Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2478. Pravilnik o nadomestilu za uporabo javnih površin, stran 3344.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US SR in 63/95, 73/95 – odločba US RS in 9/96 – odločba US RS), 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) in 25. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95), je Občinski svet občine Kamnik na 17. seji dne 3. 7. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o nadomestilu za uporabo javnih površin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– določanje površin, ki so namenjene trženju in so v lasti Občine Kamnik (v nadaljevanju: javne površine);
– postopek njihove oddaje najemnikom in
– ceno za najem teh površin.
S tem pravilnikom se tudi določa, da višino najemnine za najem javnih in drugih površin, ki so v lasti Občine Kamnik, za postavitev neprometnih znakov, določi občinski svet s sklepom.
2. člen
Javne površine po tem pravilniku so:
a) površine trgov, cest, ulic in pločnikov, kjer je možno v trgovske ali gostinske namene začasno:
– postaviti stojnico (e);
– postaviti kiosk (e);
– postaviti gostinski vrt;
– razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori in
b) površine, ki se lahko uporabljajo za pridobivanje povrtnin (v nadaljevanju: vrtovi).
3. člen
Če najem določenih javnih površin ali ob določenem času oziroma priložnosti za trgovske ali gostinske namene ureja poseben predpis občine, se ta pravilnik uporablja, kolikor ni v nasprotju s takim posebnim predpisom.
II. POSTOPEK ODDAJANJA JAVNIH POVRŠIN
4. člen
Na javnih površinah se lahko postavlja stojnice, kioske, gostinske vrtove, razširi ponudbo pred poslovnimi prostori in podobno le, če je uporabnik za to pridobil dovoljenje za uporabo javne površine ter z občino sklenil pogodbo o najemu teh površin (najemno pogodbo).
Za najem vrta, ki ga bo najemnik uporabljal za pridelovanje povrtnin, dovoljenje ni potrebno.
5. člen
Dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena izda občinski upravni organ, pristojen za promet.
Vlagatelj mora v vlogi za izdajo dovoljenja navesti predvsem:
– natančno označbo javne površine, ki jo želi vlagatelj uporabljati;
– vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati na javni površini in
– čas in trajanje nameravanega opravljanja dejavnosti.
Vlogi mora biti priloženo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki jo vlagatelj želi opravljati na javni površini.
6. člen
Pogodbo o najemu javne površine, razen pogodbe o najemu vrta, ki ga bo najemnik uporabljal za pridelovanje povrtnin, lahko uporabnik javne površine kot najemnik in občina kot najemodajalec skleneta šele, ko je izdano dovoljenje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
7. člen
Najemna pogodba mora, poleg ostalih bistvenih sestavin, vsebovati tudi:
– opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni površini, ki je predmet najema;
– podatke o velikosti in legi javne površine, ki je predmet najema;
– trajanje najema;
– višino najemnine in način plačila le-te in
– morebitne pogoje za najem.
III. VIŠINA NAJEMNINE
8. člen
Višina najemnine je različna glede na območje, v katerem leži javna površina.
Občina Kamnik se po tem pravilniku deli na:
– območje A, ki obsega ožje območje mestnega jedra, določeno z odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/86);
– območje B, ki obsega širše območje mestnega jedra, določeno z odlokom iz prejšnje alinee in
– območje C, ki obsega vse ostalo območje občine.
9. člen
Višina najemnine za javne površine, ki ležijo v območju A, znaša za:
– stojnice 2.000 SIT na dan, 20.000 SIT na mesec
– kioske 2.000 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča na mesec
– ponudbo pred poslovnimi prostori in gostinske vrtove 1.000 SIT/m2 na mesec
– površine, namenjene pridelovanju povrtnin 30 SIT/m2 na leto.
Višina najemnine za javne površine, ki ležijo v območju B oziroma v območju C, je enaka višini najemnine iz prejšnjega odstavka, zmanjšani za 15% oziroma za 25%.
Razen za kioske, se cene iz prvega odstavka tega člena, izven meseca julija in avgusta, znižajo za 30%.
Višina najemnine se mesečno spreminja v skladu z mesečnim koeficientom rasti cen na drobno, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
Najemnino je najemnik dolžan plačati do 5. v mesecu za tekoči mesec.
10. člen
Župan lahko najemniku za določen čas zniža najemnino iz 9. člena tega pravilnika, vendar ne več kot 50%, iz razlogov:
– v prvem letu najemnikovih vlaganj v izboljšanje zunanjega ambienta;
– oživljanja zaprtega dela mestnega jedra;
– promocije mesta z izdelki, ki imajo pozitivno mnenje strokovne komisije pri Obrtni zbornici Slovenije;
– višina najemnine za javne površine, na katerih se prodaja samo kmetijske pridelke in izdelke, pridelane ali izdelane na območju Občine Kamnik, je nižja za 50%.
Politične stranke in humanitarne organizacije so oproščene plačila najemnine iz 9. člena tega pravilnika.
Za organizirane prireditve se višina najemnine lahko poveča, vendar ne več kot trikrat.
IV. UPORABA IN NADZOR NAD UPORABO JAVNIH POVRŠIN
11. člen
Najemnik mora javno površino uporabljati v skladu z dovoljenjem za uporabo javne površine in sklenjeno najemno pogodbo.
12. člen
Najemnik je dolžan dovoljenje za uporabo javne površine vsak čas opravljanja dejavnosti pokazati nadzornemu organu, če ga ta zahteva.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja komunalno-nadzorstvena služba v Občini Kamnik.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Postopki za pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po določbah tega pravilnika.
Višina in način plačevanja najemnine v pogodbah o najemu javnih površin, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se mora uskladiti z določbami tega pravilnika v roku dveh mesecev od uveljavitve pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o začasni uporabi javnih površin (Uradni list RS, št. 34/93).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-40/96
Kamnik, dne 3. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost