Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2412. Odlok o določitvi vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 3224.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 1., 2 in 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), in na podlagi navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma za posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS, št. 26/90) ter na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 20. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
Za objekte oziroma posege v prostor, pomožne objekte ter druge objekte in naprave ter dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč odločba o dovolitvi priglašenih del se štejejo:
1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja.
2. Adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja.
3. Postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno, če ti objekti in naprave z gradbeno izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je z njihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje.
4. Drvarnice, čebelnjaki, vrtne ute in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega gospodarstva velikosti do 30 m2 bruto površine.
5. Garaže, višine plošče nadgrajene s strešno konstrukcijo največ do 3 m v bruto površini največ do 20 m2 .
6. Adaptacije, dozidave ter gradnje manjših kmetijskih gospodarskih objektov do 30 m2 bruto površine.
7. Prestavitve obstoječih kozolcev in gradnja novih do 40 m.
8. Tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m2 bruto površine.
9. Nadstreški, pokrite terase, pokriti parkirni prostori in podobno do tlorisne velikosti 30 m2 s tem, da so izvedeni iz lesenih ali železnih elementov na točkovnih temeljih.
10. Pergole, senčniki in vetrolovi pri individualnih stanovanjskih objektih.
11. Tipski stolpni silosi, kubature do 90 m3 in koritasti silosi z nadstrešnico, velikosti do 30 m2.
12. Gradnja komunalnih naprav in objektov ter energetskih priključkov, ki niso primarne in sekundarne rabe – hišni priključki.
13. Postavitev medposestnih in vrtnih ograj, opornih in podpornih zidov do višine 1,50 m, ki niso ob javnih prometnih površinah.
14. Postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije pri eno- in dvostanovanjskih hišah.
15. Mali plinski kontejnerji oziroma rezervoarji za utekočinjeni plin z izvedbo priključka na objekt do 2,5 m3 ter rezervoarji za kurilno olje do 5 m3.
16. Postavitev umetniških del, spominskih plošč, kapelic in podobnih obeležij do višine 3 m in v bruto površini do 20 m2.
17. Postavitev manjših zbiralnikov za pitno vodo, kapnico ali požarnih bazenov.
18. Tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti.
19. Ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo, do višine 2 m.
20. Postavitev protihrupnih ograj ob predhodnem soglasju upravljalca ceste, max. do višine 2,5 m.
21. Popravila manjših gozdnih vlak, poljskih poti in gozdnih cest.
22. Odstranitev obstoječih objektov in naprav ali delov objektov in naprav do površine 30 m2, za katere ni potrebna statična presoja oziroma obejktov, ki so dovoljena s tem odlokom.
2. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno območje občine Jesenice. Investitor, ki namerava postaviti ali zgraditi objekte in naprave z 1. člena tega odloka, mora le-to priglasiti Upravni enoti Jesenice na podlagi 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93).
3. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha za Občino Jesenice veljati odlok o določitvi vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (UVG 9/86).
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-595/95
Jesenice, dne 20. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti