Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2431. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice, stran 3241.

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 13. in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96), je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 5. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi javni gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev, promocije turizma in informativne dejavnosti v Občini Moravske Toplice.
2. člen
Zavod opravlja dejavnosti po 6. členu tega odloka kot neprofitne.
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.
Ustanovitelj izvršuje pravice in prevzema ustanoviteljske obveznosti preko upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja zavoda.
4. člen
S soglasjem ustanovitelja lahko druge pravne in fizične osebe odkupijo ustanovitveni delež, vendar skupaj največ 49%.
Pogoje, pod katerimi lahko tudi druge pravne in fizične osebe odkupijo ustanovitveni delež, in kriterije za višino odkupa posameznih deležev, določa statut zavoda.
Prevzem, oziroma odkup ustanoviteljskih pravic in obveznosti naknadnih ustanoviteljev, se uredi s posebno pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je Turistični informativni urad Moravske Toplice.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ul. 3.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Turistični informativni urad opravlja na področju turizma naslednje dejavnosti:
01411 – rejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
     športnih površin,
2212  – Izdajanje časopisov,
511  – Posredništvo,
5119  – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5212  – Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
     prodajalnah,
5241  – Trgovina na drobno s tekstilom,
5247  – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
     papirjem, pisalnimi potrebščinami,
52472 – Trgovina na drobno s časopisi, revijami,
52473 – Dejavnost papirnic,
52486 – Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
552  – Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih
     zmogljivosti za krajši čas,
5523  – Druge nastanitve za krajši čas,
6022  – Storitve taksistov,
6023  – Drug kopenski potniški prevoz,
6330  – Storitev potovalnih agencij in organizatorjev
     potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
6713  – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
     posredništvom,
6720  – Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
     pokojninskih skladih,
71401 – Izposojanje športne opreme,
74831 – Prevajanje,
74832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
74841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
74843 – Druge poslovne dejavnosti,
7440  – Ekonomska propaganda,
7513  – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
     poslovnih dejavnosti gostinstva in turizma,
9220  – Radijska in televizijska dejavnost,
9231  – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
9233  – Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
9234  – Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
9240  – Dejavnost tiskovnih agencij,
92623 – Druge športne dejavnosti,
9272  – Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
9301  – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
92711 – Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
7. člen
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s tem odlokom določenega zagotovljenega programa dela, v obliki dodatnih programov in projektov.
Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo.
IV. PRAVICE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlokom.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
9. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda se zagotovijo z ustanovitvenim kapitalom zavoda v višini 2,000.000 SIT.
11. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod zagotavlja iz osnovnega kapitala in prispevka ustanovitelja.
Če pride do spremembe ustanoviteljskih deležev, se temu ustrezno spremenijo deleži prispevkov.
Vir sredstev za financiranje zagotovljenega programa dela zavoda je občinski proračun, na katerem se zbirajo namenska sredstva turistične takse in turistični prispevek.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno, če s finančnim načrtom ni določeno drugače.
12. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe, vendar brez upravljalskih pravic.
Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja.
13. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni odbor, nadzoruje pa nadzorni odbor občine.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
14. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV PRI UPRAVLJANJU ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda ter zagotavljanje porabe njegovih storitev,
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo upravni odbor zavoda določi z letnim programom dela,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– odloča o odkupu ustanovnega deleža pravnim in fizičnim osebam na predlog upravnega odbora,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo 2,000,000 SIT
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k letnemu programu dela zavoda in njegovemu finančnemu ovrednotenju,
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ter odlokom in statutom zavoda,
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet občine Moravske Toplice.
Upravni odbor zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe,
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti iz 7. člena odloka in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom ter način pokrivanja izgube.
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
– daje soglasje k najemanju posojil do 2,000.000 SIT,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela in storitve, katerih vrednost presega 2,000.000 SIT,
– predlaga ustanovitelju spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena ali spremembo dejavnosti zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in statutom zavoda,
– sprejema notranjo organizacijo zavoda ter število in vrste delovnih mest,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo finančno ovrednotenje.
17. člen
Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z večino glasov vseh. Kadar je glasovanje neodločeno, je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora zavoda.
Upravni odbor ima na začetku pet članov, ki jih imenuje oziroma razrešuje Občinski svet občine Moravske Toplice. Od skupnega števila članov upravnega odbora enega imenuje izmed delavcev zavoda, enega pa izmed uporabnikov storitev zavoda.
Predsednika upravnega odbora imenujejo člani upravnega odbora izmed sebe na predlog ustanovitelja.
Ob končanem naknadnem odkupu ustanoviteljskega deleža lahko upravni odbor šteje največ devet članov.
18. člen
Mandat članov upravnega odbora zavoda traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Način dela upravnega odbora zavoda se določi s poslovnikom o delu upravnega odbora zavoda.
Občinski svet občine Moravske Toplice lahko razreši člane upravnega odbora zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo politike, sprejete na področju turizma, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
19. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Zavod zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe o najemanju posojil do 2,000.000 SIT po soglasju upravnega odbora, nad 2,000.000 SIT pa po soglasju ustanovitelja.
Pogodbe o izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za delo in storitve, katerih vrednost presega 2,000.000 SIT sklepa po soglasju UO.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem Občinskega sveta občine Moravske Toplice.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
VII. ORGANIZACIJA ZAVODA
20. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
VIII. NADZOR
21. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pooblaščene organizacije in nadzorni odbor Občine Moravske Toplice.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.
23. člen
Finančna sredstva za delovanje zavoda v letu njegovega pričetka delovanja zagotovi Občina Moravske Toplice iz proračunskih sredstev.
24. člen
Začasno, dokler bodo potekale vse tehnične in strokovne naloge za zavod v okviru uprave Občine Moravske Toplice, zastopa zavod župan občine.
25. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ustanovitelj imenuje upravni odbor zavoda v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 60/96
Moravske Toplice, dne 8. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti