Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2423. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Športni center Grič I, stran 3229.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, Uradni list RS, št. 18/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 30. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o prostorsko ureditvenih pogojih Športni center Grič I
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorsko ureditveni pogoji za športni center Grič I, ki jih je izdelal Savaprojekt Krško pod številko PUP – 106/95.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v prostorsko ureditvenih pogojih športni center Grič I, ki se nanašajo na izrabo območja ter na oblikovanje objektov, naprav in ureditve.
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
1. Odlok
2. Tekstualni del
3. Pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij
4. Grafične priloge:
– U1 Izsek iz spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine 
Krško za obdobje 1986–1990               M 1 : 5000
– U2 Topografsko katastrski načrt           M 1 : 1000
– U3 Situacija obstoječega stanja           M 1 : 1000
– U4 Omejitve in možne širitve             M 1 : 1000
– U5 Obstoječa komunalna in energetska
infrastruktura                     M 1 : 1000
3. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so osnova za izdelavo lokacijske dokumentacije.
II. OPIS MEJE OBMOČJA
4. člen
Meja območja poteka na severu ob severni ograji stadiona Matija Gubec, na zahodu po magistralni cesti M10/3, na vzhodu ob vznožju predvidenega visokovodnega nasipa in na jugu po dovozni cesti do pokopališča in ob meji območja obstoječih teniških igrišč.
5. člen
Območje prostorsko ureditvenih pogojev se nanaša na naslednje parcelne številke: 988/1, 1022/2, 1246/9, stp 322, 990/2, 1022/15, stp. 321 KO Leskovec
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
6. člen
Območje urejanja zajema:
– stadion Matije Gubca,
– kompleks tenisa.
7. člen
Stadion Matije Gubca
Potreba po razširitvi objekta je možna z izgradnjo centralnega upravnega objekta z razširitvijo obstoječega objekta garaž in delavnic proti tribuni (v smeri severa) in proti jugu do načrtovanih parkirnih prostorov ter do vhoda na nasip iz vzhodne smeri.
V objektu je predvideno poleg prostorov za potrebe stadiona urediti klubske prostore za športna društva, pisarne, garderobe, sanitarije in tudi lokale z uslužnostno dejavnostjo.
Vhod na nasip, kjer so stojišča se uredi kot reprezentančni centralni del športnega centra. Poleg glavnega vhoda na nasip se na tem mestu uredi glavni vhod v centralni upravni objekt in vhod v teniški kompleks in objekt.
Objekte je možno zgraditi v dveh etažah.
Za potrebe nogometnega kluba je možna gradnja v severnem delu stadiona. Objekt je lahko dvonamenski: za potrebe tribun stadiona in prostore nogometnega kluba.
8. člen
Kompleks tenisa
Izgradnja objekta za potrebe tenisa je možna v središčnem delu ob centralnem vhodu na nasip stadiona ali ob pokritih teniških igriščih. V sklopu objekta se uredijo prostori za potrebe tenis kluba, garderobe, sanitarije in drugi prostori vezani za športne dejavnosti.
V sklopu centralnega objekta je možna tudi izgradnja centralnega tenis igrišča s tribunami.
Poleg obstoječih tenis igrišč je možna izgradnja dodatnih odprtih ali nadkritih igrišč na območju severno od obstoječih igrišč do meje komunalnega koridorja in visokovodnega nasipa na katerem se načrtuje prestavitev magistralne ceste.
9. člen
Proste površine južno od kompleksa tenisa je do izgradnje načrtovanih športnih objektov možno koristiti za parkiranje vozil ob večjih prireditvah.
10. člen
Obstoječa makadamska parkirišča se uredijo v asfaltni izvedbi.
IV. USMERITVE ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV
11. člen
Same posege in objekte bodo narekovale zahteve pravil posameznih športnih panog. Centralni objekt predstavlja središčno točko športnega centra, ki naj jo zaznamuje reprezentančni objekt.
Objekte je možno oblikovati svobodno.
V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
12. člen
Glavni dostop do območja je iz magistralne ceste v križišču dostopa do blokov na Gubčevi ulici.
Od priključka iz magistralne ceste se dostopna cesta odcepi proti stadionu in proti pokopališču in bodočem športnem centru.
Obstoječe dostopne ceste se ohranijo.
Uredi se parkirišče za potrebe tenisa. Pri ureditvi parkirišč se varuje vhodni koridor med parkiriščem in obstoječimi tenis igrišči.
Okoli kompleksa stadiona in tenis igrišč se uredi interventna pot.
VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
13. člen
Vodovod
Nove vodovodne priključke se zagotovi iz obstoječega vodovoda S 250, ki je zgrajen ob Leskovškem potoku. Priključek objektov se izvede s podaljškom iz načrtovane trase PVC 160 za pokopališče Krško.
14. člen
Kanalizacija
Zgradi se ločen sistem odvajanja meteornih in drenažnih voda od fekalnih.
Fekalne vode je potrebno speljati v desnobrežni kolektor, ki bo zgrajen do čistilne naprave.
Začasno se fekalne vode (do izgradnje čistilne naprave) spelje preko greznic.
Meteorne vode iz parkirišč se spelje v meteorno kanalizacijo preko lovilca olj.
15. člen
Elektro omrežje
Objekti se priključijo na električno omrežje iz obstoječe elektro omarice.
Varuje se trasa obstoječega 20 kV kablovoda, ki poteka ob vzhodni meji območja.
16. člen
Telefonsko omrežje in CATV
Objekte se priključi na telefonsko in CATV omrežje.
17. člen
Plinovod
Ogrevanje objektov se predvidi na plin z izvedbo priključka na mestno plinovodno omrežje, ki je trenutno v fazi načrtovanja.
Do izgradnje plinovoda se objekte ogreva na kurilno olje ali iz individualnih plinskih postaj.
18. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v tipskih posodah in organizirano odvažajo na sanitarno deponijo.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, OBRAMBO IN ZAŠČITO TER UREDITEV ZELENIH POVRŠIN
19. člen
Požarno varstvo
Pri lociranju novih objektov se mora upoštevati naslednje:
– zagotoviti zadostne požarne odmike med objekti ali objekte medsebojno ločiti s protipožarnimi zidovi in na požarne sektorje,
– zagotoviti zadostne količine požarne vode in zgraditi hidrantno mrežo,
– zagotoviti dostope za gasilna vozila najmanj z dveh strani objekta in površine za gasilno orodje in opremo.
20. člen
Hrup
Upoštevati je potrebno maksimalne dovoljene ravni hrupa za posamezna območja.
Lokacijska dokumentacija mora vsebovati izjavo o upoštevanju normativov za varstvo pred prekomernim hrupom.
21. člen
Potres
Objekte je potrebno graditi po kriterijih, ki veljajo za VIII. stopnjo po MCS.
22. člen
Podtalnica
Podtalnico je potrebno varovati pred onesnaženjem z:
– izgradnjo greznic preko katerih se fekalne vode spelje v kanalizacijo,
– izgradnjo lovilcev olj, preko katerih se spelje meteorne vode iz parkirišč,
– vkopom dvoplaščnih cistern za kurilno olje.
23. člen
Evakuacija in zaklanjanje
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati pogoje odloka o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju občine Krško.
24. člen
Zelene površine
Vse razpoložljive proste površine na območju PUP -a je potrebno izkoristiti za ureditev zelenih površin.
Na območju kompleksa tenisa del prostih površin nameniti za ureditev otroških igrišč.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
PUP za športni center Grič I so stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu pristojnem za urejanje prostora občine Krško.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem PUP-a izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik občine Krško.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/95-1/15
Krško, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti