Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2396. Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi, stran 3209.

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 57/94 in 14/95), 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 13. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o režimu na območju ob reki Kolpi
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
S tem odlokom se na območju reke Kolpe ob določbah veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) sprejetih za to območje, v času turistične sezone dodatno določa režim na področju prometa, parkiranja, taborjenja, šotorjenja, kampiranja in ostalih aktivnostih.
Navedeni režim v tem odloku ima za cilj: spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja, zagotavljanje varstva voda pred škodljivimi vplivi, varstvo pred razvrednotenjem okolja, spodbujanjem k racionalni rabi prostora ter k racionalnemu izkoriščanju naravnih danosti prostora.
2. člen
Območje
Odlok velja za območje ob reki Kolpi in njenih pritokih v krajevnih skupnostih: Adlešiči, Griblje, Sinji vrh, Stari trg in Vinica. Odlok ne zajema naselij znotraj obravnavanega območja.
II. REŽIM PROMETA
3. člen
Vožnja
Na območju za katerega velja navedeni odlok je promet z vozili na motorni pogon dovoljen samo po kategoriziranih cestah in javnih poteh, razen tam, kjer je to izrecno prepovedano (s prometno signalizacijo).
Lastniki nepremičnin imajo ne glede na prvi odstavek tega člena prost dostop do svojih nepremičnin, ki so na tem območju. Lastništvo dokažejo z ustreznim potrdilom občinskega upravnega organa.
4. člen
Parkirišča in parkiranje
Na območju, ki ga ureja ta odlok je parkiranje dovoljeno v in ob naseljih, na javnih parkiriščih in na drugih primernih površinah določnenih za ta namen.
V bližini kampov, ki imajo urejen primeren prostor za parkiranje, je dovoljeno parkiranje le za goste, ki bivajo v kampih in si pridobijo za parkiranje ustrezno dovolilnico upravljalca kampa (posebna nalepka za vozilo).
5. člen
Parkirišča se lahko uredijo na zemljiščih, ki so v ta namen predvidena v PUP in morajo biti urejena v skladu z določili PUP (stalna parkirišča).
Za ureditev parkirišč je potrebno dovoljenje UE Črnomelj.
V času turistične sezone se lahko za parkiranje uporabijo tudi druge za ta namen primerne površine (začasna parkirišča) na lokaciji in pod pogoji, ki jih določi upravni organ občine. Praviloma so lokacije odmaknjene od obrežja in ne na poteh, ki vodijo do reke.
Parkirišča lahko uredijo lastniki in najemniki zemljišč. Najemniki zemljišč si morajo pred urejanjem in za uporabo pridobiti pisno soglasje lastnikov zemljišč.
6. člen
Parkirnina
Na parkirišču se lahko zaračunava parkirnina. Lastniki parkirišč oziroma najemniki morajo za pobiranje parkirnine pridobiti dovoljenje upravnega organa občine. S tem dovoljenjem se določi tudi čas in način pobiranja, višina parkirnine in druge obveznosti.
Zavezanci za plačilo parkirnine so uporabniki parkirišč.
Parkirnino pobirajo lastniki ali najemniki parkirišča oziroma od njih pooblaščene osebe.
Sredstva zbrana od parkirnine se morajo uporabiti v namene iz 8. člena.
7. člen
Višino parkirnine določi Občinski svet občine Črnomelj vsako leto s sklepom, najkasneje do 1. maja tekočega leta. Sklep občinskega sveta mora biti posredovan vsem lastnikom oziroma najemnikom parkirišč, potem ko je objavljen v uradnem glasilu občine.
Višina parkirnine je lahko po območjih različna.
8. člen
Parkirnina obsega:
– plačilo uporabe parkirišč,
– povračilo stroškov urejanja in vzdrževanja parkirišč.
9. člen
Nadomestila
Občinski svet lahko določi s sklepom tudi nadomestilo za naslednje namene:
– uporabo urejenega obrežja reke (tudi za kopanje) v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi,
– povračilo stroškov postavitve in čiščenja sanitarnih naprav,
– povračilo stroškov čiščenja obrežja reke in odvoza smeti,
– povračilo drugih stroškov organiziranja in izvajanja režima po tem odloku.
Zavezanci za plačilo nadomestila so uporabniki obrežja reke, ki jo ureja ta odlok. Nadomestilo pobirajo lastniki ali najemniki zemljišč oziroma od njih pooblaščene osebe.
Sredstva zbrana iz nadomestila so namenjena za namene določene v tem členu.
10. člen
Oblika potrdila o plačilu parkirnine in nadomestila
Potrdilo o plačilu parkirnine oziroma nadomestila mora ustrezati naslednjim pogojem:
– iz potrdila mora biti razviden namen plačila,
– potrdila morajo biti oštevilčena,
– razvidna mora bit lokacija,
– potrdilo mora biti datirano in opremljeno z naslovom pobiralca.
11. člen
Termin plačevanja
Parkirnino oziroma nadomestilo iz 7. in 9. člena tega odloka se plačuje v času poletne turistične sezone in sicer od 1. 6. do 31. 8. vsakega leta.
Občinski svet lahko določi tudi drugi termin plačevanja.
III. DRUGI REŽIM NA OBREŽJU
12. člen
Kampiranje
Na območju, ki ga ureja ta odlok je kampiranje, postavljanje šotorov ali drugih zasilnih objektov z namenom taborjenja dovoljeno samo v že urejenih kampih in na zemljiščih, ki so v te namene predvidena v PUP in morajo ustrezati predpisanim pogojem.
Obiskovalci si morajo za kampiranje, taborjenje, šotorjenje in parkiranje pridobiti dovoljenje lastnika oziroma najemnika.
Prostor za te namene lahko uredijo lastniki ali najemniki zemljišč.
Lastniki ali najemniki morajo za ureditev prostora za obravnavane namene predhodno pridobiti tudi potrebno dovoljenje občinskega upravnega in državnega organa. Upoštevati morajo tudi vsa ostala določila tega odloka.
13. člen
Ostali načini uporabe obrežja
Obrežje reke lahko obiskovalci uporabijo s soglasjem lastnika oziroma najemnika za sončenje, rekreacijo, počitek in druge podobne aktivnosti. Te se lahko izvajajo predvsem na območjih, ki so za te aktivnosti predvidene v PUP in so v omenjenih aktih razvrščene po naslednjih namembnostih: območja za rekreacijo, športna igrišča, kopališče in kopališče s travnatim igriščem.
Na območjih z navedenimi nameni ni dovoljeno postavljanje šotorov ali drugih zasilnih objektov z namenom taborjenja. Kurjenje in odlaganje smeti na območju, ki ga obravnava ta člen je dovoljeno samo na za to urejenih in označenih mestih.
Na območjih, kjer je po PUP posamezno območje posebej opredeljeno kot naravna dediščina v tem členu navedene aktivnosti niso dovoljene. Dovoljeno je le krajše zadrževanje.
14. člen
Opremljenost obrežja
Območja, ki so predmet tega odloka morajo biti ustrezno označena s tablami (kot npr. za kopanje, za taborjenje, itn.) ali z ustreznimi znaki.
Kopališča, kopališča s travnatim igriščem in prostori za rekreacijo morajo biti urejeni in opremljeni v skladu z določbami PUP.
Na navedenih območjih je skladno tudi z drugimi predpisi možno postavljati začasne objekte za začasno ponudbo zaprtih pijač, primerno embalirane hrane in zaprtih sladoledov, vendar po pridobitvi potrebnega dovoljenja občinskega upravnega organa.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje občinski upravni organ, komunalni redar ali pooblaščene pravne ali fizične osebe, inšpekcijske službe in policija.
16. člen
Naloge pooblaščenih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo nadzor so:
– nadziranje izvajanja odloka in obveščanje pristojnih organov o ugotovitvah,
– o kršitvi odloka napisati zapisnik in predlagati posameznike ali pravno osebo v postopek o prekršku,
– izreči in izterjati denarno kazen od pravne in fizične osebe za tiste prekrške, za katere se po tem odloku lahko izreče kazen na kraju samem,
– druge naloge, ki jih naloži s posebnim sklepom občinski svet.
V. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 SIT za naslednje prekrške:
– če vozi po cestah, po katerih je prevoz prepovedan (3. člen);
– če parkira motorno vozilo na mestu, ki ni določeno za parkiranje (4. člen);
– če ureja parkirišča na nedovoljen način (5. člen);
– če zaračunava in pobira parkirnino in nadomestila na nedovoljen način (6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen);
– če uporablja obrežje reke na nedovoljen način (13. člen);
– če ne označi in opremi obrežja reke kot je predpisano (14. člen).
Z denarno kaznijo 3.000 SIT se za prekrške iz prejšnjega odstavka takoj na kraju prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pri samostojnem podjetniku, ali drugi fizični osebi, ki opravlja dejavnost in odgovorna oseba pri pravni osebi.
18. člen
Posameznik se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT za naslednje prekrške:
– če ureja parkirišča na nedovoljen način (5. člen);
– če zaračunava in pobira parkirnino in nadomestila na nedovoljen način (6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen);
– če uporablja obrežje reke na nedovoljen način (13. člen).
19. člen
Z denarno kaznijo 3.000 SIT se takoj na kraju prekrška kaznuje posameznik za naslednje prekrške:
– če vozi po cestah po katerih je prevoz prepovedan (3. člen);
– če parkira motorno vozilo na mestu, ki ni določeno za parkiranje (4. člen);
– če noče plačati parkirnine ali nadomestila (6. in 9. člen);
– če kampira, postavi šotor ali druge zasilne objekte na nedovoljen način (12. člen);
– če uporablja obrežje reke na nedovoljen način (14. člen).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi določbe drugih predpisov, ki urejajo način uporabe območja reke Kolpe.
21. člen
Zavezanci po tem odloku morajo svoje obveznosti uskladiti z določbami tega odloka najpozneje do 1. 5. 1997.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-12/96
Črnomelj, dne 28. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti