Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2408. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Črni Vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog, stran 3220.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. v zvezi s 56. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), določil statuta Krajevne skupnosti Črni Vrh in sklepov, sprejetih na zboru krajanov dne 26. 6. 1996, je svet Krajevne skupnosti Črni Vrh dne 26. 6. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Črni Vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Črni Vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog (razen za hišne številke Zadlog 53, Zadlog 54 in Zadlog 73) se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje izgradnje vodovoda Zadlog in Idrijski Log – III. in IV. faza – primarni vod Zadlog in Idrijski Log.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 18. avgusta 1996, od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Črni Vrh, uporabljala pa se bodo za izgradnjo vodovoda Zadlog in Idrijski Log – III. in IV. faza – primarni vod Zadlog in Idrijski Log.
Predračunska vrednost del znaša 50,000.000 SIT:
S samoprispevkom bo zbranih 20,000.000 SIT. Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov državnih organov in skladov, proračuna občine Idrija, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet Krajevne skupnosti Črni Vrh redno poročati na zborih krajanov za območje vasi Idrijski Log in Zadlog.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
– občani, ki stalno prebivajo na območju naselij Idrijski Log in Zadlog (razen hišnih številk Zadlog 53, Zadlog 54 in Zadlog 73),
– lastniki počitniških hišic na območju naselij Idrijski Log in Zadlog,
in sicer:
– po stopnji 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– po stopnji 2% od neto zavarovalne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
– po stopnji 2% od pokojnin,
– po stopnji 2% od povprečne slovenske neto plače v tekočem letu občani, zaposleni v tujini,
– po stopnji 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti za občane, ki opravljajo samo kmetijsko dejavnost in stalno prebivajo na območju naselij Zadlog in Idrijski Log
– po stopnji 1% od povprečne slovenske neto plače v tekočem letu lastniki počitniških hišic.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Idrija.
Občanom, zaposlenim v tujini bo samoprispevek obračunavala in zaračunavala Krajevna skupnost Črni Vrh.
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik, s stalnim prebivališčem v naseljih Zadlog in Idrijski Log, oziroma lastniki počitniških hišic, in so starejši od 18 let, oziroma od 15 let, če so v delovnem razmerju.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Črni Vrh, pri čeme se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.                KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH
                NASELJI IDRIJSKI LOG IN ZADLOG
                    GLASOVNICA
za referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2001, za financiranje izgradnje vodovoda Zadlog in Idrijski Log III. in IV. faza – primarni vod Zadlog in Idrijski Log.
.                    glasujem
              ZA     (štampiljka)     PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka za izgradnjo vodovoda Zadlog in Idrijski Log oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka za izgradnjo vodovoda ne strinja.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Črni Vrh.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini).
12. člen
Ta sklep začne veljati 8. julija 1996, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Črni Vrh, dne 26. junija 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Črni Vrh
Alojz Rupnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti