Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2425. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno stanovanjske gradnje v Leskovcu, stran 3233.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96), je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 30. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu poslovno stanovanjske gradnje v Leskovcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt poslovno stanovanjske gradnje v Leskovcu, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN 89/95.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) tekstualni del:
– splošne določbe
– območje zazidalnega načrta
– merila in pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v prostor
– pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja
– drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor
– obveznosti investitorjev in izvajalcev
– tolerance
– končne določbe
B) grafičnimi prilogami:
– kopija katastrskega načrta
– pregledna situacija
– izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško 1986 do 2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986 do 1990
– geodetska podloga
– situacija obstoječe komunalne infrastrukture
– situacija zakoličbe parcel
– ureditvena situacija
– idejna rešitev komunalne in energetske infrastrukture.
II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja zazidalnega načrta poteka na severu ob lokalni cesti Raka–Senuše–Leskovec, na zahodu ob robu gozda, na vzhodu po lastniški meji Zupančič, na jugu pa poteka po predvideni lastniški meji. Območje zazidalnega načrta zajema naslednje parcelne številke v k.o. Leskovec: 530/124, 530/154, 531/26, 531/24, 531/27, 1243/1(delno).
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
V območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja štirih poslovno stanovanjskih objektov.
5. člen
Lokacija št. 1:
Predvidena je v severozahodnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 530/124 k.o. Leskovec
Lokacija št. 2:
Predvidena je v severovzhodnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 530/154 k.o. Leskovec
Lokacija št. 3:
Predvidena je v jugozahodnem delu obravnavanega območja na parcelnih št. 530/124 in 530/154, k.o. Leskovec
Lokacija št. 4:
Predvidena je v jugovzhodnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 530/154, k.o. Leskovec
6. člen
Lokacija št. 1 – poslovno stanovanjski objekt:
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 20 x 8 + 7,50 x 5 m (možen je razgiban tloris)
– vertikalni gabarit: dopustna klet + pritličje + podstrešje
– kolenčni zid: max. 1 m
– kota pritličja: ca. 199,50, kar je približno v nivoju z cesto ob dovozu
– streha: razgibana, strma streha, naklona 38–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bituminizirana lepenka ali betonski strešnik temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa
Lokacija št. 2 – poslovno stanovanjski objekt:
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 20 x 8 m + 7,50 x 5 m (možen je razgiban tloris)
– vertikalni gabarit: dopustna klet + pritličje + podstrešje
– kolenčni zid: max 1 m
– kota pritličja: ca. 199
– streha: razgibana, strma streha, naklona 38–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bitumenizirana lepenka ali betonski strešnik, temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa
Lokacija št. 3 – poslovno stanovanjski objekt
– Horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 22 x 16 m (možen je razgiban tloris)
– vertikalni gabarit: dopustna klet ali medetažni objekt klet + pritličje + podstrešje
– kolenčni zid: max 1 m
– kote etaž: od 195 do 197
– streha: razgibana, strma streha, naklona 38–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bituminizirana lepenka ali betonski strešnik, temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa
Lokacija št. 4 – poslovno stanovanjski objekt
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 16 x 10 m (možen je razgiban tloris)
– vertikalni gabarit: dopustna klet ali medetažni objekt (klet + pritličje + podstrešje)
– kolenčni zid: max. 1 m pri medetažnem objektu je dovoljena max. višina in število etaž K+P+PO
– kote etaž: od 194,90 do 197
– streha: razgibana, strma streha, naklona 38–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bituminizirana lepenka ali betonski strešnik, temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa.
V obravnavanem območju je predvidena gradnja poslovno stanovanjskih objektov za mirno dejavnost, ki ne povzroča dodatnih emisij v okolje in bistveno ne povečuje predvsem tovorni promet.
7. člen
Zunanja ureditev
Ob poslovno stanovanjskih objektih je poleg izgradnje objektov potrebna ureditev parkirišč, ter ločena ureditev vhodov v stanovanjski, oziroma poslovni del. Po končani gradnji je potrebno urediti okolico objektov z ustrezno razmestitvijo tlakovanih in zelenih površin.
8. člen
Pomožni objekti
Gradnja pomožnih objektov na tem območju je možna, vendar s predhodno presojo in vklopitvijo objektov v obstoječo pozidavo.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Promet
Dovozi na funkcionalna zemljišča se uredijo z interne dovozne poti širine 6 m, ki se priključi na lokalno cesto Raka–Senuše–Leskovec. Križišče se uredi tako, da se zagotovi pregledna berma in radiji za dostavna vozila. Potrebna je tudi ureditev obstoječega priključka za Volovnik in domačijo Naglič. Za obstoječo gozdno pot je potrebno zagotoviti nadomestno pot širine 3 m, ki bo imela skupen priključek. Pri poslovnih objektih se v sklopu funkcionalne parcele zagotovi ustrezno število parkirišč. Dovozna cesta se uredi kot javno dobro.
10. člen
Vodovod
Vodovodni priključki za posamezne objekte se uredijo od obstoječega vodovodnega jaška pri stanovanjski hiši Zupančič.
11. člen
Kanalizacija
Za fekalne vode se zgradi dvoprekatna zaprta greznica za vsak objekt posebej. Meteorne vode iz urejenih platojev in streh, se zberejo in speljejo v ponikovalnico za vsak objekt posebej. Obstoječo cestno kanalizacijo, ki je speljana po terenu obravnavanega območja je potrebno kanalizirati in speljati v ponikovalnico.
Eventualna priključitev na kanalizacijo se ureja v sklopu rešitve celotnega kanalizacijskega sistema Krško.
12. člen
Elektrika
Na električno omrežje se predvideni objekti priključijo s položitvijo nizkonapetostnega kabla iz omarice na obstoječi stanovanjski hiši Zupančič.
13. člen
Telefon
Objekti se locirajo tako, da se ne tangira obstoječih PTT vodov. Obstoječi kabel je potrebno zaščititi na delu nove dovozne ceste. Priključki objektov na PTT omrežje se izvedejo zemeljsko s kablom ustrezne kapacitete od obstoječega omrežja pri stanovanjski hiši Zupančič.
14. člen
KTV
Objekte je možno priključiti na KTV omrežje iz obstoječe omarice, ki je postavljena na obravnavanem območju. Obstoječa omarica bo segala v preglednostni trikotnik novega priključka, zato je le-to potrebno prestaviti.
15. člen
Odpadki
Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tipizirane posode. V poslovnih prostorih se tudi ne pričakuje drugih odpadkov. Odvoz na sanitarno deponijo pa je na tem območju organiziran.
16. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno iz lastnih kotlovnic, ki se uredijo v sklopu posameznih objektov. V primeru ogrevanja na olje je v objektu potrebno urediti prostor za cisterno. Možna je postavitev plinskih rezervoarjev po pogojih odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 62/95).
17. člen
Plinifikacija
Pri komunalnih ureditvah je potrebno upoštevati možnost kasnejše plinifikacije območja, za kar je rezerviran koridor, ki je prikazan v situaciji idejne rešitve komunalne in energetske infrastrukture.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
18. člen
Hrup
S predvideno gradnjo poslovno stanovanjskih objektov se ne pričakuje presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa. V poslovnih delih objektov so dovoljene le mirne dejavnosti, katerih hrup ne presega maksimalno dovoljenih ravni.
19. člen
Požar
Dostop gasilskih vozil bo omogočen iz obstoječe lokalne ceste Raka–Senuše–Leskovec neposredno do vseh objektov.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
20. člen
Pri izvajanju predvidenih posegov v prostor ni dovoljeno oviranje prometa na lokalni cesti.
Pred pričetkom del mora investitor pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
Pred pričetkom gradnje poslovno stanovanjskih objektov je investitor dolžan zgraditi komunalno infrastrukturo in dovozno pot, ki služi tudi kot dostop do južnoležečih kmetijskih površin.
VII. TOLERANCE
21. člen
Glede velikosti objektov so dopustne tolerance v mejah okvirnih dimenzij z odstopanjem 10%. Pri izvedbi komunalnih ureditev so tolerance dovoljene v takih mejah, da ne povzročajo večjih sprememb pri predvidenih ureditvah.
VIII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora v občini Krško.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/95-1/15
Krško, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti