Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2395. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno, stran 3208.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) ter 25. člena statuta Občine Cerkno na seji dne 8. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Cerkno.
Funkcijo občinske uprave opravlja v Občini Cerkno občinski urad.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odredbe in druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katere je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za župana, občinski svet, nadzorni odbor, odbore občinskega sveta in komisije.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami.
3. člen
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju svojih nalog v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov in je za svoje delo odgovorna županu, glede izvrševanja odločitev, ki jih sprejme občinski svet pa občinskemu svetu. V zadevah prenesenih državnih pristojnosti pa je odgovorna resornemu ministrstvu.
4. člen
Občinska uprava lahko opravlja določene strokovne naloge in opravila za občinske sklade, upravno enoto, druge lokalne skupnosti ter druge pogodbene partnerje na podlagi sporazuma oziroma pogodbe, ki jo sklene župan. V pogodbi oziroma sporazumu se določi zlasti obseg in vrsta nalog, ki jih občinska uprava opravlja za posameznega uporabnika, osnove in merila za plačilo pogodbenih obveznosti, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Posamezna dela iz pristojnosti uprave se lahko s pogodbo prenesejo na druge strokovno usposobljene izvajalce, kadar je to ekonomično in zagotavlja večjo racionalnost izvajanja nalog uprave. O prenosu odloča župan.
5. člen
Upravo vodi, nadzoruje in usmerja župan. Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občine. Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov iz pristojnosti župana in za ostale delovne naloge v zvezi z delom uprave.
Tajnik skrbi in je odgovoren županu za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter za zakonitost dela uprave.
6. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan, tajnik ali druga oseba, katero pooblasti župan.
Uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugim predpisom določeni kot osebna, uradna ali državna tajnost.
7. člen
Naloge uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Tajnika za dobo štirih let imenuje občinski svet. Sistemizacijo delovnih mest v upravi določi župan. O sklenitvi delovnega razmerja ter o pravicah in obveznostih delavcev odloča župan.
II. ORGANIZACIJA
8. člen
Občinska uprava se organizira kot enoten organ – občinski urad, znotraj katerega se organizirajo naslednje službe:
– urad župana,
– služba za gospodarsko in komunalno infrastrukturo,
– služba za družbene dejavnosti,
– finančno računovodska služba.
9. člen
Službe vodijo in za njihovo delo odgovarjajo višji upravni delavci – svetovalci, ki jih imenuje župan. Urad župana vodi neposredno tajnik. Za svetovalce se smiselno uporabljajo določbe 5., 6., 7. in 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92).
III. DELOVNA PODROČJA
10. člen
Urad župana opravlja:
– naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo župana in občinske uprave ter občinskega sveta,
– urejanje pravnih zadev in svetovanje na tem področju,
– informacijska dejavnost in promocija občine,
– kadrovske zadeve in protokolarne zadeve župana,
– priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih predpisov,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– upravljanje z občinskim premoženjem, če to ni v pristojnosti drugih služb in vodenje evidence občinskega premoženja,
– koordinacija dela članov občinskega sveta, odborov in komisij, ter drugih stalnih in občasnih delovnih teles sveta,
– opravila, ki so povezana z volitvami,
– naloge s področja zaščite in reševanja,
– postopek z najdenimi predmeti,
– naloge sekretarja sveta,
– naloge s področja delovanja KS ter
– druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v delo urada župana.
11. člen
Služba za gospodarsko in komunalno infrastrukturo opravlja strokovne, upravne in druge naloge s področij, ki se nanašajo na:
a) Lokalne javne gospodarske službe ter v zvezi s tem:
– vodi postopke podeljevanja koncesij,
– pripravlja predloge razvojne politike, spremlja in proučuje problematiko na teh področjih,
– pripravlja in vodi investicije na področju komunalne in cestne infrastrukture,
– vodi postopke sanacije elementarnih nesreč,
– skrbi za izvajanje programa javnih del ter
– opravlja druge naloge s področja gospodarske infrastrukture.
b) Celosten razvoj podeželja, pospeševanje in razvoj obrtništva ter podjetništva, trgovinske dejavnosti, gostinstva in turizma, kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti ter v zvezi s tem:
– usklajuje postopke izdelave razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi,
– sodeluje pri pripravi predlogov občinskih predpisov in drugih strokovnih gradiv za občinski svet,
– izvaja upravne in strokovne naloge iz zgoraj navedenih področij,
– opravlja strokovna dela za občinske sklade, odbore in komisije,
– opravlja druge naloge v zvezi s spodbujanjem razvoja gospodarskih dejavnosti v občini.
c) Urejanje prostora, naselij in drugih posegov v prostor, varstvo okolja ter v zvezi s tem opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge s področij:
– urejanja prostora in urbanizma,
– varstva in izboljšanja okolja,
– lokacijskih in gradbenih zadev,
– usklajevanja posegov v prostor,
– urejanja prometa ter
– druge upravne in strokovne naloge s področja urejanja prostora in varstva okolja.
12. člen
Služba za družbene dejavnosti opravlja razvojen, upravne in strokovne naloge ter izvaja predpise, ki se nanašajo na;
– vzgojo in izobraževanje,
– otroško varstvo,
– kulturo,
– zdravstveno in socialno varstvo,
– šport in rekreacijo,
– raziskovalne dejavnosti,
– organizirane dejavnosti mladih,
– dejavnosti društev,
– vodenje postopkov podeljevanja koncesij s svojega delovnega področja,
– opravlja strokovna dela za občinske sklade, odbore in komisije,
– sodeluje pri pripravi predlogov občinskih predpisov in drugih strokovnih gradiv za občinski svet ter opravlja
– druge naloge s področja družbenih dejavnosti.
Služba opravlja tudi razvojne, upravne in strokovne naloge za potrebe sklada stavbnih zemljišč.
13. člen
Finančno-računovodska služba opravlja naloge s področja:
– finančnega poslovanja,
– proračuna, zaključnega računa in premoženjske bilance,
– računovodstva in knjigovodstva,
– blagajniškega poslovanja ter
– druge naloge s področja financ.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za delavce v občinskem uradu se smiselno uporabljajo določila zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) kakor tudi določbe Uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91 in 82/94).
Za tajnika se primerno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) ter določbe zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92).
15. člen
Župan v enem mesecu od uveljavitve tega odloka izda akt o sistemizaciji delovnih mest v upravi.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti