Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2472. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Divača, stran 3335.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. in 45.d člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Divača na podlagi 16. člena statuta Občine Divača na 3. izredni seji dne 12. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Divača
1. člen
(splošne in uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača:
Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen 1989 (Uradne objave št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92);
in
Družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89) in 1992 (Uradne objave, št. 5/92).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana se nanašajo na spremembo trase avtoceste na odseku od Divače do Kozine.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spreminja se odlok o dolgoročnem planu tako, da ostane tekstualni del enak, spremenijo in nadomestijo pa se karte:
– Zasnova prometnega omrežja (karta 5.2) 1:25.000.
3. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
Spreminja se odlok o družbenem planu tako, da ostane tekstualni del enak, spremenijo in nadomestijo pa se karte:
– Prometno omrežje (karta 5.2) 1:25.000 in v kartografski dokumentaciji v M 1:5.000 - Namenska raba prostora
– Sežana – 35
– Sežana – 45.
Programska zasnova
4. člen
(programska zasnova)
Srednjeročni plan se dopolni s programsko zasnovo za avtocestni odsek Divača–Kozina.
Programska zasnova obravnava območje avtocestnega odseka Divača–Kozina s priključkom Divača in pripadajočimi ureditvami prostora.
Programska zasnova podrobno opredeljuje predviden poseg in določa:
– območje po parcelnih številkah
– organizacijo dejavnosti
– tehnološke pogoje in omejitve
– podrobnejšo namensko rabo površin
– infrastrukturna omrežja, objekte in naprave
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
– usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
OBMOČJE PO PARCELNIH ŠTEVILKAH
Ureditveno območje obsega:
– avtocesto (območje izključne rabe po predpisih o cestah)
– deviacije dosedanje magistralne ceste M-10
– deviacije drugih cest in poti
– površine začasne rabe
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav
– površine za vodnogospodarske ureditve in varovanje voda
in obsega v Občini Divača naslednje parcele:
k. o. Naklo
25, 26, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 90, 92, 102, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 125, 146, 147, 159, 302/14, 302/16, 302/17, 302/18, 302/19, 302/21, 302/22, 302/23, 302/52, 302/54, 302/55, 302/56, 302/57, 302/58, 302/59, 302/60, 302/61, 302/62, 302/63, 302/64, 302/65, 302/74, 302/75, 302/76, 407/7, 407/13, 407/15, 407/16, 407/17, 407/41, 450/2, 450/3, 405/4, 1604;
k. o. Dane
104, 108, 947/1, 947/6, 947/7, 1009, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2, 1022, 1025, 1031, 1106/4, 1106/8, 1106/11, 1107, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/3, 1112, 1113, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1641, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1655, 1656, 1657, 1682, 1699, 1700, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 2339, 2340, 2407/1, 2407/2, 2408, 2411, 2412, 2413, 2414/1, 2414/2, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2452, 2457, 2463, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2531/4, 2531/7, 2537/1, 2539/1, 2552/2, 2565, 2567;
Prestavitve komunalnih naprav za elektro omrežje
k. o. Dane 104, 1022, 1106/8, 2531/4;
za vodovod
k. o. Naklo 108, 116, 117, 302/15, 302/18, 302/52, 302/54, 302/55, 302/64, 302/65, 302/74, 302/76, 407/15, 407/16, 407/17, 450/2, 450/3, 1604;
za omrežje zvez
k. o. Dane 947/1, 1009, 1025, 1106/4, 2531/7.
ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Območje primarno namenjeno avtocesti Divača–Kozina.
Odsek avtoceste Divača–Kozina je dolg 6,7 km. Začetna točka odseka je južno od Divače na mestu, kjer se konča odsek AC Čebulovica–Divača.
Na trasi je priključek Divača, v km 0,5 pri naselju Matavun. Priključek je v obliki pentlje speljan proti severu do dosedanje magistralne ceste. Na priključku je cestninska postaja.
Na koncu avtoceste, v km 6,7 je predviden začasen izvennivojski priključek avtoceste na magistralno cesto.
TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE
Dosedanjo magistralno cesto pušča avtocesta v rabi zaradi potreb prometa med gradnjo in za kasnejši vzporedni promet in izredne tovore.
Normalni prečni profil je na začetku trase NPP 27,80 v podaljšku obstoječega in preide v km 0,5 v zožani profil 26 m.
Največji vzdolžni sklon je 4%, minimalni radij pa je 2000 m.
NAMENSKA RABA POVRŠIN
V območju je največji del površin namenjen avtocesti vključno s celotnim cestnim telesom (območjem izključne rabe). V to so vključene površine usekov, nasipov ter sistemov za prečiščevanje vode in dostopnih poti do njih.
Manjši del območja zasedajo deviacije sedanjih cest, od tega dvakratno deviiranje magistralne ceste. Neposredna okolica območja ostaja v dosedanji rabi kot gozdne in kmetijske površine.
INFRASTRUKTURNA OMREŽJA
Odvodnjavanje in kanalizacija
Vso meteorno vodo s cestišča se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo do objektov za prečiščevanje. Objekti za prečiščevanje so zasnovani kot zaporedna kombinacija usedalnika in ponikovalnice.
Druga infrastruktura
Zaradi gradnje avtoceste in drugih spremljajočih ureditev se prestavi elektrovod DV 10(20) kV, DV 35kV v km 0,35, od km 3,12 do km 3,52.
Prestavi se vodovod Ø 500 v km 0,75 in telekomunikacijske kable od km 3,02 do km 3,92, od km 6,56 do km 6,65.
Za potrebe cestninske postaje na priključku Divača se izgradi nove priključke vodovoda, elektrike in telekomunikacijskega kabla.
USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.
Odbojne ograje
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0,75 m, ločilni pas je zatravljen z grmovnicami.
Objekti na avtocesti
Vsi objekti na avtocesti morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo prostora; s posebno pozornostjo je treba načrtovati premostitve avtoceste.
Pri arhitektonskem in urbanističnem oblikovanju cestninske postaje in celotnega priključka je treba upoštevati krajinske značilnosti (turistično ponudbo območja, naravne in kulturne znamenitosti).
Posegi v obcestni prostor
Kjer trasa preseka gozdne površine se najmanj v pasu 10 m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10 m od skrajnega roba cestišča sanira in oblikuje nov gozdni rob. V tem območju se odstrani bor (če gozdar ne odredi drugače) in po potrebi dosadi avtohtone listavce, tako da se zagotovi postopna vertikalna členitev vegitacije.
Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti morajo biti izdelani in izvedeni v skladu s pogoji lokacijskega načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora. Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem. Vegetacijo se odstrani le tam, kjer bo to nujno potrebno.
USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH PRVIN KRAJINE
Prehajanje divjadi
Glede na najintenzivnejši koridor prehajanja divjadi na lokaciji Ledenice–Kačiče in Videž so predvideni prehodi na km 2 in na km 4,5 v ustreznih dimenzijah (12 m x 4,5 m).
Podzemske jame
Pri gradbenih delih je treba vhod v jamo nad Škrinjarco (na km 1,800) in njeno bližnjo okolico fizično zaščititi. Ohraniti je treba okoliško vegetacijo grmovje, med gradnjo pa je potreben speleološki nadzor.
Arheološka območja
V bližini območja so znana arheološka območja, na katera se ne sme odlagati viškov materiala ali kako drugače posegati v njih.
USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Zaradi oddaljenosti od avtoceste, aktivni ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom za predvideno prometno obremenitev niso potrebni.
Prav tako niso glede na prometno obremenitev in značilnosti neposrednega okolja ob avtocesti potrebni aktivni ukrepi za varstvo onesnaženega zraka.
USMERITVE ZA RABO PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
Protipožarne preseke, ki služijo hkrati kot komunikacija v času gašenja požarov morajo biti ponovno povezane. Zato je potrebna povezava med km 3,5 in 4,5 na vzhodni strani avtoceste, na zahodni strani ceste pa pri km 5,5. Upoštevajo se tudi predpisi o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Drugi ukrepi v zvezi z obrambo in zaščito niso potrebni.
SESTAVNI DELI PROGRAMSKE ZASNOVE
Sestavni del te programske zasnove so tudi karte:
1. situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja kompleksnega urejanja (M 1:2880),
2. namenska raba prostora v območju kompleksnega urejanja (M 1:5000),
3. usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter varovanje in izboljšanje naravnega in bivalnega okolja (M 1:5000),
4. komunalna in energetska infrastruktura (M 1:5000).
5. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 116/96
Divača, dne 15. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost