Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2394. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 3206.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 35/95) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 8. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu: koncedent) s tem odlokom kot koncesijskim aktom določa predmet koncesije, območja, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, organ, ki opravi izbor koncesionarja ter organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in druge pomembne elemente za podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju Občine Cerkno.
3. člen
Uporabniki storitev, ki so predmet koncesije, so fizične in pravne osebe na območju Občine Cerkno.
4. člen
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, skladno z določbami tega odloka.
Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja koncesionarske javne službe obvestiti uporabnike o pogojih uporabe storitev, ki so predmet koncesije na način, ki se določi v koncesijski pogodbi.
II. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da pripravi in predloži organizacijsko shemo izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije ter pogoje in načine upravljanja z infrastrukturnimi objekti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da pripravi in predloži oceno cene za svoje storitve,
– da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
III. POOBLASTILA
6. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Cerkno,
– določa način in pogoje za plačilo svojih storitev,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
7. člen
Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje vseh infrastrukturnih objektov v skladu z drugimi pogoji, ki jih predpiše koncendent.
8. člen
Koncesionar je edini izvajalec dejavnosti, ki so predmet koncesije pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa in usmeritev občine,
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno, ki jo potrjuje koncedent v skladu s postopkom, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje koncesionirane javne službe.
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugega, razen v primerih, določenih z zakonom ali razlogov, določenih v koncesijski pogodbi.
9. člen
Koncesija se podeli za dobo petih let.
Koncesija prične veljati z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba se po poteku časa lahko podaljša pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
10. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe.
IV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha s prenehanjem oziroma odvzemom koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba preneha z razdrtjem ali odpovedjo. Razlogi in pogoji za razdrtje koncesijske pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju koncesijske pogodbe se opredelijo v koncesijski pogodbi.
V. ODVZEM KONCESIJE
12. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesionirane javne službe v za to določenem roku,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih oziroma nekvalitetnih storitev, nastalih po izključni krivdi koncesionarja,
– v primeru stečaja koncesionarja.
– zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe.
Pogoje o odvzemu koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
VI. FINANCIRANJE
13. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, s ceno svojih storitev.
Cene se oblikujejo in določijo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok v skladu z zakonom. Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
Način oblikovanja cene storitev koncesionarja se natančno uredi s koncesijsko pogodbo. Ceno storitev koncesionarja potrdi pristojno Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj po predhodnem mnenju Upravne enote Idrija in župana Občine Cerkno.
14. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini od 3% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek proračuna občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojni inšpekcijski organi.
Nadzor nad finančnim poslovanjem koncesionarja izvršujejo pristojni organi državne uprave.
Strokovnost izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, nadzoruje pristojni upravni organ.
V skladu s pristojnostmi opravlja nadzor nad dejavnostjo koncesionarja tudi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
16. člen
Koncesionar je dolžan za dejavnost, ki je obvezna gospodarska javna služba, ločeno voditi računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.
17. člen
Vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesionirane javne službe ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, odgovornostjo koncesionarja za škodo, prenosom koncesije in druga vprašanja, pomembna za ureditev medsebojnih razmerij, se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
Koncesija za dejavnost iz prvega člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa.
Glede oblike in postopka javnega razpisa se uporabljajo določbe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).
Javni razpis je uspešen tudi v primeru, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Javni razpis za pridobitev koncesionarja izvede na podlagi tega odloka župan Občine Cerkno, ki za izbor koncesionarja imenuje posebno komisijo.
19. člen
O izbiri koncesionarja odloči na predlog komisije iz l8. člena tega odloka občinski svet. Koncesija se podeli z upravno odločbo.
20. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah, določbami odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno, podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/94).
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti