Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2424. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu, stran 3231.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 30. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN 89/95 v mesecu februarju 1996.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) tekstualni del:
– splošne določbe
– območja zazidalnega načrta
– merila in pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v prostor
– pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja
– drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor
– obveznosti investitorjev in izvajalcev
– tolerance
– končne določbe
B) grafični del:
– kopija katastrskega načrta
– pregledna situacija
– izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 do 1990
– geodetska podloga
– situacija obstoječe komunalne infrastrukture
– situacija zakoličbe parcel
– arhitektonsko zazidalna situacija
– ureditvena situacija
– idejna rešitev komunalne in energetske infrastrukture.
II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja zazidalnega načrta poteka na severu ob lokalni cesti Raka–Senuše–Leskovec, na vzhodu meji na stanovanjsko območje, na zahodu na gozd in na jugu na kmetijsko zemljišče. Območje zazidalnega načrta zajema naslednje parcelne številke v k.o. Leskovec 530/133 in 530/142 (delno).
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
V območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja štirih stanovanjskih objektov.
5. člen
Lokacija št. 1:
Predvidena je v severnozahodnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 530/133, k.o. Leskovec.
Lokacija št. 2:
Predvidena je v severnovzhodnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 530/133 in 530/142 k.o. Leskovec.
Lokacija št. 3:
Predvidena je v jugozahodnem delu obravnavanega območja na parcelnih št. 530/133 k.o. Leskovec.
Lokacija št. 4:
Predvidena je v jugovzhodnem delu obravnavanega območja na parcelni št. 530/133 in 530/142 k.o. Leskovec.
6. člen
Lokacija št. 1
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 16 x 7 + 5 x 7 m (možen je razgiban tloris) + garaža 7 x 6 m
– vertikalni gabarit: dopustna klet (2,40) + pritličje (2,80) + mansarda (1,50)
– kolenčni zid: max. 1,50 m
– kota pritličja: ca. 100,50, (relativna kota), kar je približno 30 cm nad nivojem ceste ob priključku
– streha: razgibana, strma streha, naklona 40–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bitumenizirana lepenka ali betonski strešnik temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena.
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa
Lokacija št. 2
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 13 x 7 m + 6 x 6 m (možen je razgiban tloris + garaža 6 x 6 m
– vertikalni gabarit: dopustna klet 2,40 m + pritličje 2,80 m + mansarda 1,50 m
– kolenčni zid: max. 1,50 m
– kota pritličja: ca. 100,50 (relativna kota )
– streha: razgibana, strma streha, naklona 40–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bitumenizirana lepenka ali betonski strešnik temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa
Lokacija št. 3
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 16 x 7 m + 5 x 7 m (možen je razgiban tloris) + garaža 7 x 6 m
– vertikalni gabarit: dopustna klet 2,40 m + pritličje 2,80 m + mansarda 1,50 m
– kolenčni zid: max. 1,50 m
– kota pritličja: 100 (relativna kota)
– streha: razgibana, strma streha, naklona 40–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bitumenizirana lepenka ali betonski strešnik temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa
Lokacija št. 4
– horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 13 x 7 m + 6 x 6 m (možen je razgiban tloris) + garaža 6 x 6 m
– vertikalni gabarit: dopustna klet 2,40 m + pritličje 2,80 m + mansarda 1,50 m
– kolenčni zid: max. 1,50 m
– kota pritličja: 100 (relativna kota)
– streha: razgibana, strma streha, naklona 40–45 stopinj, možna izvedba čopov in frčad, kritina opečna, bitumenizirana lepenka ali betonski strešnik temne barve, smer slemena načeloma poteka v smeri dolžine objekta in vzporedno s plastnicami terena
– fasada: omet svetle barve, možna kombinacija lesa.
7. člen
Zunanja ureditev
Po končani gradnji je potrebno urediti okolico objektov z ustrezno razmestitvijo tlakovanih in travnatih površin.
8. člen
Pomožni objekti
Gradnja pomožnih objektov na tem območju je možna, vendar s predhodno presojo in vklopitvijo objektov v obstoječo pozidavo.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Promet
Dovozi na funkcionalna zemljišča se uredijo z interne dovozne poti, ki se priključi na lokalno cesto Raka–Senuše–Leskovec.
Cestni priključek se zgradi v niveleti vozišča javne ceste in pravokotno na javno cesto. Hodnik za pešce se poglobi.
Priključek se uredi tako, da se zagotovi pregledna berma in radiji za komunalna vozila.
Dovozna cesta se uredi kot javno dobro širine 5 m.
10. člen
Vodovod
Zgradi se vodovod iz obstoječega vodovodnega omrežja, ki poteka ob obravnavanem območju.
11. člen
Kanalizacija
Pritličja in mansardne dele objektov se priključi na obstoječo mešano kanalizacijo.
Za fekalne vode iz eventualnih kletnih etaž se zgradi dvoprekatna zaprta greznica za vsak objekt posebej.
Meteorne vode iz urejenih platojev in streh, se zberejo in speljejo v kanalizacijo oziroma ponikovalnico.
12. člen
Elektrika
Na električno omrežje se predvideni objekti priključijo s položitvijo nizkonapetostnega kabla iz omarice na obstoječi stanovanjski hiši Kerin ali Somrak.
13. člen
Telefon
Objekti se locirajo tako, da se ne tangira obstoječih PTT vodov.
Priključki objektov na telefonsko omrežje se izvedejo od obstoječega omrežja pri stanovanjski hiši Somrak ali Kerin.
14. člen
KTV
Objekte je možno priključiti na KTV omrežje iz obstoječe omarice na stanovanjski hiši Kerin ali Somrak.
15. člen
Odpadki
Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tipizirane posode, odvoz na sanitarno deponijo pa je na tem območju organiziran.
16. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno iz lastnih kotlovnic na trda ali tekoča goriva, ki se uredijo v kletnem ali gospodarskem delu posameznih objektov. Možno je postavitev plinskih rezervoarjev po pogojih odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 62/95).
17. člen
Plinifikacija
Pri komunalnih ureditvah je potrebno upoštevati možnost kasnejše plinifikacije območja, za kar je rezerviran koridor, ki je prikazan v situaciji idejne rešitve komunalne in energetske infrastrukture.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
18. člen
Hrup
Predvidena individualna stanovanjska gradnja ne bo povečala ali presegala maksimalnih dovoljenih ravni hrupa.
19. člen
Požar
Dostop gasilnih vozil bo omogočen iz obstoječe lokalne ceste Raka–Senuše–Leskovec neposredno do vseh objektov.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
20. člen
Pri izvajanju predvidenih posegov v prostor ni dovoljeno oviranje prometa na lokalni cesti.
Pred pričetkom del mora investitor pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav, ki so tangirane pri predmetni gradnji.
Pred pričetkom gradnje je investitor dolžan zgraditi komunalno infrastrukturo in dovozno pot.
VII. TOLERANCE
21. člen
Glede velikosti objektov so dopustne tolerance v mejah okvirnih dimenzij z odstopanjem + 10%.
Pri izvedbi komunalnih ureditev so tolerance dovoljene v takih mejah, da ne povzročajo večjih sprememb pri predvidenih ureditvah.
VIII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora v Občini Krško.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini Krško.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-10/95-1/15
Krško, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti