Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2446. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bevke, stran 3260.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnosti Bevke je svet Krajevne skupnosti Bevke na seji dne 22. 6. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bevke
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Bevke se na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 16. 6. 1996 uvede krajevni samoprispevek za sofinanciranje naslednjih nalog:
1. kulturni dom s prizidkom,
2. igrišče, asfaltiranje vaških poti,
3. kanalizacija.
2. člen
S samoprispevkom bo zbrano 25,000.000 SIT. Višino sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
3. člen
Krajevni samoprispevek je uveden za dobo 6 let in sicer od 1. julija 1996 do 1. avgusta 2002.
4. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Bevke, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti;
– od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje po stopnji 1,5%, če so zavarovani iz tega naslova;
– od ugotovljenega dobička po stopnji 1,5%;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
5. člen
Plačevanja krajevnega samoprispevka so oproščeni občani, ki prejemajo socialno varstveno pomoč priznavalnino, invalidnino in druge prejemke po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidov vojne, denarno nadomestilo za telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo, pokojnino, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, starostno pokojnino priznano po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov od štipendij ter od nagrad učencem in študentom na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Samoprispevka tudi ne plačujejo delavci, katerih osebni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
6. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na posebni račun številka 50110-842-140-82021 krajevni samoprispevek KS Bevke Agencija RS za plačilni promet, nadzor in informiranje Vrhnika.
7. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa krajevnega samoprispevka je odgovoren svet Krajevne skupnost Bevke, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov.
8. člen
Kontrolo nad zbiranjem krajevnega samoprispevka opravljata v skladu s svojimi pristojnostmi Agencija RS za plačilni promet nadzor in informiranje, ter republiška uprava za javne prihodke Vrhnika.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci, zavezancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa republiška urpava za javne prihodke Vrhnika.
10. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, bo samoprispevek izterjan po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1996 dalje.
Bevke, dne 22. junija 1996.
Predsednik
KS Bevke
Miro Vonča l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti