Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2433. Odlok o delovnih telesih občinskega sveta, stran 3246.

Na podlagi 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95, 73/95) in 36. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o delovnih telesih občinskega sveta
1. člen
S tem odlokom določa Občinski svet občine Radenci sestavo, naloge in način dela delovnih teles občinskega sveta.
Delovna telesa so stalna ali občasna. Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša vprašanja iz pristojnosti občine. Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za proučevanje določenih skupin vprašanj ali posameznih zadev. Ustanovijo se s statutom oziroma s sklepom.
2. člen
Delovna telesa občinskega sveta opravljajo predvsem naslednje naloge:
– obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu pobude, mnenja in predloge,
– obravnavajo stališča, pobude župana in članov občinskega sveta glede posameznih vprašanj,
– obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe občanov in drugih subjektov,
– predlagajo županu in občinskemu svetu odločitve s svojega delovnega področja,
– opravljajo druge zadeve, ki so jim zaupane.
3. člen
Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– komisijo za priznanja,
– statutarno pravno komisijo,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– volilno komisijo.
4. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– obravnava vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so povezana z volitvami, imenovanji, razrešitvami in administrativnimi zadevami,
– predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov članov občinskega sveta in župana,
– daje predloge za sestavo delovnih teles občinskega sveta,
– daje predloge za določitev plače župana ter nadomestil občinskim funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta ter predlaga višino povračil stroškov,
– predlaga mnenje k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino,
– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v skladih, zavodih in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje predloge o mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kadrovske zadeve.
5. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava vloge in pritožbe občanov in drugih subjektov v zadevah, ki se rešujejo izven upravnega postopka,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi.
6. člen
Komisija za priznanja:
– pripravlja akte, ki se nanašajo na podelitev nagrad in priznanj občine,
– obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad občine,
– daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priznanj in nagrad.
7. člen
Statutarno pravna komisija:
– pripravlja predlog statuta in poslovnika ter spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov občinskega sveta,
– izven sej občinskega sveta daje razlago poslovnika občinskega sveta,
– obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje ali daje k njim soglasje občinski svet,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet,
– pomaga pri pripravi statutov krajevnih skupnosti.
8. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obravnava akte in problematiko iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanaša na:
– področje varnosti cestnega prometa,
– pospeševanje prometne vzgoje, izobrazbo in etiko udeležencev v cestnem prometu,
– izvajanje lokalnega prometa,
– prometno ureditev,
– pripravo in izvedbo akcij v zvezi z varnostjo cestnega prometa na območju občine,
– dajanje predlogov za izboljašnje varnosti cestnega prometa,
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo.
9. člen
Volilna komisija ima pristojnosti in naloge določene z zakonom o lokalnih volitvah.
10. člen
Delovna telesa obravnavajo poleg vprašanj, ki so navedena v tem odloku tudi druga vprašanja iz področja za katerega so ustanovljena v skladu z zakoni, statutom in drugimi akti občinskega sveta.
11. člen
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov. Kandidate za listo kandidatov lahko predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in člani sveta.
Delovna telesa imajo pet članov.
Predsednika delovnega telesa imenujejo člani delovnega telesa izmed sebe z večino glasov vseh članov.
12. člen
Člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
13. člen
Delovno telo občinskega sveta veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov. Odločitve sprejema delovno telo z večino glasov vseh članov.
Predsednik odbora zastopa delovno telo in podpisuje akte iz njegove pristojnosti.
14. člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za delovna telesa opravljajo strokovne službe Občine Radenci.
15. člen
Za sklicevanje sej in delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določbe poslovnika Občinskega sveta občine Radenci.
16. člen
Delovno telo je za svoje delo odgovorno občinskemu svetu in je dolžno najmanj enkrat letno poročati o svojem delu občinskemu svetu, po zahtevi pa tudi večkrat.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-002/96
Radenci, dne 3. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Flegar Jože, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti