Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2393. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 3204.

T A R I F N A P R I L O G A
h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
1. člen
V skladu z določbami kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 13/94), pogodbeni stranki sprejemata tarifno prilogo h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti.
2. člen
1. Izhodiščna plača po kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti je za I. tarifni razred za 2% višja od izhodiščne plače za I. tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo.
2. Izhodiščne plače iz 36. člena kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti po posameznih tarifnih razredih znašajo:
-------------------------------------------------------
Tarifni  Relativno razmerje   Izhodiščne bruto plače
razred                   v SIT
-------------------------------------------------------
  I.      1,00           46.110
 II.      1,15           53.026
 III.      1,23           59.943
 IV.      1,45           66.860
  V.      1,70           78.387
 VI.      2,20          101.442
 VII.      2,60          119.886
VIII.      3,30          152.163
 IX.      3,80          175.218
-------------------------------------------------------
Opredelitev posameznega tarifnega razreda je glede na vsebino in zahtevnost del, nalog in opravil naslednja:
I. Tarifni razred – Enostavna dela
Enostavna fizična dela, ki se opravljajo z enostavnimi delovnimi pripomočki po enostavnem postopku in so sestavljena iz manjšega števila različnih in kratkotrajnih operacij.
II. Tarifni razred – Manj zahtevna dela
Manj zahtevna dela v proizvodnji, pri strojih in napravah, administrativno tehničnih in strokovnih službah, delovne operacije, ki se ponavljajo in izvajajo z enostavnimi in mehaniziranimi delovnimi sredstvi ali brez njih.
III. Tarifni razred – Srednje zahtevna dela
Srednje zahtevna in raznovrstna dela, ki se opravljajo z orodjem, stroji in napravami v proizvodnji in administraciji. Značilno za to skupino je zahteva po večjem razumevanju delovnega procesa. Dela se praviloma opravljajo po navodilih, vendar nastopajo situacije, kjer delavec sam rešuje probleme.
IV. Tarifni razred – Zahtevna dela
Zahtevnejša raznovrstna dela v zvezi s pripravo, izvedbo in konrolo različnih delovnih postopkov z raznimi orodji in napravami pri vzdrževanju raznih strojev in naprav, pri pripravi materiala ter zahtevna administrativno tehnična dela, spremljanje proizvodnje in poslovnih procesov, laboratorijska in kontrola dela.
Za opravljanje teh del se zahteva razumevanje obvestil v pismeni obliki, ustni in grafični obliki ter njihov prenos.
V. Tarifni razred – Bolj zahtevna dela
Delo pri vodenju skupine, izmen, zahtevnejša dela pri pripravi tehnične dokumentacije, pri pripravi dela, raznovrstne operacije z različnimi delovnimi sredstvi, zlasti upravljanje visokomehaniziranih in avtomatiziranih naprav in nadzor nad njimi, organiziranje, kontrola in vodenje dela, dela, ki pomembno vplivajo na delovno uspešnost pri drugih in na poslovanje v celoti, zahtevnejša poslovno-administrativna in finančno-računovodska dela.
VI. Tarifni razred – Zelo zahtevna dela
Samostojna strokovna dela pri pripravi, spremljanju in analitičnem proučevanju proizvodnje, poslovnih in drugih procesov, operativni in tehnološki pripravi dela, na področju komerciale in računovodstva, kadrovskem področju, srednje zahtevna vodilna dela za razporeditev in kontrolo del, svetovanje pri delu, pripravi materiala in orodja za srednje zahtevna in zahtevnejša dela pri organizacijskem, operativnem in strokovnem vodenju poslovanja delovnih enot z manj obsežnimi in manj zahtevnimi proizvodnimi, delovnimi in poslovnimi procesi, zahtevnejša dela, ki se izvajajo z različnimi orodji, instrumenti in napravami.
VII. Tarifni razred – Visoko zahtevna dela
Zelo zahtevna in specializirana dela, ki se izvajajo z različnimi instrumenti in napravami, zahtevna dela pri pripravi, spremljanju in analitičnem proučevanju proizvodnje, poslovnih in drugih procesov, vodenje poslovanja delovnih enot z obsežnejšimi in zahtevnejšimi posebnimi proizvodnimi in delovnimi procesi, srednje zahtevna in zelo zahtevna dela, razporejanja, vodenja, koordiniranja pri delu za pripravo, spremljanje in analitično proučevanje proizvodnje, poslovnih in podobnih procesov.
VIII. Tarifni razred – Najbolj zahtevna dela
Zahtevna in visoko zahtevna raznovrstna dela, ki se izvajajo z različnimi napravami, zahtevnejša in zelo zahtevna dela pri pripravi, spremljanju, analitičnem proučevanju in raziskovanju proizvodnje, poslovnih in drugih procesov v komercialnih, finančnih in kadrovskih funkcijah, organizacijsko in ekonomsko vodenje poslovanja delovnih enot z zelo zahtevnimi raznovrstnimi proizvodnimi in drugimi delovnimi procesi, zahtevnejša dela, ki so potrebna za razporejanje, vodenje, koordiniranje, nadzorovanje in svetovanje pri delu, v službi za pripravo, pri spremljanju, analitičnem proučevanju in raziskovanju proizvodnje ter drugih delovnih in poslovnih procesov, pri izdelavi zahtevnih tehničnih in finančnih analiz, tržnega komuniciranja ipd.
IX. Tarifni razred – Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
Visoko zahtevna, strokovna dela pri vodenju, izdelavi zelo zahtevnih tehničnih, finančnih, statističnih analiz, koordiniranje pri najobsežnejših in najraznovrstnejših proizvodnih delih in drugih poslovnih procesih, izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije, raziskovalno in razvojno delo ipd.
3. Osnovne plače zaposlenih se lahko v soglasju s sindikatom določijo tudi nižje od zneskov izhodiščnih plač iz prejšnjega člena, vendar ne pod nivo, ki ga določa tarifna priloga k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo.
4. Če ima družba oziroma delodajalec na dan uveljavitve te tarifne priloge za posamezne tarifne razrede višje izhodiščne bruto plače, kot so določene s to tarifno prilogo, le teh ne more zmanjšati, razen če se bistveno poslabšajo rezultati poslovanja.
5. Izhodiščne plače se povečujejo v skladu z eskalacijsko lestvico, določeno v splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo oziroma v socialnem sporazumu za leto 1996.
6. Delavcem se lahko enkrat letno, praviloma ob koncu leta, izplača denarna nagrada največ v višini ene mesečne plače, če vodstvo oceni, da rezultati poslovanja to omogočajo.
7. Regres za letni dopust se delavcem izplača v enakem znesku v višini zadnje objavljene povprečne plače gospodarstva Republike Slovenije.
8. Povračilo stroškov prehrane in stroškov za službena potovanja se izplačujejo v višini zgornjega zneska, določenega z vladno uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
3. člen
Tarifna priloga h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti velja od 1. maja 1996 do 1. maja 1997.
Ljubljana, dne 28. maja 1996.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje celulozne, papirne in
papirno predelovalne industrije
Slovenije
predsednik
Janez Hočevar l. r.
Konfederacija
sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 5. 7. 1996 pod zap. št. 38/1 in št. spisa 121-03-043/94-003.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti