Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2391. Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev, stran 3170.

Na podlagi 13. člena, drugega odstavka 93. člena in 97. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa:
– vsebino in način objave prospekta za javno ponudbo, nadaljnjo javno prodajo in kotacijo na borzi serijskih vrednostnih papirjev,
– vsebino in način objave javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup vrednostnih papirjev iz 21. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljevanju ZTVP),
– vsebino in način objave podatkov o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih iz 4. odstavka 23. člena ZTVP,
– vsebino in način objave letnih in polletnih (za izdajatelje, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi) poročil o poslovanju izdajatelja.
II. VSEBINA PROSPEKTA IN OGLASOV ZA OBJAVO
2. člen
Vsebina prospekta, javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup in objave o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih, je določena v prilogah 1–12 k temu sklepu.
V prilogah 1–3 je določena vsebina 1. strani prospekta, ki obsega glavne podatke o javni ponudbi oziroma glavne značilnosti izdaje vrednostnih papirjev. Enako vsebino ima oglas iz 6. člena tega sklepa.
V prilogah 4–6 je določena vsebina dela prospekta, ki obsega podrobne podatke o vrednostnem papirju.
V prilogah 7–9 je določena vsebina dela prospekta, ki opisuje izdajatelja, njegovo dejavnost, pravni in finančni položaj.
V prilogah 10–12 je določena vsebina oglasa o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih.
3. člen
Pri pripravi prospekta mora izdajatelj vedno uporabiti ustrezno izmed prilog 1–3, ustrezno izmed prilog 4–6 in ustrezno izmed prilog 7–9.
Izdajatelj mora uporabiti eno izmed prilog 1–3 in 4–6 glede na to, ali gre za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo:
– delnic (prilogi 1 in 4),
– dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (prilogi 2 in 5),
– kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (prilogi 3 in 6).
Izdajatelj mora uporabiti eno izmed prilog 7–9 glede na to, ali je izdajatelj:
– finančna organizacija (priloga 7),
– nefinančna organizacija (priloga 8),
– lokalna skupnost (priloga 9).
4. člen
Vsebina nekaterih točk v prilogah 1–6 je odvisna od tega, na katerega od naslednjih načinov prodaje vrednostnih papirjev se nanaša prospekt:
– prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe,
– nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, ne da bi pri tem kateri od imetnikov ponudil vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji (22.–27. člen ZTVP),
– nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, pri čemer imetniki ponudijo vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji (22.–27. člen ZTVP),
– uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj uporabiti tisto od možnosti, ki ustreza načinu prodaje vrednostnih papirjev, na katerega se nanaša prospekt.
Kadar je v posamezni točki v prilogah 7–9 tako označeno, se te točke navedejo samo, če se prospekt nanaša na:
– delnice oziroma dolgoročne dolžniške vrednostne papirje,
– kratkoročne dolžniške vrednostne papirje.
5. člen
V prospektu morajo biti točke navedene v istem vrstnem redu, pod enakimi številkami in pod istimi naslovi, kot so določene v prilogah k temu sklepu.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izdajatelj posamezno točko izpusti, če podatki, ki bi morali biti vpisani pod to točko, niso na razpolago, oziroma če, zaradi narave vrednostnega papirja ali izdajatelja, podatek, ki bi moral biti vpisan pod to točko, ne bi bil smiselen.
Če izdajatelj na podlagi drugega odstavka tega člena izpusti posamezno točko v prospektu, mora o tem ob predložitvi prospekta Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencijo) oziroma pristojni organ borze posebej obvestiti in v obvestilu obrazložiti razloge za to.
6. člen
Vsebina oglasa, s katerim izdajatelj objavi:
– javni poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev,
– pridobitev dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo,
– pridobitev dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo in javni poziv imetnika za nakup v primeru iz 3. alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa,
– uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi,
je enaka 1. strani prospekta (priloge 1–3).
7. člen
Pri pripravi oglasa o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih mora izdajatelj uporabiti ustrezno izmed prilog 10–12 glede na to, ali se objava nanaša na:
– delnice (priloga 10),
– dolgoročne dolžniške vrednostne papirje (priloga 11),
– kratkoročne dolžniške vrednostne papirje (priloga 12).
Vsebina nekaterih točk v prilogah 10–12 je odvisna od tega, na katerega od naslednjih načinov prodaje vrednostnih papirjev se objava nanaša:
– prvo prodajo vrednostnih papirjev z javno ponudbo,
– nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, pri čemer so nekateri imetniki ponudili vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji.
V primeru iz drugega odstavka tega člena mora izdajatelj uporabiti tisto od možnosti, ki ustreza načinu prodaje vrednostnih papirjev, na katere se objava nanaša.
III. NAČIN OBJAVE PROSPEKTA IN OGLASOV ZA OBJAVO
8. člen
Vsi oglasi, ki jih izdajatelj objavi po določbah tega poglavja, morajo biti objavljeni v časopisu, ki se prodaja na območju cele države.
9. člen
Oglas iz 1. in 3. alinee 6. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti pred pričetkom javne ponudbe.
Oglas iz 2. alinee 6. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti v roku 8 dni po prejemu odločbe Agencije o dovoljenju za nadaljnjo javno prodajo.
Oglas iz 4. alinee 6. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti v roku 8 dni po prejemu odločbe pristojnega organa borze o uvrstitvi vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.
10. člen
Prospekt iz 1. in 3. alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa mora biti v obliki brošure na voljo na sedežu izdajatelja in na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev ves čas trajanja postopka javne ponudbe.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj zagotoviti, da se prospekt na zahtevo zainteresirane osebe na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje, le-tej brezplačno izroči.
Izdajatelj mora prospekt v obliki brošure izročiti borzi in vsem pooblaščenim udeležencem v roku 8 dni, ki teče:
– za prospekt iz 1. in 3. alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa od zaključka javne ponudbe,
– za prospekt iz 2. oziroma 4. alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa od objave oglasa iz drugega oziroma tretjega odstavka 9. člena tega sklepa.
Izdajatelj iz tretjega odstavka tega člena mora zagotoviti, da se vsaki zainteresirani osebi na sedežu izdajatelja brezplačno izroči izvod prospekta iz 2. oziroma 4. alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa.
Izdajatelj mora dva izvoda dokončno oblikovanega prospekta izročiti Agenciji, in sicer najkasneje na dan objave oglasa iz 9. člena tega sklepa.
11. člen
Oglas iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa objavi izdajatelj v primeru:
– prve prodaje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe,
– nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, pri čemer imetniki ponudijo vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji.
Oglas iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa mora izdajatelj objaviti v 10 dneh po izteku roka za vpis in vplačilo oziroma odkup vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe.
IV. VSEBINA IN NAČIN OBJAVE LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA
12. člen
Izdajatelj, ki je bodisi:
– uspešno izvedel postopek javne ponudbe vrednostnih papirjev,
– pridobil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev,
– izvedel javno prodajo delnic v postopku lastninskega preoblikovanja,
– s katerega vrednostnimi papirji se trguje na borzi ali izvenborznem organiziranem trgu (OTC),
mora predložiti letno poročilo borzi in vsem pooblaščenim udeležencem in sicer v enakem roku, kot ga je dolžan predložiti agenciji (prvi odstavek 27. člena ZTVP) in zagotoviti, da je na njegovem sedežu letno poročilo brezplačno na voljo vsaki zainteresirani osebi.
Izdajatelj iz prvega odstavka tega člena mora v roku iz prvega odstavka tega člena v časopisu, ki se prodaja na območju cele države, objaviti povzetek letnega poročila, ki mora obsegati:
– bilanco stanja in izkaz uspeha po istih postavkah, kot so navedene v prospektu,
– spremembe tistih podatkov, navedenih v prospektu, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja,
– navedbo, da je celotno letno poročilo vsem zainteresiranim osebam brezplačno na voljo na sedežu izdajatelja.
13. člen
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi za objavo polletnih poročil izdajateljev, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v kotacijo na borzi. Rok predložitve in objave je v tem primeru tri mesece po končanem polletnem obračunskem obdobju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za vsebino prospekta za javno prodajo delnic podjetij v postopku lastninskega preoblikovanja se smiselno uporabljajo določbe navodila o obvezni vsebini prospekta za javno prodajo delnic podjetij v postopku lastninskega preoblikovanja po ZLPP (Uradni list RS, št. 17/94), razen točk 1.1.3. in 1.3.1.
15. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati:
– sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic (Uradni list RS, št. 23/94),
– sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo dolžniških vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 23/94),
– sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 23/94),
– sklep o vsebini prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi (Uradni list RS, št. 23/94).
16. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46/96
Ljubljana, dne 3. julija 1996.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik
strokovnega sveta Agencije za trg
vrednostnih papirjev
Priloga 1:

1. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. in 3. alinee;
c. v primeru iz 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. PROSPEKT/OBJAVA O JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH DELNIC NA PODLAGI
DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. .............

b. PROSPEKT/OBJAVA O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ................... ZA NADALJNJO JAVNO
PRODAJO DELNIC

c. PROSPEKT/OBJAVA O UVRSTITVI DELNIC V KOTACIJO NA BORZI

2. IZDAJATELJ DELNIC (firma, sedež, naslov) .....................

.................................................................

3. VRSTA DELNICE ................................................

4. (a. v primeru 1., 2. in 4. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena sklepa)

a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .....................

b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .......... OD TEGA SO
PREDMET TE JAVNE PONUDBE DELNICE V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI

.................................................................

5. NOMINALNA VREDNOST DELNICE ...................................

6. (v primeru iz 2. in 4. alinee 2. odstavka 4. člena sklepa se
ta točka izpusti)

PRODAJNA CENA DELNICE ...........................................

7. (samo v primeru iz 3. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

PRODAJALEC DELNIC ...............................................

8. PRAVICE IZ DELNIC ............................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

9. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee; c. v
primeru iz 3. alinee; d. v primeru iz 4. alinee 1. odstavka 4.
člena sklepa)

a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA DELNIC

b. PRIČETEK TRGOVANJA NA ORGANIZIRANEM TRGU

c. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP DELNIC

d. PRIČETEK KOTACIJE

--------------------------------------------------

10. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 3 .alinee; c. v
primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. VPISNA MESTA .................................................

b. PRODAJNA MESTA ...............................................

c. SEGMENT, V KATEREM SE BO TRGOVALO Z DELNICAMI ................

.................................................................

11. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z DELNICAMI OZIROMA
IZDAJATELJEM

12. (v primeru iz 2. in 4. alinee 2. odstavka 4. člena sklepa se
ta točka izpusti)

POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI DELNICE Z
NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI ORGANIZIRAJO,
PRIPRAVLJAJO IN IZVAJAJO PRODAJO DELNIC

13. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 3. alinee; c. v
primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA VPISNIH MESTIH

b. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA PRODAJNIH MESTIH

c. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU IZDAJATELJA


Priloga 2:

1. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. in 3. alinee;
c. v primeru iz 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. PROSPEKT/OBJAVA O JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH........... (VRSTA
DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI
DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
ŠT. .............................................................

b. PROSPEKT/OBJAVA O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG

VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. ..................... ZA NADALJNJO JAVNO
PRODAJO... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

c. PROSPEKT/OBJAVA O UVRSTITVI... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA
VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V KOTACIJO NA BORZI

2. IZDAJATELJ DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV (firma, sedež,
naslov)

-----------------------------------------------------------------

3. VRSTA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

- tip vrednostnega papirja (npr. obveznica, zamenljiva obveznica)

.................................................................

- dospetje vrednostnega papirja .................................

- obrestna mera .................................................

- način izplačila (npr. anuitetno, obročno) .....................

- obdobje izplačila (npr. letno, polletno) ......................

- zavarovanje terjatev ..........................................

- druge pravice iz vrednostnega papirja .........................

4. (a. v primeru 1., 2. in 4. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena sklepa)

a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .....................

b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ........ OD TEGA SO
PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA
VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI

-----------------------------------------------------------------

5. (a. v primeru 1., 2. in 4. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena sklepa)

a. APOENSKA STRUKTURA ...........................................

b. APOENSKA STRUKTURA CELOTNE IZDAJE ........ OD TEGA SO PREDMET
TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA
PAPIRJA) Z NASLEDNJO APOENSKO STRUKTURO

-----------------------------------------------------------------

6. (v primeru iz 2. in 4. alinee 2. odstavka 4. člena sklepa se
ta točka izpusti)

PRODAJNA CENA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA ..................

7. (samo v primeru iz 3. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

PRODAJALEC DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA .....................

8. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee; c. v
primeru iz 3. alinee; d. v primeru iz 4. alinee 1. odstavka 4.
člena sklepa)

a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA... (VRSTA
DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

b. PRIČETEK TRGOVANJA NA ORGANIZIRANEM TRGU

c. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP...
(VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

d. PRIČETEK KOTACIJE

-----------------------------------------------------------------

9. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 3. alinee; c. v
primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. VPISNA MESTA .................................................

b. PRODAJNA MESTA ...............................................

c. SEGMENT, V KATEREM SE BO TRGOVALO Z... (VRSTA DOLGOROČNEGA

DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................

10. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z... (VRSTA DOLGOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) OZIROMA IZDAJATELJEM

11. (v primeru iz 2. in 4. alinee 2. odstavka 4. člena sklepa se
ta točka izpusti)

POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI... (VRSTA
DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM NJIHOVE
NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI ORGANIZIRAJO, PRIPRAVLJAJO IN
IZVAJAJO PRODAJO... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA
PAPIRJA)

12. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 3. alinee; c. v
primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA VPISNIH MESTIH

b. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA PRODAJNIH MESTIH

c. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU IZDAJATELJA

Priloga 3:

1. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. in 3. alinee;
c. v primeru iz 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. PROSPEKT/OBJAVA O JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH... (VRSTA
KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI

DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT ..............

b. PROSPEKT/OBJAVA O PRIDOBITVI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT ............. ZA NADALJNJO JAVNO
PRODAJO... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

c. PROSPEKT/OBJAVA O UVRSTITVI... (VRSTA KRATKOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V KOTACIJO NA BORZI

2. IZDAJATELJ DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV (firma, sedež,
naslov)

-----------------------------------------------------------------

3. VRSTA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

- tip vrednostnega papirja (npr. blagajniški zapis, komercialni

zapis) ..........................................................

- dospetje vrednostnega papirja .................................

- obrestna mera .................................................

- način izplačila ...............................................

- zavarovanje terjatev ..........................................

- druge pravice iz vrednostnega papirja .........................

4. (a. v primeru 1., 2. in 4. alinee; b. v primeru 3. alinee 2.
odstavka 4. člena sklepa)

a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .....................

b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ............. OD TEGA
SO PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA

VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI ..............

.................................................................

5. (a. v primeru 1., 2. in 4. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena sklepa)

a. APOENSKA STRUKTURA ...........................................

b. APOENSKA STRUKTURA CELOTNE IZDAJE ............ OD TEGA SO
PREDMET TE JAVNE PONUDBE... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA

VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NASLEDNJO APOENSKO STRUKTURO ............

.................................................................

6. (v primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa se
ta točka izpusti)

PRODAJNA CENA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA ..................

7. (samo v primeru iz 3. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

PRODAJALEC KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

8. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee; c. v
primeru iz 3. alinee; d. v primeru iz 4. alinee 1. odstavka 4.
člena sklepa)

a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA... (VRSTA
KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

b. PRIČETEK TRGOVANJA NA ORGANIZIRANEM TRGU

c. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP...
(VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

d. PRIČETEK KOTACIJE

-----------------------------------------------------------------

9. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 3 .alinee; c. v
primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. VPISNA MESTA .................................................

b. PRODAJNA MESTA ...............................................

c. SEGMENT, V KATEREM SE BO TRGOVALO Z... (VRSTA KRATKOROČNEGA

DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................

10. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z... (VRSTA KRATKOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) OZIROMA IZDAJATELJEM

11. (v primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa se
ta točka izpusti)

POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI... (VRSTA
KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM NJIHOVE
NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI ORGANIZIRAJO, PRIPRAVLJAJO IN
IZVAJAJO PRODAJO... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA
PAPIRJA)

12. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 3. alinee; c. v
primeru iz 2. in 4. alinee 1. odstavka 4. člena sklepa)

a. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA VPISNIH MESTIH

b. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA PRODAJNIH MESTIH

c. NAVEDBA, DA SO PROSPEKTI NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU IZDAJATELJA

Priloga 4:

Prospekt je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo
kupcu vrednostnega papirja vpogled v pravni položaj izdajatelja,
njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki
izhajajo iz vrednostnega papirja. Prospekt se izdela in objavi v
slovenskem jeziku (13. člen zakona o trgu vrednostnih papirjev,
Uradni list RS, št. 6/94).

POGLAVJE 1: PODATKI O DELNICAH

1.1. Podatki o delnicah

1.1.1. Velikost izdaje delnic;

- skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic,

- število delnic in skupna nominalna vrednost po posameznih
razredih,

- nominalna vrednost posamezne delnice, morebitne vsotne delnice.

V primeru iz 3. alinee 1. odstavka 4. člena tega sklepa se doda:

1.1.1.a Delnice, ki so predmet te javne ponudbe:

- skupna nominalna vrednost delnic,

- število delnic in skupna nominalna vrednost po posameznih
razredih,

- nominalna vrednost posamezne delnice, morebitne vsotne delnice.

1.1.2. Namen izdaje delnic oziroma namen uporabe z javno ponudbo
pridobljenih sredstev.

1.1.3. Opredelitev vsebine pravic iz delnic, ki so predmet javne
ponudbe.

1.1.4. Podatki o dividendah:

- vrste dividend,

- začetek udeležbe v dobičku,

- kraj in čas izplačila,

- morebitno prenehanje pravic do izplačila dividend.

1.1.5. Politika izplačevanja dividend.

1.1.6. Predvideno mesto trgovanja z delnicami (borzna kotacija A,
B, trgovanje izven borze) in predviden čas pričetka trgovanja. V
primeru, da se bo z delnicami trgovalo na izvenborznem
organiziranem trgu, je potrebno navesti tudi, ali in kdaj
namerava izdajatelj zaprositi za uvrstitev delnic v kotacijo na
borzi.

1.1.7. Opredelitev obdavčenja donosov in prometa delnic glede na
obstoječe davčne predpise.

1.2. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1. odstavka
4. člena tega sklepa; v primeru 2. in 4. alinee se ta točka in
nadaljnje podtočke v celoti izpustijo)

a. Vpisovanje in vplačevanje delnic

b. Nakup delnic, ki so predmet te javne ponudbe

1.2.1. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Prodajna cena delnice in odstotek (znesek) stroškov na
delnico, ki bremenijo kupca ter neto znesek na delnico (razlika
med prodajno ceno in stroški), ki ga prejme izdajatelj.

b. Prodajna cena delnice in odstotek (znesek) stroškov na
delnico, ki bremenijo kupca.

1.2.2. Vplačevanje delnic s stvarnimi vložki:

- oseba, ki vplačuje delnice s stvarnim vložkom,

- predmet stvarnega vložka.

V primeru iz 3. alinee 2. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti.

1.2.3. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Mesto, čas in način vpisovanja in vplačevanja delnic.

b. Prodajno mesto, čas in način nakupa delnic.

1.2.3.1. Delež izdaje novih delnic, za katerega lahko obstoječi
delničarji uveljavljajo prednostno pravico do vpisa, z navedbo
števila teh delnic in njihove skupne nominalne vrednosti.
Izdajatelj naj navede tudi rok za uveljavitev prednostne pravice
in omejitve števila delnic, ki jih lahko vpiše posamezni
delničar.

V primeru iz 3. alinee 1. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti.

1.2.3.2. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Morebitne omejitve pri vpisu delnic za ostale kupce delnic.

b. Morebitne omejitve pri nakupu delnic za posamezne kupce.

1.2.4. Določitev roka vplačevanja delnic in navedba posledic ki
nastopijo, če kupec obrokov ne vplača pravočasno.

1.2.5. Število delnic, ki mora biti vpisano in vplačano, da se
javna ponudba šteje za uspešno. Opredelitev obveznosti vračila
vplačanih zneskov vpisnikom delnic v primeru neuspele javne
ponudbe. Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov.

V primeru iz 3. alinee 1. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti.

1.3.Način izdaje in nadaljnjih prenosov delnic ter morebitne
omejitve pri prenosu delnic.

1.4. Firme in sedeži pooblaščenih udeležencev, ki so odkupili
delnice z namenom njihove nadaljnje prodaje, oziroma ki
organizirajo, pripravljajo in izvajajo javno prodajo delnic.

Priloga 5:

Prospekt je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo
kupcu vrednostnega papirja vpogled v pravni položaj izdajatelja,
njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki
izhajajo iz vrednostnega papirja. Prospekt se izdela in
objavi v slovenskem jeziku (13. člen zakona o trgu vrednostnih
papirjev).

POGLAVJE 1: PODATKI O DOLGOROČNIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH

1.1. Podatki o dolžniških vrednostnih papirjih

1.1.1. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja:

- tip vrednostnega papirja (npr. obveznica, zamenljiva
obveznica),

- končno dospetje vrednostnega papirja,

- obrestna mera in način izračuna obresti,

- način (npr. obročno, anuitetno) in obdobje izplačila (npr.
letno, polletno) obresti in glavnice.

1.1.2. Velikost izdaje dolžniških vrednostnih papirjev:

- skupna nominalna vrednost celotne izdaje,

- apoenska struktura.

V primeru 3. alinee 1. odstavka 4. člena tega sklepa se doda:

1.1.2.a Dolžniški vrednostni papirji, ki so predmet te javne
ponudbe:

- skupna nominalna vrednost,

- apoenska struktura.

1.1.3. Zavarovanje terjatev

Če je izpolnitev obveznosti iz vrednostnih papirjev zavarovana,
je potrebno navesti vrsto zavarovanja (npr. vrsta hipoteke, s
katero izdajatelj jamči za izpolnitev svojih obveznosti,
zavarovanje v obliki drugih vrednostnih papirjev, jamstvo druge
osebe) in obseg zavarovanja (npr. popolno, omejeno). V nasprotnem
primeru je potrebno jasno navesti, da izpolnitev obveznosti iz
dolžniških vrednostnih papirjev ni zavarovana.

1.1.4. Natančen opis vseh drugih pravic iz dolžniškega
vrednostnega papirja in način uveljavljanja teh pravic.

Potrebno je navesti ali dolžniški vrednostni papirji vsebujejo
klavzulo, s katero si izdajatelj zagotovi pravico do odpoklica
vrednostnih papirjev pred dospelostjo. Če v sklepu o izdaji
izdajatelj predvideva to klavzulo, mora določiti tudi pogoje in
način izvršitve te pravice.

Potrebno je navesti tudi, ali dolžniški vrednostni papirji
vsebujejo klavzulo, da ima kupec pravico do predčasnega vnovčenja
svoje terjatve. V tem primeru mora izdajatelj navesti ceno, način
in pogoje, po katerih bo odkupoval vrednostne papirje.

Za ostale pravice je potrebno navesti natančno vsebino, pogoje in
način uveljavitve.

1.1.5. Natančen opis vseh zavez in omejitev v zvezi z izdajo
dolžniškega vrednostnega papirja kot na primer:

- omejitve v investicijski in proizvodni politiki (omejitve
finančnih investicij, omejitve prodaje sredstev, omejitve nakupov
podjetij in združevanj, zaveze o vzdrževanju sredstev, posredne
zaveze),

- omejitve izplačil dividend,

- omejitve finančne politike (omejitve pri zadolževanju, najemu
in zakupu),

- zaveza oblikovanja presihajočega sklada,

- zaveza uporabe določenih računovodskih načel,

- zaveza o običajnem zavarovanju poslovanja.

Če zgoraj navedene omejitve ne obstajajo, je potrebno to izrecno
navesti za vsako posebej.

1.1.6. Namen izdaje dolžniških vrednostnih papirjev oziroma namen
uporabe z javno ponudbo pridobljenih sredstev.

1.2. Amortizacija dolga in potek izpolnjevanja izdajateljevih
obveznosti:

1.2.1. Vnovčevanje dolžniških vrednostnih papirjev:

- amortizacijski načrt za posamezne apoene,

- podatki o mestih, kjer imetniki dolžniških vrednostnih papirjev
lahko vnovčijo svoje terjatve,

- zastaranje pravic iz dolžniških vrednostnih papirjev.

1.2.2. V primeru, ko so vrednostni papirji nominirani v tuji
valuti je potrebno opredeliti valuto, v kateri bo izdajatelj
izplačal obresti in vrnil dolg ter način preračuna obveznosti
oziroma tečaj, ki se bo uporabil.

1.3. Predvideno mesto trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi
papirji (borzna kotacija A, B, trgovanje izven borze) in
predviden čas pričetka trgovanja. V primeru, da se bo z
dolžniškimi vrednostnimi papirji trgovalo na izvenborznem
organiziranem trgu, je potrebno navesti tudi, ali in kdaj
namerava izdajatelj zaprositi za uvrstitev v kotacijo na borzi.

1.4. Opredelitev obdavčenja donosov in prometa z dolžniškimi
vrednostnimi papirji glede na obstoječe davčne predpise.

1.5. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1. odstavka
4. člena tega sklepa; v primeru 2. in 4. alinee se ta točka in
nadaljnje podtočke v celoti izpustijo)

a. Vpisovanje in vplačevanje dolžniških vrednostnih papirjev

b. Nakup dolžniških vrednostnih papirjev, ki so predmet te javne
ponudbe

1.5.1. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo
kupca, ter neto znesek (razlika med prodajno ceno in stroški), ki
ga prejme izdajatelj.

b. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo
kupca.

1.5.2. Če je možna še katera druga oblika plačila poleg denarja,
je potrebno natanko opisati obliko, način preračuna in način
plačila.

1.5.3. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Mesto, čas in način vpisovanja in vplačevanja dolžniških
vrednostnih papirjev.

b. Prodajno mesto, čas in način nakupa dolžniških vrednostnih
papirjev.

1.5.3.1. Delež izdaje, za katerega lahko posamezne osebe
uveljavljajo prednostno pravico do vpisa oziroma nakupa, z
navedbo števila dolžniških vrednostnih papirjev in njihove skupne
nominalne vrednosti. Izdajatelj naj navede osebe, ki lahko
uveljavljajo prednostno pravico, rok za uveljavitev prednostne
pravice in omejitve števila dolžniških vrednostnih papirjev, ki
jih lahko vpiše oziroma kupi posamezna oseba.

1.5.3.2. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Morebitne omejitve pri vpisu dolžniških vrednostnih papirjev
za posamezne kupce.

b. Morebitne omejitve pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev
za posamezne kupce.

1.5.4. Določitev roka vplačevanja dolžniških vrednostnih
papirjev.

1.5.5. Število dolžniških vrednostnih papirjev, ki mora biti
vpisano in vplačano, da se javna ponudba šteje za uspešno.
Opredelitev obveznosti vračila vplačanih zneskov vpisnikom
dolžniških vrednostnih papirjev v primeru neuspele javne ponudbe.
Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov.

V primeru iz 3. alinee 2. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti.

1.6. Način izdaje in nadaljnjih prenosov dolžniških vrednostnih
papirjev ter morebitne omejitve pri prenosu.

1.7. Firme in sedeži pooblaščenih udeležencev, ki so odkupili
dolžniške vrednostne papirje z namenom njihove nadaljnje prodaje,
oziroma ki organizirajo, pripravljajo in izvajajo javno prodajo
dolžniških vrednostnih papirjev.

Priloga 6:

Prospekt je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo
kupcu vrednostnega papirja vpogled v pravni položaj izdajatelja,
njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki
izhajajo iz vrednostnega papirja. Prospekt se izdela in
objavi v slovenskem jeziku (13. člen zakona o trgu vrednostnih
papirjev).

POGLAVJE 1: PODATKI O KRATKOROČNIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH
PAPIRJIH

1.1. Podatki o dolžniških vrednostnih papirjih

1.1.1. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja:

- tip vrednostnega papirja (npr. blagajniški zapis, komercialni
zapis),

- dospetje vrednostnega papirja,

- obrestna mera in način izračuna obresti,

- način in obdobje izplačila obresti in glavnice.

1.1.2. Velikost izdaje dolžniških vrednostnih papirjev:

- skupna nominalna vrednost celotne izdaje,

- apoenska struktura.

V primeru 3. alinee 1. odstavka 4. člena tega sklepa se doda:

1.1.2.a Dolžniški vrednostni papirji, ki so predmet te javne
ponudbe:

- skupna nominalna vrednost,

- apoenska struktura.

1.1.3. Zavarovanje terjatev

Če je izpolnitev obveznosti iz vrednostnih papirjev zavarovana,
je potrebno navesti vrsto zavarovanja (npr. vrsta hipoteke, s
katero izdajatelj jamči za izpolnitev svojih obveznosti,
zavarovanje v obliki drugih vrednostnih papirjev, jamstvo druge
osebe) in obseg zavarovanja (npr. popolno, omejeno). V nasprotnem
primeru je potrebno jasno navesti, da izpolnitev obveznosti iz
dolžniških vrednostnih papirjev ni zavarovana.

1.1.4. Natančen opis vseh drugih pravic iz dolžniškega
vrednostnega papirja in način uveljavljanja teh pravic.

Za vse druge pravice je potrebno navesti natančno vsebino, pogoje
in način uveljavitve.

1.1.5. Natančen opis vseh zavez in omejitev v zvezi z izdajo
dolžniškega vrednostnega papirja. Če omejitve ne obstajajo, je
potrebno to izrecno navesti.

1.1.6. Namen izdaje dolžniških vrednostnih papirjev oziroma namen
uporabe z javno ponudbo pridobljenih sredstev.

1.2. Amortizacija dolga in potek izpolnjevanja izdajateljevih
obveznosti:

1.2.1. Vnovčevanje dolžniških vrednostnih papirjev:

- datum zapadlosti obresti in glavnice,

- podatki o mestih, kjer imetniki dolžniških vrednostnih papirjev
lahko vnovčijo svoje terjatve,

- zastaranje pravic iz dolžniških vrednostnih papirjev.

1.2.2. V primeru, ko so vrednostni papirji nominirani v tuji
valuti je potrebno opredeliti valuto, v kateri bo izdajatelj
izplačal obresti in vrnil dolg ter način preračuna obveznosti
oziroma tečaj, ki se bo uporabil.

1.3. Predvideno mesto trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi
papirji in predviden čas pričetka trgovanja.

1.4. Opredelitev obdavčenja donosov in prometa z dolžniškimi
vrednostnimi papirji glede na obstoječe davčne predpise.

1.5. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1. odstavka
4. člena tega sklepa; v primeru 2. in 4. alinee se ta točka in
nadaljnje podtočke v celoti izpustijo)

a. Vpisovanje in vplačevanje dolžniških vrednostnih papirjev

b. Nakup dolžniških vrednostnih papirjev, ki so predmet te javne
ponudbe

1.5.1. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo
kupca ter neto znesek (razlika med prodajno ceno in stroški), ki
ga prejme izdajatelj.

b. Prodajna cena in odstotek (znesek) stroškov, ki bremenijo
kupca.

1.5.2. Če je možna še katera druga oblika plačila poleg denarja,
je potrebno natanko opisati obliko, način preračuna in način
plačila.

1.5.3. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Mesto, čas in način vpisovanja in vplačevanja dolžniških
vrednostnih papirjev.

b. Prodajno mesto, čas in način nakupa dolžniških vrednostnih
papirjev.

1.5.3.1. Delež izdaje, za katerega lahko posamezne osebe
uveljavljajo prednostno pravico do vpisa oziroma nakupa, z
navedbo števila dolžniških vrednostnih papirjev in njihove skupne
nominalne vrednosti. Izdajatelj naj navede osebe, ki lahko
uveljavljajo prednostno pravico, rok za uveljavitev prednostne
pravice in omejitve števila dolžniških vrednostnih papirjev, ki
jih lahko vpiše oziroma kupi posamezna oseba.

1.5.3.2. (a. v primeru 1. alinee; b. v primeru 3. alinee 1.
odstavka 4. člena tega sklepa)

a. Morebitne omejitve pri vpisu dolžniških vrednostnih papirjev
za posamezne kupce.

b. Morebitne omejitve pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev
za posamezne kupce.

1.5.4. Določitev roka vplačevanja dolžniških vrednostnih
papirjev.

1.5.5. Število dolžniških vrednostnih papirjev, ki mora biti
vpisano in vplačano, da se javna ponudba šteje za uspešno.
Opredelitev obveznosti vračila vplačanih zneskov vpisnikom
dolžniških vrednostnih papirjev v primeru neuspele javne ponudbe.
Način, kraj in čas vračila vplačanih zneskov.

V primeru iz 3. alinee 2. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti.

1.6. Način izdaje in nadaljnjih prenosov dolžniških vrednostnih
papirjev ter morebitne omejitve pri prenosu.

1.7. Firme in sedeži pooblaščenih udeležencev, ki so odkupili
dolžniške vrednostne papirje z namenom njihove nadaljnje prodaje,
oziroma ki organizirajo, pripravljajo in izvajajo javno prodajo
dolžniških vrednostnih papirjev.

Priloga 7:

POGLAVJE 2: SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU IN KAPITALU

2.1. Splošno o izdajatelju.

2.1.1. Firma, sedež in naslov izdajatelja.

2.1.2. Enotna identifikacijska številka, šifra dejavnosti in
številka vpisa v sodni register.

2.1.3. Datum ustanovitve.

2.1.4. Kraj in čas, kjer je možen vpogled v statut oziroma
družbeno pogodbo.

2.2. Splošno o kapitalu in delnicah prejšnjih izdaj (če je
izdajatelj družba z omejeno odgovornostjo, je v teh točkah
potrebno smiselno navesti tiste podatke, ki se nanašajo na
poslovne deleže)

2.2.1. V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital.

2.2.2. Število že izdanih delnic, vrsta in razred delnic ter
nominalna vrednost po posameznih razredih, navedba vseh pravic iz
delnic posameznega razreda.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.3. Določbe statuta, ki urejajo prenosljivost delnic po
posameznih razredih.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.4. Določbe statuta, ki razveljavljajo proporcionalnost pravic
iz delnic, kot na primer manjšinske pravice in omejitev
glasovalnih pravic.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.5. Določbe statuta, ki urejajo spremembo osnovnega kapitala.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.6. Vsebina sklepov o pogojnem povečanju kapitala ali
odobrenem kapitalu:

- znesek pogojno povečanega oziroma odobrenega kapitala,

- opis delnic, ki naj bi se izdale na podlagih sklepov,

- osebe, ki imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic,

- pogoji za izdajo delnic na podlagi sklepa o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala (če je bil sklep o pogojnem povečanju kapitala
sprejet zaradi uresničitve pravic iz zamenljivih obveznic ali
nakupnih bonov, je potrebno natanko opisati lastnosti le-teh).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če lahko pride do povečanja osnovnega kapitala
na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu, ali do izdaje delnic na
podlagi sklepa o pogojnem povečanju kapitala v času do zapadlosti
vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta)

2.2.7. Opis dogodkov v zadnjih 2 letih, ki so imeli za posledico
spremembo višine osnovnega kapitala.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.8. Lastne delnice:

- število in skupni nominalni znesek lastnih delnic po posameznih
razredih ter navedba datuma in razloga za njihovo pridobitev,

- ali in v kakšni višini je oblikovan sklad za odkup lastnih
delnic,

- vsebina sklepa o odkupu lastnih delnic.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.3. Knjigovodske vrednosti in trgovanje z vrednostnimi papirji
izdajatelja

2.3.1. Navedba zadnje izračunane knjigovodske vrednosti delnic po
posameznih razredih in datuma izračuna.

2.3.2. Podatki o trgovanju z delnicami (če se z njimi trguje na
organiziranem trgu):

- segment trgovanja,

- obdobje trgovanja,

- grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih
šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj),

- grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest
mesecev (x-os datum, y-os promet).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.3.3. Podatki o trgovanju z drugimi vrednostnimi papirji
izdajatelja (če se z njimi trguje na organiziranem trgu):

- opis vrednostnega papirja,

- segment trgovanja,

- obdobje trgovanja,

- grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih
šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj),

- grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest
mesecev (x-os datum, y-os promet).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le za že izdane kratkoročne vrednostne papirje
izdajatelja)

2.4. Imetniki delnic izdajatelja, ki imajo 10 in več odstotkov
delnic z glasovalno pravico, oziroma najmanj 10 imetnikov z
največjimi deleži delnic z glasovalno pravico (podatke je
potrebno navesti v obliki tabele):

imena oziroma firme   število delnic po    delež glasovalnih
imetnikov delnic    posameznih razredih   pravic v %

Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja
delniške knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se
glasijo na prinosnika, je potrebno tabelo pripraviti na podlagi
podatkov z zadnje skupščine delničarjev in navesti datum
skupščine.

POGLAVJE 3: OPIS IZDAJATELJEVEGA POSLOVANJA IN PREMOŽENJA

3.1. Izdajateljeva dejavnost

3.1.1. Opis pomembnejših dejavnosti z navedbo glavnih skupin
storitev.

3.1.2. Razčlenitev:

- prihodkov v preteklih 2 letih po dejavnostih in po skupinah
storitev,

- prihodkov, ustvarjenih doma in v tujini,

- tržnih deležev izdajatelja.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.3. Navedba glavnih konkurentov po posameznih področjih
poslovanja in ocena njihovih tržnih deležev.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.4. Mesta na katerih izdajatelj opravlja svoje poslovanje
izven sedeža, na primer podružnice, poslovne enote in podobno.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.5. Navedba tistih posebnih dejavnikov, ki so v času priprave
prospekta znani in bi lahko imeli vpliv na izdajateljevo
dejavnost.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če gre za dejavnike, ki bi nastopili v času do
zapadlosti vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta)

3.1.6. Opredelitev večjih prekinitev v poslovanju v zadnjih 2
letih in navedba vzrokov zanje.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2. Izdajateljevo premoženje

3.2.1. Realno premoženje izdajatelja z geografsko razpršenostjo
(doma in v tujini) vključujoč nepremičnine in opremo v zakupu in
najemu.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2.2. Kapitalske naložbe izdajatelja v družbe, v katerih ima
izdajatelj več kot 19% upravljalski delež (podatke je potrebno
navesti v obliki tabele):

družbe, v  vrsta    delež    delež     delež
katerih ima kapitalske posamezne  vrednostnih  glasovalnih
izdajatelj  naložbe   naložbe v  papirjev   pravic, ki
kapitalske        skupnem   posameznega  jih
naložbe         premoženju  razreda, v  zagotavlja
             izdajatelja lasti     naložba
             (v %)    izdajatelja,
                   glede na
                   celotni
                   razred
                   vrednostnih
                   papirjev
                   (v %)

V primeru, ko je izdajatelj kapitalsko povezan z drugimi družbami
in ima obvladujoči položaj (izdajatelj ima v drugi družbi
večinski delež), je potrebno navesti tudi podatke o odvisnih
družbah, in sicer podatke o njihovi upravi, dejavnosti ter glavne
elemente strategije njihovega razvoja.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2.3. Opis glavnih naložb in dezinvesticij izdajatelja v zadnjih
2 letih:

- naložbe, ki sodijo v točko 3.2.1.,

- naložbe, ki sodijo v točko 3.2.2.,

- druge pomembnejše naložbe.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2.4. Če mora izdajatelj za opravljanje svoje dejavnosti
pridobiti kakšna posebna dovoljenja je potrebno navesti datume
pridobitve in čas trajanja posameznih dovoljenj.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če se dovoljenje izteče v času do zapadlosti
vrednostnega papirja, ki je predmet tega prospekta)

3.2.5. Podatki o morebitnih vpisanih hipotekah nad premoženjem
ali delom premoženja izdajatelja.

3.2.6. Pomembnejši spori in upravni postopki:

- število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in seštevek
vrednosti spornih predmetov (ločeno po tem ali je izdajatelj
tožena ali tožeča stranka),

- navedba vseh sporov s področja intelektualne lastnine in
varstva konkurence ter 5 največjih sporov z navedbo vrednosti,

- navedba upravnih postopkov, ki lahko pomembneje vplivajo na
premoženje ali dejavnost izdajatelja.

3.2.6.a (samo v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega
sklepa)

Navedba in zneski vseh v zadnjih 12 mesecih nepravočasno
poravnanih ali zapadlih in neporavnanih pogodbenih finančnih
obveznosti izdajatelja in njihovo stanje na dan izdaje prospekta.

3.2.7. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe v
zadnjih 2 letih z razčlenitvijo izobrazbene strukture zaposlenih.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.3. Izkazi poslovanja in njihovo revidiranje

3.3.1. Mnenje revizorja o računovodskih izkazih izdajatelja.

3.3.2. Izdajatelj mora prikazati revidirane letne računovodske
izkaze (kot je predpisano s slovenskimi računovodskimi standardi)
najmanj za obdobje zadnjih 2 let, in sicer:

- izkaz stanja po ustreznem standardu oziroma drugem predpisu,

- izkaz uspeha po ustreznem standardu oziroma predpisu,

- izkaz denarnih tokov,

- pomembnejša pojasnila postavk iz izkazov,

Izdajatelj mora navesti čas in kraj, kjer je na voljo popolno
letno poročilo za zadnje poslovno leto.

3.3.3. Konsolidirane računovodske izkaze najmanj za zadnje leto
poslovanja je potrebno prikazati, kadar jih mora izdajatelj
izdelati v skladu z računovodskimi standardi, zakonom, ali pa
kadar revizor, ki je revidiral letne računovodske izkaze
izdajatelja oceni, da bi zaradi objektivnejše predstavitve
finančnega položaja in poslovanja izdajatelja bilo potrebno
konsolidirati letne računovodske izkaze.

3.3.4. Če so od datuma zadnjih revidiranih izkazov poslovanja
pretekli več kot 3 meseci, mora izdajatelj priložiti bilanco
stanja in izkaz uspeha, ki nista starejša od 3 mesecev, z navedbo
ali sta revidirana ali ne.

3.3.5. Izdajatelj mora navesti podatke o vseh kazalcih
poslovanja, ki jih izračunava in so pomembni zaradi specifike
njegovega poslovanja (npr. koeficient kapitalske ustreznosti v
bankah). Obvezno je potrebno navesti vse kazalce, za katere
predpisi zahtevajo, da morajo dosegati določeno višino. Pri
takšnih kazalcih je poleg dejanske potrebno navesti tudi
predpisano višino.

3.3.5.a (samo v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega
sklepa)

Znesek bruto plač za zadnje 3 mesece.

3.3.6. Čisti dobiček oziroma izguba na delnico za vsako poslovno
leto posebej, najmanj za zadnji 2 leti. Če je v zadnjih dveh
letih prišlo do spremembe števila delnic, na primer kot rezultat
povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala, razdelitve
delnic..., mora biti dobiček (izguba) na delnico prilagojen(a)
novim razmeram in prikazan način preračuna.

3.3.7. Znesek dividende na delnico posameznega razreda v zadnjih
2 letih in datumi izplačil.

3.3.8. Obrazložitev pomembnejših zunajbilančnih postavk kot npr.
dana poroštva, potencialne obveznosti.

3.4. Druga za kupca vrednostnih papirjev pomembna dejstva o
poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju izdajatelja.

POGLAVJE 4: RAZVOJNA POLITIKA IZDAJATELJA

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se to
poglavje izpusti)

4.1. Načrt razvoja izdajatelja

4.1.1. Predvidena povečanja kapitala izdajatelja.

4.1.2. Predviden prihodnji obseg dejavnosti.

4.1.3. Opis načrtovanih naložb izdajatelja.

4.2. Podatki o odgovornih osebah, ki so izdelale oziroma
sodelovale pri pripravi podatkov o razvojni politiki izdajatelja.

POGLAVJE 5: PODATKI O UPRAVI

5.1. Imena in funkcije naslednjih oseb:

- člani uprave in nadzornega sveta,

- ustanovitelji, če je bila družba ustanovljena pred manj kot 5
leti (če je ustanoviteljev več kot 10 je potrebno navesti 10
ustanoviteljev, ki so imeli največji delež). (v primeru iz 2.
alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta alinea izpusti)

5.2. Plače in dodatne ugodnosti (po posameznih vrstah), ki so
bile članom uprave in nadzornega sveta izplačane v zadnjem letu.

5.2.1.Navedba posebnih pravic in ugodnosti, ki jih imajo člani
uprave in nadzornega sveta v razmerju do izdajatelja, kot npr.
krediti, zavarovanje, udeležba pri dobičku delniške družbe in
pravice do izplačil po razrešitvi (ne glede na to, ali so bile
izplačane v zadnjem letu).

POGLAVJE 6: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta,
napisati in podpisati naslednjo izjavo:

"Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse
bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki so
pomembni za odločanje investitorjev."

Vsebino prospekta podpišeta direktor družbe in vodja finančne
službe oziroma oseba, odgovorna za finančno poslovanje družbe. S
podpisom odgovarjata za resničnost informacij podanih v
prospektu.

POGLAVJE 7: NADALJNJE OBJAVE INFORMACIJ O POSLOVANJU IZDAJATELJA

7.1. Na koncu prospekta mora izdajatelj navesti imena oseb in
njihove funkcije v družbi, telefonske številke in čas, ko lahko
kupci dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z
vrednostnimi papirji, ki so predmet tega prospekta.

7.2. Izdajatelj mora navesti, v katerem časopisu bo po končani
javni ponudbi objavil podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih
papirjih (oglas iz 8. člena tega sklepa).

7.3. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal
podatke o poslovnem izidu (v skladu z 2. odstavkom 9. člena tega
sklepa).

7.4. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal
informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnega
papirja.

Priloga 8:

POGLAVJE 2: SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU IN KAPITALU

2.1. Splošno o izdajatelju.

2.1.1. Firma, sedež in naslov izdajatelja.

2.1.2. Enotna identifikacijska številka, šifra dejavnosti in
številka vpisa v sodni register.

2.1.3. Datum ustanovitve.

2.1.4. Kraj in čas, kjer je možen vpogled v statut oziroma
družbeno pogodbo.

2.2. Splošno o kapitalu in delnicah prejšnjih izdaj (če je
izdajatelj družba z omejeno odgovornostjo, je v teh točkah
potrebno smiselno navesti tiste podatke, ki se nanašajo na
poslovne deleže)

2.2.1. V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital.

2.2.2. Število že izdanih delnic, vrsta in razred delnic ter
nominalna vrednost po posameznih razredih, navedba vseh pravic iz
delnic posameznega razreda.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.3. Določbe statuta, ki urejajo prenosljivost delnic po
posameznih razredih.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.4. Določbe statuta, ki razveljavljajo proporcionalnost pravic
iz delnic, kot na primer manjšinske pravice in omejitev
glasovalnih pravic.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.5. Določbe statuta, ki urejajo spremembo osnovnega kapitala.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.6. Vsebina sklepov o pogojnem povečanju kapitala ali
odobrenem kapitalu:

- znesek pogojno povečanega oziroma odobrenega kapitala,

- opis delnic, ki naj bi se izdale na podlagih sklepov,

- osebe, ki imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic,

- pogoji za izdajo delnic na podlagi sklepa o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala (če je bil sklep o pogojnem povečanju kapitala
sprejet zaradi uresničitve pravic iz zamenljivih obveznic ali
nakupnih bonov, je potrebno natanko opisati lastnosti le-teh).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če lahko pride do povečanja osnovnega kapitala
na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu ali do izdaje delnic na
podlagi sklepa o pogojnem povečanju kapitala v času do zapadlosti
vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta)

2.2.7. Opis dogodkov v zadnjih 2 letih, ki so imeli za posledico
spremembo višine osnovnega kapitala.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.2.8. Lastne delnice:

- število in skupni nominalni znesek lastnih delnic po posameznih
razredih ter navedba datuma in razloga za njihovo pridobitev,

- ali in v kakšni višini je oblikovan sklad za odkup lastnih
delnic,

- vsebina sklepa o odkupu lastnih delnic.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.3. Knjigovodske vrednosti in trgovanje z vrednostnimi papirji
izdajatelja

2.3.1. Navedba zadnje izračunane knjigovodske vrednosti delnic po
posameznih razredih in datuma izračuna.

2.3.2. Podatki o trgovanju z delnicami (če se z njimi trguje na
organiziranem trgu):

- segment trgovanja,

- obdobje trgovanja,

- grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih
šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj),

- grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest
mesecev (x-os datum, y-os promet).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

2.3.2. Podatki o trgovanju z drugimi vrednostnimi papirji
izdajatelja (če se z njimi trguje na organiziranem trgu):

- opis vrednostnega papirja,

- segment trgovanja,

- obdobje trgovanja,

- grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih
šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj),

- grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest
mesecev (x-os datum, y-os promet).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le za že izdane kratkoročne vrednostne papirje
izdajatelja)

2.4. Imetniki delnic izdajatelja, ki imajo 10 in več odstotkov
delnic z glasovalno pravico oziroma najmanj 10 imetnikov z
največjimi deleži delnic z glasovalno pravico (podatke je
potrebno navesti v obliki tabele):

imena oziroma firme   število delnic po   delež glasovalnih
imetnikov delnic     posameznih razredih  pravic v %

Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja
delniške knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se
glasijo na prinosnika, je potrebno tabelo pripraviti na podlagi
podatkov z zadnje skupščine delničarjev in navesti datum
skupščine.

POGLAVJE 3: OPIS IZDAJATELJEVEGA POSLOVANJA IN PREMOŽENJA

3.1. Izdajateljeva dejavnost

3.1.1. Opis pomembnejših dejavnosti z navedbo glavnih skupin
proizvodov oziroma storitev.

3.1.2. Razčlenitev:

- prihodkov v preteklih 2 letih po dejavnostih in po skupinah
glavnih proizvodov oziroma storitev,

- prihodkov od prodaje doma in v tujini z navedbo glavnih tujih
trgov,

- tržnih deležev izdajatelja.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.3. Navedba glavnih konkurentov po posameznih področjih
poslovanja in ocena njihovih tržnih deležev.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.4. Mesta, na katerih izdajatelj opravlja svoje poslovanje
izven sedeža, na primer podružnice, poslovne enote in podobno.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.5. Navedba tistih posebnih dejavnikov, ki so v času priprave
prospekta znani, in bi lahko imeli vpliv na izdajateljevo
dejavnost.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če gre za dejavnike, ki bi nastopili v času do
zapadlosti vrednostnih papirjev, ki so predmet tega prospekta)

3.1.6. Opredelitev večjih prekinitev v poslovanju v zadnjih 2
letih in navedba vzrokov zanje.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2. Izdajateljevo premoženje

3.2.1. Realno premoženje izdajatelja z geografsko razpršenostjo
(doma in v tujini) vključujoč nepremičnine in opremo v zakupu in
najemu.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2.2. Kapitalske naložbe izdajatelja v družbe, v katerih ima
izdajatelj več kot 19% upravljalski delež (podatke je potrebno
navesti v obliki tabele):

družbe, v  vrsta    delež    delež     delež
katerih ima kapitalske posamezne  vrednostnih  glasovalnih
izdajatelj  naložbe   naložbe v  papirjev   pravic, ki
kapitalske        skupnem   posameznega  jih
naložbe         premoženju  razreda, v  zagotavlja
             izdajatelja lasti     naložba
             (v %)    izdajatelja,
                   glede na
                   celotni
                   razred
                   vrednostnih
                   papirjev
                   (v %)

V primeru, ko je izdajatelj kapitalsko povezan z drugimi družbami
in ima obvladujoči položaj (izdajatelj ima v drugi družbi
večinski delež), je potrebno navesti tudi podatke o odvisnih
družbah, in sicer podatke o njihovi upravi, dejavnosti ter glavne
elemente strategije njihovega razvoja.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2.3. Opis glavnih naložb in dezinvesticij izdajatelja v zadnjih
2 letih:

- naložbe, ki sodijo v točko 3.2.1.,

- naložbe, ki sodijo v točko 3.2.2.,

- druge pomembnejše naložbe.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2.4. Če ima izdajatelj koncesijo za izkoriščanje naravnih
bogastev, je potrebno navesti oceno rezerv ter predvideno obdobje
delovanja/poslovanja.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če se predvideno obdobje delovanja izteče v času
do zapadlosti vrednostnega papirja, ki je predmet tega prospekta)

3.2.5. Če je izdajatelj pri opravljanju svoje dejavnosti odvisen
od patentov, licenc, industrijskih ali komercialnih pogodb,
podeljenih pravic (franchising) ali od novih proizvodnih
procesov, je potrebno podati kratko informacijo o pogojih in
trajanju licenc.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le, če se katera od naštetih stvari izteče v času do
zapadlosti vrednostnega papirja, ki je predmet tega prospekta)

3.2.6. Podatki o morebitnih vpisanih hipotekah nad premoženjem
ali delom premoženja izdajatelja.

3.2.7. Pomembnejši spori in upravni postopki:

- število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in seštevek
vrednosti spornih predmetov (ločeno po tem ali je izdajatelj
tožena ali tožeča stranka),

- navedba vseh sporov s področja intelektualne lastnine in
varstva konkurence ter 5 največjih sporov z navedbo vrednosti,

- navedba upravnih postopkov, ki lahko pomembneje vplivajo na
premoženje ali dejavnost izdajatelja.

3.2.7.a (samo v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega
sklepa)

Navedba in zneski vseh v zadnjih 12 mesecih nepravočasno
poravnanih ali zapadlih in neporavnanih pogodbenih finančnih
obveznosti izdajatelja in njihovo stanje na dan izdaje prospekta.

3.2.8. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe v
zadnjih 2 letih z razčlenitvijo izobrazbene strukture zaposlenih.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.3. Izkazi poslovanja in njihovo revidiranje

3.3.1. Mnenje revizorja o računovodskih izkazih izdajatelja.

3.3.2. Izdajatelj delnic mora prikazati revidirane letne
računovodske izkaze (kot je predpisano s slovenskimi
računovodskimi standardi) najmanj za obdobje zadnjih 2 let, in
sicer:

- izkaz stanja najmanj s postavkami, ki so označene s črkami in
rimskimi številkami po standardu številka 24,

- izbran izkaz uspeha po postavkah iz standarda številka 25,

- izkaz denarnih tokov,

- pomembnejša pojasnila postavk iz izkazov,

Izdajatelj mora navesti čas in kraj, kjer je na voljo popolno
letno poročilo za zadnje poslovno leto.

3.3.3. Konsolidirane računovodske izkaze najmanj za zadnje leto
poslovanja je potrebno prikazati, kadar jih mora izdajatelj
izdelati v skladu z računovodskimi standardi, zakonom, ali pa
kadar revizor, ki je revidiral letne računovodske izkaze
izdajatelja oceni, da bi zaradi objektivnejše predstavitve
finančnega položaja in poslovanja izdajatelja bilo potrebno
konsolidirati letne računovodske izkaze.

3.3.4. Če so od datuma zadnjih revidiranih izkazov poslovanja
pretekli več kot 3 meseci, mora izdajatelj priložiti bilanco
stanja in izkaz uspeha, ki nista starejša od 3 mesecev, z
navedbo, ali sta revidirana ali ne.

3.3.4.a (samo v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega
sklepa)

Znesek bruto plač za zadnje 3 mesece.

3.3.5. Čisti dobiček oziroma izguba na delnico za vsako poslovno
leto posebej, najmanj za zadnji 2 leti. Če je v zadnjih dveh
letih prišlo do spremembe števila delnic, na primer kot rezultat
povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala, razdelitve
delnic..., mora biti dobiček (izguba) na delnico prilagojen(a)
novim razmeram in prikazan način preračuna.

(v primeru iz 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta točka
izpusti)

3.3.6. Znesek dividende na delnico posameznega razreda v zadnjih
2 letih in datumi izplačil.

3.3.7. Obrazložitev pomembnejših zunaj bilančnih postavk, kot
npr. dana poroštva, potencialne obveznosti.

3.4. Druga za kupca vrednostnih papirjev pomembna dejstva o
poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju izdajatelja.

POGLAVJE 4: RAZVOJNA POLITIKA IZDAJATELJA

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se to
poglavje izpusti)

4.1. Načrt razvoja izdajatelja

4.1.1. Predvidena povečanja kapitala izdajatelja.

4.1.2. Raziskovalna in razvojna politika na področju
izdajateljeve dejavnosti. Delež prihodkov, ki jih izdajatelj
namenja za raziskave in razvoj.

4.1.3. Opis načrtovanih naložb izdajatelja.

4.2. Podatki o odgovornih osebah, ki so izdelale oziroma
sodelovale pri pripravi podatkov o razvojni politiki izdajatelja.

POGLAVJE 5: PODATKI O UPRAVI

5.1. Imena in funkcije naslednjih oseb:

- člani uprave in nadzornega sveta,

- ustanovitelji, če je bila družba ustanovljena pred manj kot 5
leti (če je ustanoviteljev več kot 10 je potrebno navesti 10
ustanoviteljev, ki so imeli največji delež).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
alinea izpusti)

5.2. Plače in dodatne ugodnosti (po posameznih vrstah), ki so
bile članom uprave in nadzornega sveta izplačane v zadnjem letu.

5.2.1. Navedba posebnih pravic in ugodnosti, ki jih imajo člani
uprave in nadzornega sveta v razmerju do izdajatelja, kot npr.
krediti, zavarovanje, udeležba pri dobičku delniške družbe in
pravice do izplačil po razrešitvi (ne glede na to, ali so bile
izplačane v zadnjem letu).

POGLAVJE 6: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta,
napisati in podpisati naslednjo izjavo:

"Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse
bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki so
pomembni za odločanje investitorjev."

Vsebino prospekta podpišeta direktor družbe in vodja finančne
službe oziroma oseba, odgovorna za finančno poslovanje družbe. S
podpisom odgovarjata za resničnost informacij podanih v
prospektu.

POGLAVJE 7: NADALJNJE OBJAVE INFORMACIJ O POSLOVANJU IZDAJATELJA

7.1. Na koncu prospekta mora izdajatelj navesti imena oseb in
njihove funkcije v družbi, telefonske številke in čas, ko lahko
kupci dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z
vrednostnimi papirji, ki so predmet tega prospekta.

7.2. Izdajatelj mora navesti, v katerem časopisu bo po končani
javni ponudbi objavil podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih
papirjih (oglas iz 8. člena tega sklepa).

7.3. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal
podatke o poslovnem izidu (v skladu z 2. odstavkom 9. člena tega
sklepa).

7.4. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal
informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnega
papirja.

Priloga 9:

POGLAVJE 2: SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU

2.1. Splošno o izdajatelju.

2.1.1. Lokalna skupnost, sedež in naslov.

2.1.2. Enotna identifikacijska številka in šifra dejavnosti.

2.1.3. Datum ustanovitve.

2.1.4. Kraj in čas, kjer je možen vpogled v statut.

2.2. Trgovanje z vrednostnimi papirji izdajatelja

2.1. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji izdajatelja (če
se z njimi trguje na organiziranem trgu):

- opis vrednostnega papirja,

- segment trgovanja,

- obdobje trgovanja,

- grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih
šest mesecev (x-os datum, y-os tečaj),

- grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih šest
mesecev (x-os datum, y-os promet).

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka navede le za že izdane kratkoročne vrednostne papirje
izdajatelja)

POGLAVJE 3: OPIS IZDAJATELJEVEGA PREMOŽENJA

3.1. Izdajateljevo premoženje

3.1.1. Predvideni viri za financiranje obveznosti iz vrednostnih
papirjev, ki so predmet tega prospekta.

3.1.2. Realne naložbe izdajatelja vključujoč nepremičnine in
opremo v zakupu in najemu.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.3. Kapitalske naložbe izdajatelja (podatke je potrebno
navesti v obliki tabele):

družbe, v  vrsta    delež    delež     delež
katerih ima kapitalske posamezne  vrednostnih  glasovalnih
izdajatelj  naložbe   naložbe v  papirjev   pravic, ki
kapitalske        skupnem   posameznega  jih
naložbe         premoženju  razreda, v  zagotavlja
             izdajatelja lasti     naložba
             (v %)    izdajatelja,
                   glede na
                   celotni
                   razred
                   vrednostnih
                   papirjev
                   (v %)

V primeru, ko je izdajatelj kapitalsko povezan z drugimi družbami
in ima obvladujoči položaj (izdajatelj ima v drugi družbi
večinski delež), je potrebno navesti tudi podatke o odvisnih
družbah, in sicer podatke o njihovi upravi, dejavnosti ter glavne
elemente strategije njihovega razvoja.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.4. Opis glavnih naložb in dezinvesticij izdajatelja v zadnjih
2 letih:

- naložbe, ki sodijo v točko 3.1.2.,

- naložbe, ki sodijo v točko 3.1.3.,

- druge pomembnejše naložbe.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.1.5. Podatki o morebitnih vpisanih hipotekah nad premoženjem
ali delom premoženja izdajatelja.

3.1.6. Pomembnejši spori in upravni postopki:

- število civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in seštevek
vrednosti spornih predmetov (ločeno po tem ali je izdajatelj
tožena ali tožeča stranka),

- navedba upravnih postopkov, ki lahko pomembneje vplivajo na
premoženje ali dejavnost izdajatelja.

3.1.6.a (samo v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega
sklepa)

Navedba in zneski vseh v zadnjih 12 mesecih nepravočasno
poravnanih ali zapadlih in neporavnanih pogodbenih finančnih
obveznosti izdajatelja in njihovo stanje na dan izdaje prospekta.

3.1.7. Povprečno število zaposlenih ter pomembnejše spremembe v
zadnjih 2 letih z razčlenitvijo izobrazbene strukture zaposlenih.

(v primeru iz 2. alinee 3. odstavka 4. člena tega sklepa se ta
točka izpusti)

3.2. Finančni izkazi lokalne skupnosti

3.2.1. Premoženjska bilanca lokalne skupnosti za zadnji dve leti.

3.2.2. Izdajatelj mora navesti podatke o obsegu zadolženosti
glede na porabo in o deležu porabe, ki je namenjen odplačilu
glavnice in obresti ter o izpolnjevanju določb 17. člena zakona o
financiranju občin (U.l. RS, št. 80/94).

3.2.3. Obrazložitev pomembnejših zunaj bilančnih postavk, kot
npr. dana poroštva, potencialne obveznosti.

3.3. Druga za kupca delnic pomembna dejstva o poslovanju,
dejavnosti in finančnem položaju izdajatelja.

POGLAVJE 4: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta,
napisati in podpisati naslednjo izjavo:

"Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse
bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, ki so
pomembni za odločanje investitorjev."

Vsebino prospekta podpiše odgovorna oseba v lokalni skupnosti. S
podpisom odgovarja za resničnost informacij podanih v prospektu.

POGLAVJE 5: NADALJNJE OBJAVE INFORMACIJ O POSLOVANJU IZDAJATELJA

5.1. Na koncu prospekta mora izdajatelj navesti imena oseb in
njihove funkcije, telefonske številke in čas, ko lahko kupci
dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi z vrednostnimi
papirji, ki so predmet tega prospekta.

5.2. Izdajatelj mora navesti, v katerem časopisu bo po končani
javni ponudbi objavil podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih
papirjih (oglas iz 8. člena tega sklepa).

5.3. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal
podatke o poslovnem izidu (v skladu z 2. odstavkom 9. člena tega
sklepa).

5.4. Izdajatelj mora določiti, v katerem časopisu bo objavljal
informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnega
papirja.
Priloga 10:

1. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH DELNIC NA
PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

ŠT. ........................

b. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI DELNIC NA PODLAGI DOVOLJENJA
AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO

ŠT. ........................

2. IZDAJATELJ DELNIC (firma, sedež, naslov) .....................

.................................................................

3. VRSTA DELNICE ................................................

4. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .....................

b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .............. OD
TEGA SO BILE PREDMET TE JAVNE PONUDBE DELNICE V SKUPNI NOMINALNI

VREDNOSTI .......................................................

5. PRODAJNA CENA DELNICE ........................................

6. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA DELNIC

b. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP DELNIC

-----------------------------------------------------------------

7. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH DELNIC .............

JAVNA PONUDBA JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO/NEUSPEŠNO

(v primeru neuspešne javne ponudbe je potrebno navesti tudi, da
bodo vplačila vrnjena na način, opisan v prospektu)

b. ŠTEVILO IN ODSTOTEK PRODANIH DELNIC ..........................

8. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI DELNICE
Z NAMENOM NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI SO ORGANIZIRALI,
PRIPRAVLJALI IN IZVAJALI PRODAJO DELNIC

Priloga 11:

1. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH... (VRSTA
DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI
DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT ..........

b. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI... (VRSTA DOLGOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE
ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO

ŠT ................

2. IZDAJATELJ... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA
PAPIRJA) (firma, sedež, naslov)

-----------------------------------------------------------------

3. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .....................

b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .......... OD TEGA SO
BILI PREDMET TE JAVNE PONUDBE... VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA

VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI VREDNOSTI ..............

4. PRODAJNA CENA... (VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA
PAPIRJA)

-----------------------------------------------------------------

5. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA

b. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP

-----------------------------------------------------------------

6. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH... (VRSTA

DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ..................

JAVNA PONUDBA JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO/NEUSPEŠNO

(v primeru neuspešne javne ponudbe je potrebno navesti tudi, da
bodo vplačila vrnjena na način, opisan v prospektu)

b. ŠTEVILO IN ODSTOTEK PRODANIH... (VRSTA DOLGOROČNEGA

DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................

7. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI...
(VRSTA DOLGOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM
NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI SO ORGANIZIRALI,
PRIPRAVLJALI IN IZVAJALI PRODAJO... (VRSTA DOLGOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

Priloga 12:

1. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI NOVOIZDANIH... (VRSTA
KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI

DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT ..........

b. OBJAVA O ZAKLJUČENI JAVNI PONUDBI... (VRSTA KRATKOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE
ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA NADALJNJO JAVNO PRODAJO

ŠT. ......................

2. IZDAJATELJ... (VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA
PAPIRJA) (firma, sedež, naslov)

-----------------------------------------------------------------

3. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE .....................

b. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE ............... OD
TEGA SO BILI PREDMET TE JAVNE PONUDBE... VRSTA KRATKOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) V SKUPNI NOMINALNI

VREDNOSTI .......................................................

4. PRODAJNA CENA ............................... (VRSTA
KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)

-----------------------------------------------------------------

5. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VPISOVANJA IN VPLAČEVANJA

b. ZAČETEK IN KONEC (DATUM) VELJAVNOSTI PONUDBE ZA NAKUP

-----------------------------------------------------------------

6. (a. v primeru iz 1. alinee; b. v primeru iz 2. alinee 2.
odstavka 7. člena tega sklepa)

a. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH .................
(VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA

PAPIRJA) ........................................................

JAVNA PONUDBA JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO/NEUSPEŠNO

(v primeru neuspešne javne ponudbe je potrebno navesti tudi, da
bodo vplačila vrnjena na način, opisan v prospektu)

b. ŠTEVILO IN ODSTOTEK PRODANIH .......(VRSTA KRATKOROČNEGA

DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) ...............................

7. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI (FIRMA, SEDEŽ), KI SO ODKUPILI...
(VRSTA KRATKOROČNEGA DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA) Z NAMENOM
NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE, OZIROMA KI SO ORGANIZIRALI,
PRIPRAVLJALI IN IZVAJALI PRODAJO... (VRSTA KRATKOROČNEGA
DOLŽNIŠKEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA)


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti