Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2418. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mekinje, stran 3227.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94; odločba US RS, Uradni list RS, št. 13/95) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Kamnik-Mekinje, je svet KS Kamnik-Mekinje na seji dne 5. 7. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mekinje
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Kamnik-Mekinje se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil izveden 23. 6. 1996, uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za Krajevno skupnost Kamnik-Mekinje se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 8. 2000.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila:
– za pridobivanje in opremljanje zemljišč, izgradnjo javne razsvetljave, urejanje cest, ulic in javnih površin ter kanalizacijskih sistemov, delno sofinanciranje prizidka k OŠ Mekinje, za vzdrževanje že obstoječih objektov v KS, za sofinanciranje programov delovanja društev, organizacij, varovanje okolja in delovanje organov KS.
Skupna vrednost programov znaša 30,000.000 SIT, po cenitvah iz začetka leta 1996. S samoprispevkom bo zbranih ca. 12,000.000 SIT.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Kamnik-Mekinje, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšani za davke in prispevke iz osebnih dohodkov,
2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 1% mesečno, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti, po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v KS Kamnik-Mekinje, ki imajo stalno bivališče na območju KS, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po 1% stopnji.
5. člen
Samoprispevek obravnavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugih izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom – podjetnikom, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se KS Mekinje, Kamnik – 1240, Cankarjeva 37, dostavi seznam zaposlenih, upokojencev in drugih zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo zbirala na posebnem računu št. 50140-842-043-82245 pri NLB Kamnik. S sredstvi bo upravljal svet KS Kamnik-Mekinje, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1996 naprej.
Kamnik-Mekinje, dne 8. julija 1996.
Predsednica
sveta KS Kamnik-Mekinje
Marija Reba, dipl. biol. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti