloge KS tudi:
– skrb za gospodarski razvoj,
– sodelovanje pri pripravi prostorskih planov,
– zbiranje finančnih stredstev in organiziranje prostovoljnega dela,
– spremljanje socialne problematike,
– izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja,
– sodelovanje pri vzdrževanju objektov namenjenih zdravstvu, izobraževanju, kulturi in športu.
– sodelovanje z organi občine pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju KS,
– opravlja tudi druge naloge iz svoje pristojnosti,
– opravlja naloge za katere je pristojna občina in jih je le-ta prenesla na KS.
IV. ORGANI KS
7
Organi KS so svet KS, kot najvišji organ odločanja v KS, nadzorni odbor in volilna komisija. Svet KS lahko ustanovi po potrebi tudi druge komisije in druga delovna telesa. Nadzorni odbor, volilno komisijo in druga delovna telesa imenuje svet KS. KS ima vaške odbore, ki se izvolijo na zborih krajanov.
8
Svet KS odloča o vseh zadevah, ki jih samostojno opravlja KS in tudi tistih nalogah iz pristojnosti občine, ki mu jih poverijo organi občine, posebej pa:
– sprejema statut KS in poslovnik o delu sveta in druge akte KS,
– sprejema program dela KS,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun KS,
– voli predsednika sveta in podpredsednika ter imenuje tajnika KS,
– ustanavlja delovana telesa KS in imenuje njihove člane,
– odloča o predlogih delovnih teles,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka,
– skrbi za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so KS dodeljena iz proračuna občine in sredstev, ki jih zberejo krajani sami.
9
KS je konstituirana, ko je izvoljen svet in sprejet statut skupnosti.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV
10
Neposrede oblike odločanja krajanov so zbor krajanov, referendum in ljudska iniciativa.
11
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje KS ali za del območja KS.
VI. VOLITVE ČLANOV SVETA KS
12
Za volitve članov sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah. Člani sveta KS se volijo po večinskem načelu.
13
Predsednika in podpredsednika sveta KS izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov na prvi konstitutivni seji sveta. Prvo sejo sveta skliče predsednik volilne komisije.
14
Mandatna doba članov sveta traja štiri leta in je vezana na mandatno dobo občinskega sveta.
15
Volitve v svet KS razpiše župan Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec.
VII. FINANCIRANJE KS
16
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb interesov krajanov lahko KS pridobivajo sredstva iz proračuna občine, prostovoljnih prispevkov krajanov in drugih pravnih subjektov, s samoprispevki in na druge zakonite načine. S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolagajo, poravnavajo obveznosti iz svojega žiro računa v svojem imenu in za svoj račun.
17
KS se sme zadolževati le s soglasjem občinskega sveta.
Občina ni finančno odgovorna za morebitne prekoračitve porabe sredstev nad stanjem, ki ga ima KS na žiro računu.
18
Način finaciranja osnovnih potreb KS je določen s posebnim odlokom.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19
Do izvolitve novih organov nadaljujejo delo dosedanji organi KS.
20
Odlok začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti