Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2501. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A), stran 3383.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 1996.
Št. 001-22-75/96
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI-A)
1. člen
V zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 13/95 – odločba US) se za 12. členom doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
Zakonodajnega referenduma, ki se nanaša na volitve v Državni zbor ni možno razpisati v obdobju enega leta pred rednimi volitvami v Državni zbor.”
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedama “predstavnika predlagatelja” dodajo besede “oziroma pobudnika zahteve”.
V drugem odstavku se za besedama “predstavnik predlagatelja” dodajo besede “oziroma pobudnik zahteve”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik zahteve v osmih dneh po prejemu obvestila o odločitvi Državnega zbora zahteva, naj to odločitev preizkusi Ustavno sodišče. Če Ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev Državnega zbora neutemeljena, jo razveljavi.”
3. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Če je do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega referenduma vloženih več zahtev za razpis predhodnega referenduma o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, mora Državni zbor razpisati referendum o vseh vloženih zahtevah na isti dan, in sicer v 30 dneh od vložitve zadnje zahteve za razpis predhodnega referenduma.
Če je v primeru iz prejšnjega odstavka vloženih do sprejema akta o razpisu zakonodajnega referenduma ena ali več pobud volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, razpiše Državni zbor predhodni referendum v 30 dneh od poteka roka za zbiranje podpisov v podporo tisti zahtevi za razpis referenduma, glede katere je bila pobuda vložena prva.”
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 23. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
“Če se na referendumu odloča o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, ki ga sprejema Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev.”
5. člen
V 46. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, se glasuje na glasovnici, ki vsebuje vsa referendumska vprašanja, o katerih se odloča na referendumu.”
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se pika na koncu stavka spremeni v vejico in doda besedilo “v primeru iz prejšnjega odstavka pa tako, da volivec obkroži zaporedno številko pred vprašanjem, ki vsebuje predlog, za katerega želi glasovati.”
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer začnejo določbe novega 12.a člena veljati s 1. januarjem 1997.
Št. 005-01/92-1/26
Ljubljana, dne 10. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost